Gemeente Amsterdam

|
College komt met modern en toegankelijk gehandicaptenbeleid

College komt met modern en toegankelijk gehandicaptenbeleid

Het college van B&W heeft ingestemd met de notitie Vraag en Aanbod over het gehandicaptenbeleid. Hierin geeft Amsterdam een nieuwe invulling aan de landelijke Wet voorziening gehandicapten (Wvg). Voor het gehandicaptenbeleid in Amsterdam komt de komende drie jaar 60 miljoen gulden ( 27.226.812) beschikbaar. Met dit plan van aanpak komt het college tegemoet aan de wens van de gemeenteraad van 20 juni jl. om een voorstel te presenteren voor het gehandicaptenbeleid. Amsterdam gaat fors meer investeren in gehandicaptenvervoer, een betere toegankelijkheid van de stad voor gehandicapten en een grotere gemeentelijke dienstverlening. De hoofdstad loopt met deze notitie landelijk voorop als het gaat om een modern en toegankelijk gehandicaptenbeleid.
Het plan van aanpak van 60 miljoen gulden ( 27.226.812) bestaat uit drie onderdelen.
Allereerst gaat een verdere verbetering en uitbreiding van het huidige gehandicaptenvervoer van start. Het reisgebied buiten Amsterdam wordt uitgebreid met twee strippen en ouders kunnen kinderen meenemen en vice versa. Ook komt er individueel deur-tot-deur vervoer en kamer-tot-kamer vervoer. Dit is vervoer van mensen die als gevolg van een ernstige handicap niet in staat zijn zelfstandig het voertuig te bereiken.
Op de tweede plaats is er financile ruimte om de dienstverlening aanzienlijk te verbeteren waardoor beter kan worden ingespeeld op de wensen van de klant zoals snellere hulp voor gezinnen met een gehandicapt kind. Conform de wens van de Tweede Kamer en belangengroepen van gehandicapten is er in het plan van aanpak een begin gemaakt met vraagsturing in plaats van aanbodsturing. Op de derde plaats gaat de toegankelijkheid van Amsterdam voor gehandicapten sterk verbeteren. Dit betekent investeren in de openbare ruimte zoals ophoging van de haltes van lijn 13, maar het gaat vooral om meer maatschappelijke participatie. Daarom komt er opnieuw een stimuleringsfonds met ditmaal een uitbreiding van nieuwe doelgroepen voor het gehandicaptenbeleid die daarop een beroep kunnen doen (psychiatrische patinten en verstandelijk gehandicapten). Daarbij komen er met leveranciers afspraken over de looptijd van bestellingen. Concreet betekent dit dat als een klant een rolstoel bestelt, hij/zij erop kan rekenen dat die binnen een bepaalde termijn wordt geleverd. Met deze voorstellen komt volgens de wethouder Gehandicaptenbeleid, Bea Irik, sinds de introductie van de Wvg in 1994 de gehandicapte zelf in beeld.
Met betrekking tot dit onderwerp zijn verschillende notities (Boerlage) en moties (Yalin, Alberts en Halbertsma) vanuit de gemeenteraad ingediend. Met dit plan van aanpak is tegemoet gekomen aan de moties en notities.
De behandeling in de raadscommissie is waarschijnlijk op 1 november en in de gemeenteraad op 28 november.

^


-

gemeente Amsterdam - 10-10-2001

Deel: ' B&W Amsterdam modern en toegankelijk gehandicaptenbeleid '
Lees ook