Gemeente Amsterdam

|
College kiest voor stedelijkheid

Zie ook

Structuurplan bij de dienst Ruimtelijke Ordening

College kiest voor stedelijkheid

Het college van B&W heeft ingestemd met de visie 'Kiezen voor Stedelijkheid', het conceptontwerp voor het nieuwe structuurplan voor Amsterdam. Het structuurplan zal keuzes bevatten voor de stad in samenhang met een visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de regio op de lange termijn (2030).
Deze visie houdt onder meer in:

* In de stad worden vooral intensieve en gemengde stedelijke milieus gerealiseerd, en suburbane en landelijk-luxe milieus elders in de regio.

* De bereikbaarheid voor Amsterdam wordt verbeterd, over de weg, per rail en over het water. Dit gebeurt in directe samenhang met de ontwikkeling van centrummilieus en intensivering.
* De kwaliteit van water, groen en openbare ruimte in de stad wordt vergroot, in directe samenhang met de ontwikkeling van de stad en de stedelijke cultuur.

* Schiphol wordt uitgebouwd tot internationale 'hub' (het schakelpunt tussen het intercontinentale en continentale/regionale net) en logistieke en dienstverlenende functies die aan de luchthaven gerelateerd zijn worden verder ontwikkeld.
* De verdere ontwikkeling van de zeehaven en concentratie van milieubelastende bedrijvigheid vindt rondom het Noordzeekanaal plaats.

* De bereikbaarheid van de regio in zijn algemeenheid wordt vergroot, en in de zone Schiphol, Amsterdam, Almere in het bijzonder.

* De contrasten tussen stad en land worden gehandhaafd en de kwaliteiten van de grote landschappen worden vergroot.

Uit 'Kiezen voor Stedelijkheid' komen punten naar voren waarover de komende tijd breed gediscussieerd zal worden. De resultaten van de komende overleg- en discussieronde zullen worden verwerkt in het ontwerpstructuurplan dat nog voor de verkiezingen in 2002 klaar zal zijn. Als het college en de gemeenteraad daarmee instemmen zal het ontwerpstructuurplan aan de formele inspraak worden onderworpen en kan het nieuwe college het structuurplan in oktober 2002 vaststellen. Op 30 oktober is vanaf 20.00 uur een informatieavond in de Boekmanzaal van het stadhuis en op 8 november een inspraakbijeenkomst, ook vanaf 20.00 uur in de Boekmanzaal. Behandeling in de raadscommissie is in november 2001.

© gemeente Amsterdam - 10-10-2001

Deel: ' B&W Amsterdam stemt in met concept nieuw structuurplan '
Lees ook