X
X
X Gemeente Amsterdam


www.amsterdam.nl inhoud zoeken mail

Amsterdam.nl
|
Nieuws & Actueel
|
Persberichten
|
COLLEGE WIL MEER REGIE OP WERKZAAMHEDEN INFRASTRUCTUUR

Extra investering om bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid te garanderen

In de periode 2000 tot 2010 wordt in Amsterdam een groot aantal infrastructurele projecten uitgevoerd (zoals de Noord/Zuidlijn), naast de reguliere onderhouds- en reconstructiewerkzaamheden. Ook zijn er grote evenementen zoals Sail. Om de stad in deze jaren bereikbaar, leefbaar en veilig te houden, stelt het college van B&W een versterking van de regie op deze werkzaamheden voor. Het college heeft hiervoor voor het komend jaar een bedrag van 3,6 miljoen gulden gereserveerd. Arthur Verdellen, momenteel projectleider Millennium van de gemeente Amsterdam, is door het college benoemd als regisseur.

In de periode tot 2010 worden onder meer de volgende projecten uitgevoerd: aanleg Noord/Zuidlijn, vernieuwing Stationseiland, aanleg IJweg en IJtram, IJburg, vernieuwen westelijke A-10, verdere ontwikkeling van de Zuidas, ontwikkeling rond de RAI, groot onderhoud aan wegen en het railnet, de aanleg van diverse kabelnetten, etc. Het besluit van het college betekent een intensievere en betere stedelijke regie, waarbij de techniek, de communicatie en de handhaving van de gemaakte afspraken elkaar aanvullen. Van begin af aan zal er nauw worden samengewerkt met maatschappelijke organisaties. Met stadsdelen zullen nog spelregels voor onder meer de verkeersafwikkeling worden afgesproken.

De verbetering van de technische regie betekent vooral een intensievere coördinatie tussen de verschillende projecten, waarbij naar bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid wordt gekeken. Technische regie betekent een betere afstemming van planningen, voorkomen dat werkzaamheden in een gebied te zeer samenvallen, en afstemming tussen stadsdelen, diensten en projecten. Voor de technische regie is een informatiesysteem (GIDS) in ontwikkeling waarin alle werkzaamheden in Amsterdam zijn opgenomen. Ook bij een goede onderlinge afstemming kan door onvoorziene omstandigheden een project vertraging oplopen. De regisseur kan in zo'n geval besluiten nemen over de voortgang en over 'voorrangsregels' tussen projecten. De technische regie is een aanvulling op de bestaande afstemming van de werkzaamheden, zoals die normaliter plaatsvindt.

in de CoCuWo (Coördinatie Commissie Uitvoering Werken Ondergronds) en in de WWU (Werkgroep Werk in Uitvoering).

Naast de technische regie is een centrale afstemming van de communicatie van groot belang. Communicatie heeft een preventieve functie: goede informatie over een knelpunt op een bepaalde plek in de stad kan er voor zorgen dat de automobilist of fietser een alternatieve route kiest. Ook wordt gekozen voor een open en actieve communicatie en een goede afstemming van communicatie van de grote projecten en diensten. Verder bieden veel werkzaamheden in Amsterdam ook de mogelijkheid tot 'bouwtoerisme'.

Handhaving van de gemaakte afspraken maakt onderdeel uit van het regiestelsel. In eerste instantie zijn projectleiders verantwoordelijk voor het nakomen van afspraken over uitvoeringsvoorwaarden. Met de politie, inspectie bouw- en woningtoezicht en anderen moeten hierover afspraken worden gemaakt.

Inmiddels is begonnen met de invulling van de technische regie en het ontwikkelen van de communicatiemiddelen. Op 1 februari 2000 moeten deze voorbereidingen zijn afgerond en start de stedelijke regisseur zijn werkzaamheden. De regisseur wordt verantwoordelijk voor de communicatie, de technische regie en de handhaving. De regisseur zal zijn werkzaamheden vanuit een klein bureau verrichten. Dit bureau wordt ondergebracht bij de dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer, maar heeft een onafhankelijke positie. De regisseur rapporteert direct aan Frank Köhler, wethouder Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, die wordt ondersteund door een bestuurlijk team waarin de wethouder Economische Zaken, Pauline Krikke, en de wethouder Openbare Ruimte Binnenstad, Guusje ter Horst, zitting hebben. De raadscommissie zal het voorstel onder meer bespreken bij de vergadering over de begroting 2000 op 10 november.

Amsterdam, 3 november 1999

Pb-111 Hans Joosten 5522056

^


-

© gemeente Amsterdam

Deel: ' B&W Amsterdam willen meer regie over infrastructurele werken '
Lees ook