Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

22-05-2002
B&W besluitenlijst
dinsdag 21 mei 2002

B&W besluitenlijst, dinsdag 21 mei 2002

20-04-GGB/vrog
Het perceel van de heer Van Boekel aan de Kerkstraat (buitengebied) bestemmen als woondoeleinden met agrarisch medegebruik onder de voorwaarde dat de schuur aan de Kerkstraat wordt geamoveerd. 02.0359

20-07-GGB/m&b
Het beroep dat is ingediend bij de Raad van State tegen de milieuvergunning die is afgegeven door Gedeputeerde Staten van Gelderland ten behoeve van het werkterrein Pannerdensch Kanaal intrekken.

01.3676


21-01-GGB/ow
Ingestemd met het beschikbaar stellen van het benodigde krediet van 44.845,00 voor het verleggen van het riool en het verleggen van kabels en leidingen dit ten behoeve van het te bouwen appartementencomplex aan de Kastanjelaan. Deze kosten ten laste brengen van de nieuwe exploitatie-rekening voor het Centrumplan. Opdracht verstrekken aan de Liemers Wegenbouw b.v. voor het verleggen van het riool voor het bedrag van 25.500,00 exclusief B.T.W.

02.1503


21-02-GGB/bb
Kennis genomen van het verslag van de openbare vergadering raadscommissie Grondgebied van dinsdag 7 mei 2002.

21-05-GGB/bb
Kennis genomen van de agenda van de openbare vergadering raadscommissie Grondgebied van dinsdag 4 juni 2002. Schriftelijk de stand van zaken de Kinkelder aangeven. Ruimte laten voor voorstel, eventueel ter vergadering.

21-06-GGB/bb
Kennis genomen van de genomen mandaatbesluiten van de sector Grondgebied over de periode 9 mei t/m 15 mei 2002, besluitnrs: 2002/0325 t/m 2002/0331.

21-09-BD/bb
Voor kennisgeving aangenomen het verslag van de raadscommissie Bestuur van dinsdag 14 mei 2002.
RB 10 06 2002

21-10-GGB/vrog
Om de reconstructie van het kruispunt
Eltensestraat/Molenstraat/Loostraat /Heilweg af te maken is besloten over te gaan tot aankoop van een strook grond van de familie Heesakkers, Eltensestraat 46.
02.1526

21-11-BD/bb
Voor kennisgeving aangenomen de agenda van de raadscommissie Bestuur van maandag 10 juni 2002
RB 10-06-2002

21-12-B&S/wob

1. Akkoord met besteding van de beschikbare gelden ad 22.745,00 in het kader van de aanvullende regeling Voor-en vroegschoolse educatie schooljaar 2002-2002.

2. Hiervan mededeling te doen in de commissie Burger en Samenleving van juni 2002 en de raad van juli 2002.

3. Hiervan mededeling doen aan het (onderwijs) veld. RBS 13 06 2002
RAAD 01 07 2002
02.1527

21-13-BD/az
Kennis genomen van een dankbetuiging van de heer H.J. Winkelman, getoond bij zijn afscheid als gemeentesecretaris van Zevenaar.

21-14-BD/bb
Kennis genomen van de genomen mandaatbesluiten van de sector Bestuursdienst in de periode van 6 mei 2002 t/m 10 mei 2002; nummer: AZ/BZ-021901.

21-15-BD/az
Ingesteld een tijdelijk parkeerverbod voor beide zijden van de Oldenhoek, de Schraleweidsestraat en de Vossendel op 23 juni 2002. Dit tijdelijke parkeerverbod is gewenst i.v.m. een beachvolleybaltournooi dat op die dag wordt gehouden in de manege "Landsmaat", en wordt geadviseerd door de politie Duiven. Door dit parkeerverbod zal de bereikbaarheid voor politie, brandweer en ambulanceauto's kunnen worden gewaarborgd.Voor het beachvolleybaltournooi is reeds toestemming verleend.
02.1119

21-16-B&S/wob
Akkoord met de vaststelling van de subsidie voor het jaar 2001 voor
3VO.
02.1090

21-17-B&S/wob
Akkoord met de vaststelling van de subsidie voor het jaar 2001 voor Culturele Commissie Onderwijs Duiven.
02.1030

21-18-GGB/m&b
Ingestemd met brief gericht aan raadscommissie Grondgebied waarin medegedeeld wordt dat door omstandigheden de uitwerking van het hondenbeleid nog niet heeft kunnen plaatsvinden. RG 07 05 2002
02.1528

21-19-B&S/bb
Kennis genomen van het verslag van de raadscommissie Burger & Samenleving d.d. 13 mei 2002-RBS 13 06 2002

21-22-BD/az
Voor kennisgeving aangenomen de jaarrekening 2001 van het Knooppunt Arnhem - Nijmegen en dit voorleggen aan de Raadscommisie Bestuur. RB 10 06 2002
RAAD 01 07 2002
02.1320

21-23-B&S/wob
Akkoord met de vaststelling van de subsidie voor het jaar 2001 voor de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo en het Staring Instituut. 02.1040
02.1080

21-24-BD/az
De ontwerpbegroting 2003 van het knooppunt Arnhem-Nijmegen voorleggen aan de raadscommissie Bestuur. Voorstel is om richting KAN aan te geven dat de verhoging van de bijdrage per inwoner te hoog is. De gemeente Duiven is van mening dat deze niet meer mag bedragen dan de geprognotiseerde inflatie (CPB) voor het jaar 2003. RB 10 06 2002
RAAD 01 07 2002
02.1335

21-25-BD/az
Het raadspresidium heeft aangegeven de ingekomen stukken ontvangen na het opmaken van de lijst voor de commissie later toe te voegen aan de lijst voor de raadsvergadering.
Op de lijst (inmiddels verzonden bij de raadsagenda) is aan die wens gevolg gegeven. De aanvullingen vindt u terug onder de nummers 20 t/m 25. De aanvulling op de lijst accorderen.
RAAD 27 05 2002

21-26-B&S/bb
Kennis genomen van de agenda raadscommissie Burger & Samenleving d.d 13 juni 2002
RBS 13 06 2002

21-31-BD/az

1. De raad voorstellen de Algemene Plaatselijke Verordening te wijzigen door artikel 2.4.24 'Hinder door dieren" toe te voegen.
2. Op grond van artikel 22 lid 1 van de Tijdelijke referendumwet besloten dat over het besluit tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening een referendum kan worden gehouden. Dit met het raadsbesluit bekend maken.
RB 10 06 2002
RAAD 01 07 2002
02.1532

21-32-BD/fin
Kennis genomen van de in de voorjaarsnota gemelde ontwikkelingen. Het resultaat, van de n.a.v. deze berap gemaakte begrotingswijzigingen ad. 31.998,00 toevoegen aan onvoorzien.
Het rentevoordeel ad 118.247,00 op de kostenplaats kapitaallasten toevoegen aan de algemene reserve.
RB 10 06 2002
RAAD 01 07 2002
02.1533

21-33-GGB/m&b
Voor kennisgeving aangenomen de stand van zaken betreffende gebruiksvergunningen gemeente Duiven.

21-35-BD/az
Advies over de invulling van de raadsgriffie voorleggen aan de gemeenteraad.
Het colleg is voorstander van een fulltime functionaris. De functie niet opsplitsen in 2 deeltijdfuncties.
RB 10 06 2002
RAAD 01 07 2002
02.1550

Deel: ' B&W besluitenlijst, dinsdag 21 mei 2002 Duiven '
Lees ook