Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

06/19/2002
B&W besluitenlijst
Dinsdag 18 juni 2002

B&W besluitenlijst, dinsdag 18 juni 2002

25-01-B&S/wob
Akkoord met de herziene Verordening commissie ex artikel 83 gemeentewet openbaar basisonderwijs Gemeente Duiven. Ter kennisname toesturen aan de bestuursleden van de bestuurscommissie, de directies van de openbare basisscholen en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
02.1676

25-03-GGB/m&b
De heer Ravenhorst van Ambassadeur Gift Boxes, gevestigd aan de Nieuwgraaf 118 te Duiven berichten dat wij genoodzaakt waren bestuursdwang toe te passen m.b.t. het saneren van een groenstrook alwaar een verontreiniging was ontstaan door het omvallen van een palletcontainer met daarin lijm. Verder wordt de heer Ravenhorst medegedeeld dat alle kosten zullen worden verhaald. Dit alles ingevolge overtreding van artikel 17.2 van de Wet milieubeheer aangezien hij verzuimd heeft dit voorval te melden aan de gemeente. 02.1705

25-06-B&S/wob
De jaarrekening 2000 van Stichting Jongeren Opbouwwerk Duiven goedgekeurd en de subsidie vastgesteld 97.260,07. Akkoord met brief. 99.2424

25-07-BD/az
Kennis genomen van het boek "Reizen is tol betalen" van J.W. van Petersen, streekarchivaris.
Voor representatieve doeleinden heeft de gemeente 43 exemplaren ontvangen.
Vanwege grote belangstelling hebben we op verzoek van het Streekarchivariaat 20 exemplaren teruggezonden, de kosten hiervan zullen worden verrekend.
Het beheer in handen stellen van het bestuurssecretariaat.

25-08-GGB/bb
Kennis genomen van de genomen mandaatbesluiten van de sector Grondgebied over de periode van 30 mei t/m 5 juni 2002, besluitnrs: 2002/0371 t/m 2002/0384.

25-09-GGB/ow
Kapvergunning verleend voor 2 wilgen staande in het openbaar plantsoen in het park "De Nieuweling". Aan deze verlening van de kapvergunning is geen herplantplicht verbonden
02.1732

25-11-B&S/wob
Ingestemd met de begroting 2003 van de Gemeenschappelijke Regeling Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers en opnemen in concept gemeentebegroting 2003.
02.1733

25-12-B&S/wob
Het raadsvoorstel ten behoeve van de aanschaf van de Pegases voor turnhal Mobilis 2.475,00 voorleggen aan de raadscommissie Burger & Samenleving en de raad van 9 september 2002.
RBS 22 08 2002
Raad 09 09 2002
02.1734

25-14-BD/bb
Kennis genomen van de genomen mandaatbesluiten van de sector Bestuursdienst in de periode van 20 mei 2002 tot en met 24 mei 2002; nummers AZ/BZ-022101 t/m AZ/BZ-022103.

25-16-BD/bb
Kennis genomen van de genomen mandaatbesluiten van de sector Bestuursdienst in de periode van 27 mei 2002 tot en met 31 mei 2002; nummers AZ/BZ-022201 t/m AZ/BZ-022203.

25-20-B&S/maza
Ter kennisname voorleggen aan de raadscommissie Burger & Samenleving het jaarverslag van de Stichting de Gehandicaptenraad Duiven, Loo en Groessen.
RBS 22 08 2002

25-21-BD/az
Vastgesteld de lijst van ingekomen stukken t.b.v. de raadsvergadering van 1 juli 2002.
RAAD 01 07 2002

25-22-GGB/bb
Kennis genomen van de genomen mandaatbesluiten sector Grondgebied over de periode 6 juni t/m 12 juni 2002, besluitnrs: 2002/0385 t/m 2002/0399.

25-24-GGB/bb
Kennis genomen van het verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie Grondgebied van dinsdag 4 juni 2002.

25-26-B&S/maza

1. De uitgebrachte offerte, t.b.v. de vervolgopdracht voor het in traject nemen van 15 cliënten uit onze fase-4-uitkeringsbestand honoreren. Dekking conform advies.

2. De uitvoering van het besluit I/D banen, zoals aangeboden door de Stichting Werk en Scholing, aanvaarden en overeenkomstig laten uitvoeren. Dekking conform bijlage.

3. Werk en Scholing mandaat geven om subsidiebesluiten t.b.v. I/D banen te nemen.

4. Voor 1 oktober (gelet op bepaling in contract) t.a.v. punt 2 en 3 overleg met Weth. Knuiman om inzicht te verstrekken in wijze van uitvoering.
02.1764

25-27-BD/az
Aan het raadspresidium op 17 juni 2002 voorleggen:
1. Lijst van agendapunten voor de raadsvergadering van 1 juli 2002.
2. Lijst van mogelijke agendapunten voor de commissiecyclus voorafgaande aan de raadsvergadering van 9 september 2002.
3. Lijst van openstaande punten voor toekomstige behandeling in een van de raadsvergaderingen.
RAAD 01 07 2002

25-28-GGB/vrog
Koopovereenkomst vastgesteld voor verkoop van particuliere bouwkavels in bestemmingsplan De Nieuweling, 2e fase.
02.1774

25-31-B&S/maza
Vaststelling subsidie Stichting VRIJ 1999, 2000 en 2002:
1. De definitieve subsidie voor de stichting VRIJ voor het jaar 1999 vastgesteld op 38.219,18, en de stichting 3.822,66 na betalen.
2. De definitieve subsidie voor de stichting VRIJ voor het jaar 2000 vastgesteld op 43.002,03, en de stichting 8.541,20 na betalen.
3. De definitieve subsidie voor de stichting VRIJ voor het jaar 2001 vastgesteld op 43.109,12, en de stichting 4.311,12 na betalen.
4. De stichting VRIJ hiervan in kennis stellen. 99.2275/00.1291
00.0464/02.1645

25-32-GGB/vrog
Kennis genomen van folder "het spoor door Duiven", betreffende verdiepte ligging spoor en deze eveneens ter kennis brengen aan alle raadsleden en fractie-assistenten onder begeleiding van concept-brief. 02.1776

25-35-B&S/maza
Voor kennisgeving aangenomen het jaarverslag 2001 van de Cliëntenraad Duiven, Groessen en Loo.
RBS 22 08 2002

25-38-BD/bb
Kennis genomen van de genomen mandaatbesluiten van de sector Bestuursdienst in de periode van 3 juni 2002 tot en met 7 juni 2002; nummers AZ/BZ-022301 t/m AZ/BZ-022304.

25-39-GGB/ow
De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) toestemming verleend voor plaatsing van aanduidingen t.b.v. het uitzetten van routes.
02.1386

25-41-BD/bb
Kennis genomen van het verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie Bestuur d.d. 10 juni 2002.
RB 27 08 2002

25-42-GGB/m&b
Ingestemd met brief aan Gedeputeerde Staten van Gelderland waarin wij onze zorg omtrent de voortgang van de "sanering vuilstort Westervoort" kenbaar maken. Deze zorg is gebaseerd op:

* Het standpunt van de gemeente Westervoort waarbij zij niet garant staan voor het genereren van voldoende middelen benodigd voor de sanering;

* Het feit dat er op dit moment onvoldoende data beschikbaar is om tot een weloverwogen keuze van een saneringsvariant te komen.

Voorts verzoeken wij Gedeputeerde Staten om het "Onderhandelingsteam stortplaats Westervoort "bijeen te roepen, zodat stand van zaken en de acties benodigd om de voortgang van het project te waarborgen, kunnen worden doorgenomen.
02.1779

Deel: ' B&W besluitenlijst gemeente Duiven '
Lees ook