Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

07-05-2002
B&W besluitenlijst
woensdag 7 mei 2002

B&W Besluitenlijst, woensdag 7 mei 2002

18-01-B&S/wob
Raad voorstellen de heer F.H.M. Jansen, woonachtig aan de Schapenweide 266 te Duiven te herbenoemen tot lid van de Programmaraad Gelderland-Zuid.
RBS 13 06 2002
RAAD 01 07 2002

18-03-GGB/ow
Geen kapvergunning verleend voor boom staande in openbare bestrating voor het perceel Eltingerhof 40.

18-16-GGB/vrog
Bezwaar tegen positieve bestemming Firma Gebroeders De Kinkelder niet ontvankelijk verklaren en voorgenomen bestemming in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied in stand laten.

19-01-GGB/bb
Kennis genomen van de genomen mandaatbesluiten van de sector Grondgebied over de periode 25 april 2002 t/m 2 mei 2002, besluitnrs: 2002/0311 t/m 2002/0316.

19-04-GGB/ow
Kapvergunning verleend voor 3 populieren staande op het binnenterrein van het politiebureau gelegen op het perceel Rijksweg 56. Aan deze verlening van de kapvergunning is geen herplantplicht verbonden.

19-05-BD/bb
Kennis genomen van de genomen mandaatbesluiten van de sector Bestuursdienst in de periode van 22 april 2002 tot en met 26 april 2002; nummers AZ/BZ-021701 t/m AZ/BZ-021703.

19-07-B&S/wob
Akkoord met indeling van de stembureauleden voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 15 mei 2002.

19-08-B&S/wob
Het besluit d.d. 16 april 2002 (besluitnummer 16-15) intrekken en besloten tot instelling van de adviescommissie beeldende kunst overeenkomstig het conceptbesluit, onder voorwaarde dat deze commissie in openbaarheid moet vergaderen (analoog aan de welstandscommissie). Wethouder Ter Brake brengt dit in het portefeuillehoudersoverleg.

19-09-B&S/wob

* De bestuurscommissie openbaar basisonderwijs gemeente Duiven ingesteld.

* Omtrent de regeling van de taken, de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze de Verordening Bestuurscommissie openbaar basisonderwijs gemeente Duiven vastgesteld.
* De gemeenteraad voorstellen definitief de Bestuurscommissie in te stellen en de bijbehorende verordening vast te stellen. RAAD 27 05 2002

Terug

Deel: ' B&W besluitenlijst gemeente Duiven '
Lees ook