Gemeente Sittard

B&W besluiten 21-03-2000
openbare besluiten

1 Openbare hoorzitting Vaste Commissie 2e Kamer. Beslissing: Kennisgenomen van de planning van de datum van de hoorzitting Vaste Commissie 2e Kamer.

2 Concept-agenda gecombineerde commissie Stads- en Wijkontwikkeling ca en Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 3 april 2000. Concept-agenda commissie Algemene Zaken ca d.d.. 4 april 2000. Concept-agenda commissie Sociale Zaken, Welzijn en Werkgelegenheid ca d.d. 5 april 2000.
Beslissing: Vastgesteld.

3 GEP Gebietsentwicklungsplan 2000 (regio Aachen) Beslissing:

1. Akkoord met de voorgestelde aandachtspunten in de concept brief ;
2. Ingestemd met agendering van de conceptbrief in de commissie Stadsontwikkeling

4 Tussentijdse rapportage inzake de invoering van de emancipatie-effect-toets.
Beslissing: Ingestemd met commissieblad inzake de voortgang van de invoering van de emancipatie-effect-toets.

5 Geven van individueel onderwijs in een garage en aanbouw aan de Concordiastraat 42 te Einighausen.
Beslissing:

1. In beginsel vrijstelling verlenen van het bestemmingsplan voor het geven van bijlessen in een garage en aanbouw aan de Concordiastraat 42 te Einighausen.

2. Het voornemen vrijstelling te verlenen bekendmaken en de gelegenheid geven gedurende twee weken zienswijzen aan te brengen;
3. Vervolgens aan de raad voorstellen een voorbereidingsbesluit te nemen om op grond daarvan vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan.

6 Aankoop rioleringspakket.
Beslissing: Overgaan tot de aankoop van een rioolbeheerspakket en het inhuren van mankracht voor het invoeren van achterstallige gegevens.
7 Inrichtingsschets Lahrstraat.
Beslissing: Aan de commissie SWO een inrichtingschets van het gebied van de voormalige steenfabriek St. Rosa e.o. ter bespreking voorleggen.

8 Goedkeuring G.S. raadsbesluit 27 januari 2000 met betrekking tot de overdracht van de eigendoms- en erfpachtrechten van het E.S.C.S. Beslissing: Goedkeuringsbesluit G.S. voor kennisgeving aangenomen.

9 Richtlijnen en uitgangspunten begroting 2001 en mjb 2001-2004 van het Streekgewest.
Beslissing: Kennisgenomen van de richtlijnen en de uitgangspunten van de begroting 2001-2004 van het Streekgewest en stukken ter inzage leggen voor de gemeenteraad.

14 maart 2000, primeurlijst
primeur betekent dat eerst betrokkene bericht krijgt en dat het besluit een week later openbaar gemaakt wordt

1 Vergunning ingevolge het Honden- en Kattenbesluit van mw. Busch, Putstraat 50 te Sittard.
Beslissing: Mevrouw Busch erop wijzen dat:

1. Zij handelt in strijd met de vergunningvoorschriften.
2. Dat feitelijke situatie per 15 maart aanstaande dient te zijn zoals terzake afgesproken.

2 Bezwaarschrift van mw. Philippen-Pickott, eigenaresse van Dames mode Stad Parijs, gevestigd aan de Limbrichterstraat 35 te Sittard d.d. 4-1-2000 gericht tegen het besluit van Burgemeester en Wethouders va Sittard van 17 december 1999 tot afwijzing van het verzoek om een parkeerkaartvergunning voor de lokatie Gats of Kerkplein. Beslissing: Bezwaarschrift gegrond verklaren en schriftelijk berichten.

3 Extra investeringsimpuls infrastructuur 1996-2000. Beslissing:

1. Kennisgenomen van de beschreven stand van zaken m.b.t. projecten in het kader van de Extra Investeringsimpuls infrastructuur 1996-2000 van de gemeente Sittard;

2. Ingestemd met de voorgestelde concept-brief aan de provincie Limburg.

4 Bezwaarschrift van mr. O.W. Ykema van Walram Advocaten, gemachtigde van K. Vroomen, Ross van Lenneplein 27 te Sittard d.d. 6-8-1999 gericht tegen het besluit van Burgemeester en Wethouders van Sittard van 13 juli 1999 tot afsluiting van de Markt en de Paardestraat. Beslissing: Bezwaarschrift van mr. O.W. Ykema, namens K. Vroomen, ongegrond verklaren en dit schriftelijk berichten.

5 Subsidie-aanvraag 1999 Vereniging voor CVA-gehandicapten. Beslissing: Akkoord met een subsidie van 337,24.

6 Ingekomen verzoek van de heer Stijnen, die in de tuin van het pand Ophoven 76 in de wijk Ophoven 5 garageboxen wil bouwen. Beslissing: De heer Stijnen brief sturen waarin de procedure is omschreven die gevolgd moet worden om het bouwen van garageboxen mogelijk te maken.

7 Ingekomen bouwplan voor het realiseren van een werkkamer bij de woning aan de Haagstraat 11 in de wijk Ophoven. Beslissing:

1. Akkoord met het bouwvoornemen;

2. Om bouwvergunning af te kunnen geven, het bestemmingsplan wijzigen;

3. Mevrouw Reichrath brief sturen.

8 Onttrekking van voormalige kleuterschool Overhoven, Geldersestraat 24, aan de onderwijsbestemming.
Beslissing :

1. Akkoord met onttrekking aan onderwijsbestemming;
2. Continueren huurovereenkomst tussen Stichting Katholike Onderwijs Westelijke Mijnstreek en Peuterspeelzaal Overhoven.
9 Ter inzage legging van het voorontwerpbestemmingsplan Hoek Leyenbroekerweg/Jubileumstraat in het kader van de inspraak. Beslissing:

1. Het voorontwerpbestemmingsplan met ingang van 23 maart gedurende twee weken ter inzage leggen in het kader van de inspraak.
2. Laudy Bouw en Planontwikkeling, de dames Barleben en ARAG rechtsbijstand en mevrouw Schreinemachers aan hen gerichte brieven sturen.© Gemeente Sittard
Hoewel we de uiterste zorgvuldigheid hebben betracht bij het maken van de teksten op deze site, kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

Deel: ' B&W-besluitenlijst gemeente Sittard '
Lees ook