Gemeente Zaanstad

B&W besluitenlijst 11 januari 2000

Het college van Burgemeester en wethouders van Zaanstad heeft een besluit genomen over de volgende onderwerpen:

Faciliterend MKB beleid Gemeente ontwikkelt plannen om kleinschalige ondernemingen te stimuleren
Het gemeentebestuur ontwikkelt momenteel plannen om kleinschalige ondernemingen te stimuleren zich in de stedelijke gebieden van Zaanstad te vestigen. Het gaat om sectoren die nog relatief weinig in Zaanstad voorkomen. Deze nieuwe bedrijvigheid moet de Zaanse economie innovatieve impulsen geven waardoor er een grotere verscheidenheid aan diensten en producten ontstaat. De komst van de nieuwe bedrijfjes dient ook andere doelen. Zo stimuleert het functiemenging wonen/werken in woongebieden, worden geschikte bedrijfsruimten in woongebieden behouden en gecreëerd, komen er bedrijfsruimten voor startende ondernemers, (bijvoorbeeld door bedrijfsverzamelgebouwen) en stimuleert het kansrijke sectoren en clusters.
De plannen richten zich op drie groepen MKB bedrijven: · moderne productiebedrijven (bijv. eco-producten, fijnmechanica, instrumentenbouw en materiaalverbetering)
· creatieve diensten (bijv. designbedrijven, kunstcommercie, industriële vormgevers, multimediabedrijven, verpakkingsbedrijven) · en zakelijk advies (bijv. adviesbureaus, intermediairs, reclamebureaus)

Het gemeentelijk MKB beleid, dat een uitvloeisel is van de strategische visie Zaankanters 2015, is inmiddels overgenomen in het stadsplan en sluit aan bij de toekenningscriteria van het Rijk voor ISV/GSB gelden.

Bij het zoeken naar een geschikt instrument om het mkb-beleid te kunnen uitvoeren, laat Zaanstad zich met advies bijstaan door NIBConsult (Nederlandse Investeringsbank). Dit resulteerde in het voorstel een facility Management Organisatie (FMO) voor Zaanstad op te richten. De taak van deze organisatie zou tweeledig moeten zijn. Enerzijds zou het binnen het stedelijk gebied geschikte bedrijfsruimte moeten ontwikkelen en anderzijds diensten moeten verlenen via een breed economisch netwerk. Daartoe kunnen gerekend worden contacten met het IKTC, Syntens, de Kamer van Koophandel, instelling op het gebied van arbeidsvoorziening, grotere Zaanse bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden.

De organisatie zou een publiek private status moeten krijgen buiten het gemeentelijke apparaat. NIBConsult stelt voor om deze serviceorganisatie de vorm te geven van een stichting, welke later in een naamloze vennootschap kan worden omgezet. Voor de eerste drie jaar bedragen de kosten van de organisatie 2,7 miljoen gulden. Aan investeringkapitaal is voor dezelfde periode in totaal 6,5 miljoen gulden nodig. Het benodigde kapitaal moet komen van provincie, private partners (projectontwikkelaars, woningbouwcooperaties, onderwijsinstellingen, banken, etc.) en de gemeente Zaanstad zal haar bijdrage grotendeels halen uit de ISV/GSB gelden.

Het college ging inmiddels akkoord met de aanbevelingen in het rapport 'Faciliterend MKB-beleid Zaanstad' en ook met het vervolgtraject. Deze omvatten onder meer het verkennen van de interesse bij potentiele partners, eventuele bijstelling en detaillering van de formule voor de op te richten ontwikkelingsmaatschappij en het maken van een ondernemersplan voor de nieuwe organisatie die de werktitel FMO heeft meegekregen. De raadscommissie Economische Zaken behandelt donderdag 13 januari a.s. dit onderwerp.

Zaanstad orienteert zich op ombudsvoorziening
Het college van burgemeester en wethouders gaat opzoek naar een ombudsvoorziening die onafhankelijk van de gemeente klachten kan afhandelen. De gemeente wil inspelen op de motie die de Tweede Kamer op 8 juni 1999 aannam. Hierin wordt de regering verzocht al dan niet door een wettelijke verplichting te bevorderen dat iedere gemeente voor 1 januari 2002 een met waarborgen omklede ombudsvoorziening krijgt. Anticiperend op dit voornemen gaat het college nu zoek. Er zal op bestuurlijk niveau gesproken worden met de gemeenten ui Zaanstreek en Waterland, maar ook wordt er gekeken naar aansluiting bij de Amsterdamse ombudsman. Klachten van burgers van Zaanstad worden momenteel afgehandeld via een ombudsachtige gemeentelijke functionaris die in 2001 in de VUT treedt.

Straatnaamgeving Saendelft fase 1 ingetrokken
Het college van burgemeester en wethouders heeft de straatnaamgeving voor fase 1 in Saendelft ingetrokken, dit in verband met het niet realiseren van de eerste fase. De beoogde straten zouden namen krijgen die afgeleid waren van de Assendelver kermis, zoals: Fietsmolen, Draaimolen, Zweefmolen, Reuzenrad, Golfbaan, Lunapark en meerdere namen.

Oorspronkelijk biotoop Willis in straatnaamgeving fase 2 Het college stelde de straatnamen vast voor fase 2 in de nieuwbouw plan Willis in Krommenie. Als uitgangspunt is gekozen voor de biotoop die in Willis aanwezig was voor de bouwactiviteiten. De voedsel- en leefketen zoals vissen, vlinders, en insecten spelen daarin een rol. In een eerdere fase waren de vissen aan de beurt, nu de insecten. De namen zijn: Akkerhommel, Weidehommel, Tuinhommel, Sigarenmaker, Soldaatje, Schrijvertje, Wilgenhaantje, Elzenhaantje, Bladhaantje, Vijverloper en Schaatsenrijder.

Bouwstijlen thema voor straatnaamgeving in Saendelft fase 2 Het college van burgemeester en wethouders stelde de straatnamen voor fase 2 in Saendelft vast. De thema's die het college koos zijn afkomstig van bouwstijlen uit de Zaanstreek, Limburg, Frankrijk, en Mexico en heeft een directe relatie met de te bouwen woningen en school. Mexicaanse stijl: Zocalo. Aan dit plein komt de basisschool. Mediteraan. De woning aan deze strijd krijgen het uiterlijk van woningen aan de Middellandse Zee. Zaanstreek: Smuiger, Makelaar, Windveer, Waterbord, Pronkgevel, Halsgevel. Limburg: Heuvelland, Mergelland, Beekdal. Andere vernoemingen in fase 2: Natuurverschijnselen: Luwte, Maneschijn, Meilust, Ochtendgloed, Schemerlicht, Sneeuwvlok, Ijsbloem, Zomerzon, Zonzijde. En tenslotte een vernoeming naar eigenaren van stukken grond in de nieuwbouwlocatie zoals: Cleijweer, Crullenweer, Huurlandsweer, Nellenweer en Steffensweer.

Jaarvergunningen voor kledinginzameling
Het college verleent dit jaar aan de volgende organisatie een vergunning om kleding in te zamelen: · Stichting Beter Milieu · Stichting SOS · Stichting Kinderleed · Leger des Heils

Rekeningrijden/bereikbaarheid Noordvleugel
Dit voorstel zal worden geagendeerd voor de raadsvergadering

B&W besloten voorts:

- Verkoop grond achter Kalf 52B

Zaanstad, 12 januari 2000

Deel: ' B&W besluitenlijst gemeente Zaanstad '
Lees ook