Gemeente Zaanstad

B&W-BESLUITENLIJST VAN 26 OKTOBER 1999

Categorisering Wegen
Vergroten van de veiligheid op de wegen het het Zaans wegennet pasklaar maken voor een aantal nieuwe maatregelen op verkeersgebied. Dat is in grote lijnen de inhoud van het voorstel aan de raad over de categorisering wegen. De gemeente heeft een plan opgesteld waarin is aangegeven welke functie de wegen in Zaanstad krijgen. Dit verkeersplan is een vervolg op een convenant, tussen onder andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Ministerie van Verkeer en Waterstaat, om te komen tot verhoging van de verkeersveiligheid. Het verkeersplan zal aanpassingen van het wegennet ten gevolge hebben. die aanpassingen vloeien voort uit de invoering van twee belangrijke verkeersregels; te weten de bromfiets op de rijbaan en voorrang van rechts voor de fietser en het toepassen van het begrip Duurzaam Veilig op verkeersgebied.

Er zijn drie soorten wegen in Zaanstad te onderscheiden: wegen met een stroomfunctie over langere afstand(snelwegen) gebiedsontsluitingswegen en erfontsluitingswegen.
Erfontsluitingswegen worden ingericht als 30 kilometer weg. De eisen voor het inrichten van 30 kilometerwegen zijn verlaagd. Zaanstad heeft een subsidieaanvraag ingediend voor herstrating van wegen in verblijfsgebieden. Om ze volgens de principes duurzaam veilig in te richten.
Hiervoor is door het rijk een bedrag van f. 210.000,00 toegezegd, goed voor 21 kilometer weg. De totale kosten van herinrichting bedragen tussen de 8 en 11 miljoen gulden.

Vanaf 15 december mag de bromfiets gebruik maken van de rijbaan en niet meer van het fietspad. Dat geldt voor wegen waar niet harder gereden mag worden dan 70 kilometer per uur.
In Zaanstad wordt gekozen voor een terughoudend beleid om eerst de ervaringen af te wachten voor het op alle plaatsen waar het mag, ook wordt toegepast. Voor noodzakelijke maatregelen is f. 30.000,00 subsidie toegezegd.

Verhuur Slachthuisstraat 65
Het college stelt de raad voor om het pand Slachthuisstraat 65 te verhuren aan Baanstede voor een huurprijs van f. 124.000,00 per jaar. Baaanstede was al in dit pand getrokken, nadat op 21 februari het gebouw van ZVH aan de Jufferstraat was afgebrand.

Verkoop grond aan McDonald's
Het college stelt de raad voor een stuk grond bij het Prins Bernhardplein te Zaandam te verkopen aan McDonald's. De koopsom bedraagt f. 949.800,00

Ondergrondse opslag Saendelft
Saendelft krijgt ondergrondse opslag voor huishoudelijk afval. Het college heeft Saendelft aangewezen als proefproject hiervoor. Ondergronds opslaan heeft niet alleen ruimtelijk, esthetische voordelen. Het is ook minder lichamelijk belastend voor de werknemers van de Dienst Stadsuitvoering. Er is nagenoeg geen verschil in kosten. In de toekomst is het systeem geschikt te maken voor meting, door middel van digitale weegtechniek (diftar).

Renovatie Rioolgemalen
Het college stelt de raad voor f. 213.000,00 ter beschikking te stellen voor de renovatie van diverse rioolgemalen. Het gaat daarbij om de rioolgemalen:
1. Haaldersbroek te Zaandam
2. Pastoor Clarijsstraat te Assendelft
3. Krommenieerweg te Wormerveer
4. Industrieweg te Wormerveer

Herinrichting Roggeplein
Het college wil f. 50.000,00 ter beschikking stellen voor herinrichting straten rond en bij het L.T. Roggeplein. In verband met deze herinrichting is een doorsteek van het plantsoen van het L.T. Roggeplein noodzakelijk.

Verkoop grond
Het college stelt de raad vooor een perceel grond, West Knollendam 121 te Wormerveer, te verkopen aan de Werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland ' Baanstede' te Purmerend.

Voorbereidingsbesluiten
Het college stelt de raad vooor de volgende voorbereidingsbesluiten te nemen:
1. Landelijk gebied polder Westzaan
2. Bedrijventerrein Westzanerpolder
3. Noorderveld Wormerveer
4. Marktstraat e.o. Wormerveer
5. De Vijfhoek Zaandam
6. Molletjesveer

Zaanstad, 28 oktober 1999

Deel: ' B&w-besluitenlijst Zaanstad van 26 oktober 1999 '
Lees ook