Gemeente Heerenveen


---

Besluitvorming over meerjaren begroting uitgesteld naar medio oktober 2002
Onderstaand volgt een overzicht van de geplande raads- en commissievergaderingen in deze maand.
Alle raads- en commissievergaderingen worden gehouden in het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen.

Extra Commissie Algemene Zaken
Op donderdag 20 juni om 20.00 uur
Onderwerp: Zuiderzeelijn

Extra gemeenteraadsvergadering
op woensdag 26 juni om 20.00 uur
Onderwerp: Zuiderzeelijn

Gemeenteraadsvergaderingen
Op dinsdag 25 juni om 14.00 uur
met uitloop op donderdag 27 juni om 20.00 uur

Meerjarenbegroting uitgesteld naar medio oktober De raadsvergadering over de meerjarenbegroting (o.a. bezuinigingen) die was gepland op dinsdagmiddag 25 juni 2002 is uitgesteld naar medio oktober aanstaande.
De gemeenteraad wil eerst hoorzittingen houden over de voorgestelde bezuinigingen, voordat een besluit wordt genomen over de meerjarenbegroting. Deze hoorzittingen zullen plaatsvinden in september aanstaande. Deze bijeenkomsten worden te zijner tijd aangekondigd in Crackstate Nijs.

25 en 27 juni
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 25 juni a.s. om 14.00 uur dus niet over de meerjarenbegroting , maar over andere onderwerpen. Bovendien zullen er tijdens de raadsvergadering van 25 juni agendapunten aan de orde komen die eerst waren gepland voor de gemeenteraadsvergadering van 27 juni a.s. Naar alle waarschijnlijkheid vergadert de gemeenteraad ook op donderdag 27 juni a.s. De agenda voor deze laatstgenoemde vergadering is namelijk behoorlijk groot, zodat die agendapunten nu worden verdeeld over twee vergaderingen. Het presidium in de gemeenteraad stelt vandaag (woensdag 19 juni) de agenda definitief vast voor de raadsvergadering(en). Bij het ter perse gaan van deze krant waren deze feiten dus nog niet bekend. Onderstaand volgt de concept-agenda voor beide raadsvergaderingen (dinsdag 25 juni en donderdag 27 juni a.s.). Om toch te weten te komen welke agendapunten in welke raadsvergadering worden behandeld kunt u vanaf donderdag 20 juni a.s. terecht op de website (www.heerenveen.nl) of u kunt de agenda inkijken bij de receptie van het gemeentehuis (Crackstraat 2). Daarnaast kunt u ook bellen met bureau Voorlichting en PR voor een exemplaar van de definitieve agenda, tel. 0513-617480.

Concept-Agenda voor 25 en 27 juni a.s.
NB de agenda wordt vandaag, woensdag 19 juni 2002, vastgesteld door het presidium in de gemeenteraad. Dus de onderstaande agenda is onder voorbehoud.


1. Opening

2. Onderzoek geloofsbrieven en besluit toelating nieuw raadslid
3. Beëdiging nieuw raadslid

4. Mondeling vragenuur

5. Vaststelling van de agenda

6. Verslag van de openbare vergadering van 25 april 2002
7. Lijst ingekomen stukken

8. Verzoeken om interpellatie ex artikel 41 en Verzoeken om inlichtingen ex artikel 43 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad
B-stukken:

9. Gedenkteken gevallenen Nederlands-Indië

10. Verzoeken om planschade diverse bewoners Zonnebloemstraat te Heerenveen

11. Financiële stukken Servicebureau De Friese Wouden
12. Voorbereidingsbesluiten
a Bebossing langs Achtste Wijk te Bontebok
b Ds. Ten Catewei 10 te Hoornsterzwaag

13. Financiële stukken Regionale Brandweer / CPA Fryslân A-stukken:

14. Benoeming griffier

15. Jaarrekening 2001 / Concernrapportage 2001-I
16. Herinrichting Heerenveen Centrum

17. Garantstelling Expansiefeest Jubbega

18. Sportstad Heerenveen

19. Bezwaarschrift tegen toekenning planschadevergoeding Schoterlandseweg 18b te Nieuwehorne

20. Onderwijshuisvesting: huisvesting De Commanderije in De Akkerwille
21. Onderwijshuisvesting: programma van voorzieningen 2002 en wijziging verordening

22. Voorbereidings- en delegatiebesluiten:
a Bouw drie woningen Aengwirderweg 269 te Tjalleberd b Nieuwstraat 31 (locatie Lasaulec) te Heerenveen
23. Bestuursdienstonderwijs

24. Aanwijzing complex Huize Voormeer als beschermd rijksmonument
25. Krediet bouw brandweerkazerne Tjalleberd

Zoekwoorden:

Deel: ' B&W besluitenlijsten gemeente Heerenveen '
Lees ook