Gemeente Heerenveen


---


Herziening bestemmingsplan IBF


- De 200 m zone waaraan de Raad van State goedkeuring onthield, toevoegen aan de bufferzone


- Een deel van de zone, met afstand van circa 140 m tot de woningen langs Het Meer, Zestienroeden en Veensluis de aanduiding parkeergelegenheid toegestaan geven


- Woningen Het Meer 235 en Veensluis 11 en 31 meenemen in planherziening, incl. wijzigingsmogelijkheid bijgebouwen binnen bufferzone


- Instemmen met de voorontwerpplanherziening

- Inspraak en overleg starten

2

Vragen S. Siebenga VVD over parkeerproblematiek aan de Dr. G. van Schouwenlaan

Vragen beantwoorden

3

Ruiling Heerenveens Kanaal - Heeresloot

Instemmen met uitstellen van de ruiling van het Heerenveens Kanaal - de Heeresloot

4

Jubbega

Kennis nemen van de onderzoeksopzet en de projectmanager samenlevingszaken aanwijzen als de interne trekker voor het project

5

Aanvraag subsidie VZF

Instemmen met de afwijzing van het subsidieverzoek van de Vereniging Zorginstellingen Friesland voor de uitvoering van het project Helder in Zorg in Verpleeghuizen

6

Bestuurlijke integriteit

De nota's bestuurlijke integriteit voorleggen aan commissie AZ en raad

7

Burgerjaarverslag

Kennis nemen van de thema's en te behandelen onderwerpen in het burgerjaarverslag 2002

8

Zelfevaluatie Friese gemeenten


- Instemmen met een gemeentelijke zelfevaluatie in het kader van het traject Zelfevaluatie bestuurskwaliteit Friese gemeenten


- Het concept-eindrapport t.z.t. bespreken met HOV, Industriële Kring, Woningbouwcorporaties, Plaatselijke Belangen en Wijkplatforms


- Drie lokale problemen/opgaven selecteren ten behoeve van vervolgstap van de evaluatie (te weten: Onderwijsachterstandsbeleid, werkgelegenheid/sociale zaken en centrumontwikkeling)


- De commissie AZ voorstellen het plan van aanpak te agenderen voor de vergadering van 20 maart 2003

9

Benoeming bestuursleden HOS

Als bestuurslid voor het Algemeen Bestuur van de Heerenveense Omroep Stichting benoemen:


* mevrouw K.M. Demming als lid voor de
sector kunst en cultuur


* mevrouw H. Boot als lid voor de sector
vrouwenbelangen


* mevrouw J. Sytema als lid voor de sector
senioren


* de heer H. Scholten als lid van de sector sport
10

Hertaxatie in het kader van Wet WOZ

De hertaxatie in het kader van de wet WOZ naar de peildatum 1 januari 2003 laten uitvoeren door Grontmij gevestigd te Assen.

© Gemeente Heerenveen 1999/2003

Deel: ' B&W besluitenlijsten Heerenveen '
Lees ook