Gemeente Groningen

10
OKT
18.54

Persbericht

f 65.000,- voor kinderopvang Jabalya
09-10-2001

B&W van Groningen willen een bedrag van f 65.000,-- beschikbaar stellen voor de ondersteuning bij het opzetten van een centrum voor kinderen in de Palestijnse gemeente Jabalya (Gaza).

De gemeente Jabalya wil een samenwerkingsproject voor de jeugd ontwikkelen. De omgeving waarin de kinderen uit Jabalya opgroeien vormt een schril contrast met die van Groningse kinderen. Voor de kinderen in Jabalya is het belangrijk dat er naschoolse opvang bestaat. Door de ongeregeldheden in het gebied is de toekomst voor deze kinderen onzeker en is het van belang dat kinderen hun vrije tijd goed en zinvol kunnen besteden. De gemeente Groningen wil Jabalya hierbij ondersteunen door het overbrengen van kennis en expertise van jeugdbeleid. Er wordt gedacht aan een begeleidingstraject voor een beleidsambtenaar uit Jabalya. Een andere mogelijkheid is het opleiden van mensen uit Jabalya in Groningen tot begeleider in de kinderopvang. De BSO Schildersbuurt heeft al aangegeven haar kennis en ervaring ter beschikking te willen stellen. Belangrijk is ook dat ouders participeren in dit project. Ook wil de gemeente bij dit project andere instellingen betrekken: instellingen die expertise op dit terrein hebben en mogelijkheden zien voor een bijdrage aan de ontwikkeling van een centrum in Jabalya. B&W stellen voor om voor dit project f 65.000,- uit te trekken.

De eerste contacten tussen Groningen en Jabalya bestaan al sinds 1998. Er is toen vanuit een initiatiefgroep van Groen Links contact gezocht met de burgermeester van Jabalya. Deze bracht indertijd in VNG verband een werkbezoek aan Nederland. De initiatief groep heeft onderzocht of er draagvlak bestond voor een samenwerking tussen beide gemeenten. Jabalya gaf aan dat er behoefte bestond aan ondersteuning bij het jeugdbeleid. Tijdens het bezoek van een gemeentelijke delegatie uit Groningen in 2000 zijn de voorwaarden voor een dergelijk project onderzocht.

De aanvankelijke initiatiefgroep van Groen Links is omgezet naar de stichting Groningen-Jabalya. Voor deze stichting werken op dit moment twintig mensen, waaronder een aantal Palestijnse en andere Arabische inwoners van Groningen. Er zal een tweede bezoek worden gebracht aan de gemeente Jabalya om concrete afspraken te maken en voorwaarden te scheppen voor het slagen van het project. Het voorstel van B&W wordt in de raadscommissie Jeugd, Onderwijs en Sport van donderdag 11 oktober besproken.

Deel: ' B&W Groningen helpt mee aan realisatie kinderopvang Gaza '
Lees ook