Gemeente Hilversum


College b en w Hilversum: visie en daadkracht voor stedelijke vernieuwing

29 september 1999

Het college van b en w in Hilversum heeft het plan van aanpak Stedelijke Vernieuwing vastgesteld. Met het plan kan de gemeente subsidie krijgen voor stedelijke investeringen voor kwaliteitsverbetering van het woon-, werk-, productie- en leefmilieu. Deze mogelijke subsidie loopt via de nieuwe wet Stedelijke vernieuwing, die in 2000 ingaat. Deze wet maakt een einde aan een groot aantal bestaande rijksbijdrage-regelingen op het gebied van wonen, stadsvernieuwing, economie en milieu. Naar schatting zou het voor Hilversum om ruim zestien en half miljoen gulden gaan.

In Hilversum ligt een behoorlijk grote opgave bij het herstructureren van de woningvoorraad en het treffen van maatregelen in de leefomgeving. Afstemmen van de verschillende inspanningen is hier bij nodig. In Hilversum gaat het niet om het opnieuw structureren van complete wijken, maar om ingrepen op buurtniveau. Voorstel is om in één buurt te beginnen met een gebiedsgerichte aanpak. In de keuze van de buurt en in de aanpak zelf hebben ook de woningbouwcorporaties een stem en een rol.

Het plan geeft inzicht in bestaande beleidsplannen en projecten voor de komende vijf jaar en toetst die aan prestatievelden van stedelijke vernieuwing. In Hilversum gaat het dan om zeven thema´s: Passende ruimte voor prettig wonen; Met zorg en allure: opgroeien en oud worden in Hilversum; Bedrijvigheid, de motor voor stad en wijken; Mobiel en veilig: flexibel vervoer naar keuze; Buitenruimte in Hilversum: leefbaar en veilig; De trots van Hilversum: mooie gebouwen in het groen; en Alledaagse duurzaamheid: investeren in een schone toekomst. Bij de uitwerking van deze thema´s is steeds, na bestuurlijke vaststelling, de Toekomstvisie ´Hilversum 2015´ de leidraad.

Het college wil in juli 2000 starten met de uitvoering van het programma. Voor die tijd wordt het ontwikkelingsprogramma voorbereid en is er inspraak en besluitvorming over. In het proces zijn bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties op verschillende wijzen betrokken.

Deel: ' B&W Hilversum visie en daadkracht stedelijke vernieuwing '
Lees ook