Gemeente Nijmegen


B&W kiezen prioriteiten veiligheidsplan

Met het aangeven van de belangrijkste prioriteiten heeft het College van B&W de basis gelegd voor een Nijmeegs veiligheidsplan. De keuze is gevallen op een 7-tal onderwerpen, geselecteerd uit een groep van 15 die op basis van onderzoek door een groep deskundigen is samengesteld. Voor elk onderwerp geldt dat de komende jaren structureel en ingrijpend verbeteringen moeten worden gerealiseerd. Bestrijding van criminaliteit heeft prioriteit bij de Nijmeegse burgers. Bij de bestrijding van onveiligheid moet er een samenhangende aanpak zijn. Daarbij moet aandacht zijn voor het gebiedsgebonden karakter van veiligheidsproblemen.
Voor het eind van dit jaar moet er een concreet en samenhangend beleid per deel van de stad liggen.

Het thema Agressie richt zich op het gedrag van individuen en groepen. De individualisering van de maatschappij, veranderende waarden en normen en een afnemende sociale controle zijn de oorzaken. Op straat en in de horeca is agressief gedrag het meest waarneembaar. Verdovende middelen spelen vaak een hoofdrol. Maatregelen liggen in de sfeer van extra toezicht, fysieke aanpassing van de omgeving en samenhangende aanpak door politie, justitie en stads-bestuur.

Bij Jongeren gaat het eigenlijk om zo'n 15% van de jongeren die in negatieve zin gezichtsbepalend zijn. Trefwoorden zijn groepsvorming, vandalisme, agressie en het ontstaan van harde kernen. Gebrek aan structuur thuis en in de omgeving maakt het moeilijker een normale plaats in de maatschappij te verwerven. Toenemende intolerantie tussen ouderen en jongeren en een beperkte pakkans werken ook niet bevorderlijk. Goede voorzieningen voor jongeren, werk en scholing en waar nodig hulp-verlening en strenge aanpak van excessen moeten soelaas bieden.

Overlast van uitgaanspubliek in het centrum bestaat onder meer uit lawaai, vandalisme, wildplassen en agressie. De maatschappelijke kosten (extra toezicht, slecht imago binnenstad) zijn hoog. Door in goed overleg met de horeca extra bestuurlijke maatregelen te treffen, kunnen positieve effecten worden bereikt.

Marokkaanse jongeren hebben maatschappelijk gezien minder dan gemiddeld kans op een normale status als burger en zoeken soms naar een andere manier om aanzien te verwerven binnen de eigen groep. Drugs, agressief gedrag, uitval uit het onderwijs en sociale uitkeringen zijn er gevolgen van.
Vergelijkbare problemen doen zich voor bij Antilliaanse jongeren, waarbij vooral drugs en illegale vuurwapens een hoofdrol spelen. Er is onevenredig veel politie-inzet nodig voor deze groep. M.b.t. deze groep heeft de politie een probleemanalyse gemaakt met een repressieve en pre-ventieve aanpak. De prioriteit bij de Marokkaanse problematiek blijft in Nijmegen in eerste instantie beperkt tot een analyse, zoals die van de Antillianen. Naar aanleiding daarvan, zal een op de problematiek toegesneden integrale aanpak worden uitgewerkt.

Verkeer is voor mensen een belangrijke bron van zorg. Op lokaal niveau kan veel worden gedaan aan duurzaam veilig verkeer. Individueel verkeersgedrag is moeilijker te beïnvloeden.

In Nijmegen lopen door gebrek aan Psychiatrische Opvang mensen op straat die overlast veroorzaken. Door gebrek aan onderlinge coördinatie van de betrokken instellingen lukt het niet altijd om snel hulp te bieden bij acute noodsituaties. Probleem van betere faciliteiten is de aanzuigende werking die er soms van uit gaat.

De selectie van de 7 thema's is tot stand gekomen in overleg met sleutelfiguren uit organisaties die bij 'veiligheid' zijn betrokken. Men heeft onder meer rekening gehouden met maatschappelijke kosten, de moge-lijkheid om lokaal invloed uit te oefenen en in welke mate een onderwerp 'leeft' bij de bevolking.

De vastgestelde koers wordt door de stadsdelen en politierayons vertaald naar integrale en gebiedsgebonden vormen van aanpak. Uiterlijk 1 januari werkt elk gebiedsgebonden eenheid vanuit een integraal opgesteld plan.

Deel: ' B&W Nijmegen kiezen prioriteiten veiligheidsplan '
Lees ook