Gemeente Oosterhout


Gemeente sluit contracten met verzekeraars

Oosterhout komt met aanvullende ziektekostenverzekering uitkeringsgerechtigden

Inwoners van Oosterhout die een gemeentelijke uitkering ontvangen, kunnen straks tegen gereduceerd tarief een (collectieve) aanvullende ziektekostenverzekering afsluiten.

Met dat plan hopen burgemeester en wethouders een eind te maken aan het feit dat veel Oosterhoutse uitkeringsgerechtigden zich onvoldoende verzekeren tegen ziektekosten. Het voorstel van b. en w. komt aan de orde in de gemeenteraadsvergadering van 23 februari. De regeling moet gaan gelden voor mensen met een uitkering ingevolge de Algemene bijstandswet, IOAW en IOAZ en mensen die een dienstbetrekking volgens de Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) hebben.

Onderzoek heeft uitgewezen dat 38 procent van de Oosterhoutse minima geen of onvoldoende aanvullende ziektekostenverzekering heeft. Dat betekent dat ze aanzienlijk in de financiële problemen komen als ze worden geconfronteerd met medische uitgaven die niet door het ziekenfonds worden gedekt. Te denken valt aan uitgaven voor bijvoorbeeld brillen en tandartskosten. Veel uitkeringsgerechtigden krijgen, als ze daartoe een verzoek indienen, die kosten overigens wel weer via de bijzondere bijstand vergoed.

Bij de behandeling van de nota "Minima in de lift" hebben college en raad zich al sterk gemaakt voor zo’n collectieve ziektekostenverzekering. Daarover hebben b. en w. nu een principe-overeenkomst bereikt met de zorgverzekeraars OZ en VGZ. Die overeenkomst houdt in dat de gemeente zich verplicht de premies (nominale premie en premie van de aanvullende verzekering) direct in te houden op de uitkering. In ruil daarvoor zijn de zorgverzekeraars bereid de premie voor deze aanvullende verzekering met ƒ 3,25 per maand te verlagen. Daarbij kiezen b. en w. voor een uitgebreid pakket, waarin onder andere vergoeding van brillen en tandartsenhulp is opgenomen.

Ook de gemeente Oosterhout trekt geld uit om de premiekosten te verlagen en zo deelname te stimuleren, door per maand ƒ 6,05 beschikbaar te stellen. Voor de groep uitkeringsgerechtigden die nu al goed aanvullend verzekerd zijn (ongeveer 62 procent), betekent dit dat de premie omlaag kan van ƒ 15 naar

ƒ 12, terwijl tegelijkertijd het pakket wordt verbeterd. De gemeentelijke bijdrage kan worden gefinancierd door de ƒ 30.000 die de gemeenteraad voor dit doel heeft gereserveerd bij de behandeling van de nota minimabeleid.

Financieel voordeel

Verwacht wordt dat het percentage uitkeringsgerechtigden dat voldoende is verzekerd, door de invoering van de collectieve aanvullende verzekering zal stijgen van 62 naar negentig procent. Daarnaast zal het beroep op de bijzondere bijstand afnemen: voor brillen naar verwachting met circa negentig procent, voor tandheelkundige hulp met vijftig procent. Dit is overigens niet alleen een besparing in de directe kosten, maar levert ook minder uitvoeringskosten op. De besparing die dat oplevert - geschat op ƒ 50.000 per jaar - zal worden ingezet om de hoogte van de premie te drukken.

Ander voordeel is dat er voor uitkeringsgerechtigden één loket komt (de zorgverzekeraar), waar ze terechtkunnen voor medische kosten, hetgeen de duidelijkheid en de serviceverlening ten goede komt. Ervaringen bij andere gemeenten leren bovendien dat het beroep op de extra voorzieningen als tandartsenhulp en brillen bijna verdubbeld, als ze worden overgeheveld naar de collectieve verzekering. Dat betekent dus een aanzienlijke terugdringing van het niet-gebruik van deze voorzieningen.

Premieschuld

Ongeveer vijftig procent van de uitkeringsgerechtigden hebben een achterstand in de premiebetaling bij het ziekenfonds. Deze mensen mag het ziekenfonds niet uit het basisbestand verwijderen - men is immers wettelijk verplicht verzekerd - maar het ziekenfonds hoeft deze mensen niet toe te laten tot de aanvullende verzekering. Afgesproken is nu dat de gemeente een kwart van die totale premieschulden betaalt, waarna het restant wordt kwijtgescholden.

Keuzevrijheid

Uitkeringsgerechtigden zijn overigens geheel vrij om aan de collectieve aanvullende verzekering deel te nemen. Om de deelname te stimuleren, is er vooral voor gekozen de premie zo laag (en dus aantrekkelijk) mogelijk te houden. Bij de start van het nieuwe systeem zal de gemeente daarnaast uitgaan van de negatieve optie. Dat betekent dat cliënten geïnformeerd worden dat ze zullen worden ingeschreven, tenzij ze daartegen bezwaar maken. B. en w. vinden zo’n aanpak, gezien de grote mate van onderverzekering, acceptabel.

De regeling geldt in eerste instantie voor mensen met een gemeentelijke uitkering. Andere minima (bijvoorbeeld aow’ers zonder aanvullend pensioen of wao’ers met een lage uitkering) vallen er voorlopig buiten. Voor hen blijft de bijzondere bijstand de aangewezen weg om extra ziektekosten vergoed te krijgen. De zorgverzekeraars zijn overigens in onderhandeling met de uitvoerders van de andere uitkeringsregelingen (bedrijfsverenigingen, Sociale Verzekeringsbank) over soortgelijke ziektekostenverzekeringen voor deze doelgroepen.

Oosterhout, 21 januari 1999

Deel: ' B&W Oosterhout willen bijstandtrekkers bijverzekeren '
Lees ook