Gemeente Weert

07-03-2003

Burgemeester en wethouders presenteren vijf mogelijke lokaties Voorkeur voor nieuwe brede school op lokatie
Sutjensstraat-midden/St.Jozefslaan

De nieuwe brede school voor de wijken Keent, Kazernelaan en Moesel dient midden in de wijk Keent te worden gebouwd. Het college van burgemeester en wethouders presenteert een vijftal plaatsen waar die school zou kunnen komen en spreekt daarbij een voorkeur uit voor een lokatie binnen het gebied Sutjensstraat-midden/ St.Jozefslaan. In de vergadering van 3 april a.s. wordt de gemeenteraad gevraagd die voorkeur voorlopig te ondersteunen. Nadat de bewoners in het gebied en andere betrokkenen hun mening hebben kenbaar gemaakt, zal de gemeenteraad vervolgens op 3 juli a.s. een definitieve keuze maken.

De betreffende bewoners en bedrijven in het gebied zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de mogelijke lokaties en van de voorkeur die burgemeester en wethouders daarbij uitspreken. Om alle betrokkenen zo tijdig mogelijk verder in te lichten en om de discussie in de gemeenteraad van 3 april a.s. zo goed mogelijk te voeden, vindt dinsdag 11 maart a.s. in de raadzaal van het stadhuis een informatie-avond plaats. Burgemeester en wethouders geven dan uitleg over de nu openbaar geworden mogelijke lokaties voor een nieuwe school in Keent. Ook de voorkeur-lokatie van B&W komt dan ter sprake. De informatiebijeenkomst begint om 19.30 uur.

Eén nieuwe, brede kwaliteitsschool
Een van de actiepunten in het kader van het project Keent Kiest Kwaliteit is het realiseren van een brede school voor de wijk. Zo'n voorziening draagt in belangrijke mate bij aan het vergroten van de leefbaarheid in de wijk.

Het gemeentebestuur constateert dat in de wijk Keent bij het kiezen van een school voor hun kind een steeds sterkere scheiding is ontstaan tussen ouders die kiezen voor een 'witte' school of een 'gekleurde' school.
Om die reden zit de basisschool Keent in de laatste fase van haar bestaan. Na het ontstaan van een zogenaamde 'witte vlucht' kiezen ook steeds meer allochtone ouders niet meer voor deze school. Het schoolbestuur Weert-Zuid overweegt dan ook deze basisschool na afloop van het lopende schooljaar te sluiten.

Basisschool Het Dal wordt op dit moment ook al geconfronteerd met het verschijnsel 'witte vlucht'. Het aantal leerlingen van deze school is weliswaar nog niet zorgwekkend, maar de verhouding autochtone/allochtone kinderen vraagt in een enkele klas al om bijzondere aandacht.

De enige afdoende oplossing tegen een verdere scheiding van bevolkingsgroepen in de schoolkeuze van ouders is samenvoeging van 'gekleurde' scholen met 'witte' scholen en die vervolgens samenbrengen in één nieuwe brede kwaliteitsschool voor Keent, Kazernelaan en een overloop uit Moesel, vindt het college van B&W. Die opvatting wordt intussen gedeeld door de gemeenteraad.
De raad droeg 20 februari jl. het college van burgemeester en wethouders op binnen de wijk Keent een aantal plaatsen te zoeken waar een nieuwe brede school zou kunnen worden gebouwd. Daarbij werd tevens aangegeven dat in de wijk Moesel het basisonderwijs behouden zou moeten worden.

Twee zoekgebieden
B&W geven nu een tweetal zoekgebieden aan waarbinnen lokaties zijn gevonden waar de nieuwe school zou kunnen worden gebouwd. Daarbij is gekeken naar lokaties met een grondoppervlakte van ongeveer 7.000 m2. Die ruimte is nodig om een school van 18 klassen te kunnen bouwen, aangevuld met een gymzaal, 2 peuterspeelzalen en een buitenschoolse opvangruimte. Verder zal er ruimte moeten blijven voor voldoende groenvoorzieningen in de buurt van de school. Ook moet het mogelijk blijven de school met een andere schoolvorm uit te breiden. De ligging van de lokatie speelt eveneens een belangrijke rol. Die moet zo centraal mogelijk in de wijk liggen op een voor iedereen herkenbare plaats. Een plaats ook die in belangrijke mate bijdraagt aan het imago van de wijk.

De twee zoekgebieden waarbinnen burgemeester en wethouders nu een aantal mogelijke lokaties heeft gevonden zijn:

* het gebied van de huidige Dalschool.

- de lokatie van de huidige Dalschool

- de lokatie van de huidige Dalschool aangevuld met het gebied tussen de Joannes Knaepenstraat, Het Dal, de Dalstraat, de Lambert Goofersstraat en de Kerkstraat


* Het gebied tussen de Victor de Stuersstraat, de St.Jozefslaan, de Kruisstraat en de Sutjensstraat. Binnen dit zoekgebied zijn 3 lokaties waar de school zou kunnen worden gebouwd.
- De lokatie Sutjensstraat-midden/St.Jozefslaan.
- De lokatie Sutjensstraat-zuid/St.Jozefslaan.
- De lokatie Schaekenstraat/Kruisstraat.
De voorkeur van B&W
Alles tegen elkaar afwegend geeft het college van burgemeester en wethouders de voorkeur aan de lokatie
Sutjensstraat-midden/St.Jozefslaan als plaats voor de nieuwe brede school. Als reden voert het college onder andere aan dat die lokatie in elk geval groot genoeg is en op een herkenbare plaats in de wijk ligt. Een plaats die in kwalitatief opzicht een impuls aan de wijk geeft. De toch al noodzakelijke bedrijfsverplaatsing is wezenlijk om kwaliteit te brengen in dit deel van de wijk. Hiervan wordt met het kiezen voor deze lokatie gebruik gemaakt.
Stedenbouwkundig gezien is deze lokatie een van de beste plaatsen voor de bouw van een school in Weert-zuid, vinden burgemeester en wethouders. Verder is deze plaats uit alle richtingen goed bereikbaar en sluit ze aan op de St.Jozefslaan. Parkeervoorzieningen kunnen voor een deel op het terrein zelf worden gerealiseerd.

Overleg met betrokkenen belangrijk
Kijkend naar de lokaties waar de nieuwe school in de wijk zou kunnen worden gerealiseerd, zal dat gevolgen hebben voor de bewoners die daar nu zijn gehuisvest. Dat geldt ook voor de bedrijven op de beoogde lokatie.
Het is er het gemeentebestuur veel aan gelegen de nieuwe school te realiseren in goed overleg met deze direct betrokkenen. Zo zullen er enkele particuliere panden en een aantal bedrijfspanden (waarvan een aantal met bovenwoning) moeten worden aangekocht. Ook zal sloop van een aantal huurflats onvermijdelijk zijn. De bewoners van die huurwoningen zal uiteraard passende vervangende huisvesting moeten worden aangeboden. Dat gebeurt door woningmaatschappij BALANS die wat dat betreft haar medewerking heeft toegezegd.

Hoe verder?
De lokatiekeuze voor de school wordt op dinsdag 18 maart a.s. besproken in de (openbare) raadscommissie Welzijn. Nadat ook de gemeenteraad op donderdag 3 april a.s. zijn voorlopige voorkeur voor een lokatie heeft uitgesproken, krijgen vervolgens de betrokken bewoners en andere belanghebbenden ruimschoots de gelegenheid hun opvatting kenbaar te maken over de lokatiekeuze. Op basis van deze informatie zal de gemeenteraad op 3 juli a.s. vervolgens een definitieve keuze maken.

Deel: ' B&W Wert presenteren vijf mogelijke lokaties brede school '
Lees ook