THE BAAN COMPANY N.V.

Baan resultaten vierde kwartaal

Baan resultaten vierde kwartaal

The Baan Company Meldt Vooruitgang Wat Betreft Belangrijke Bedrijfsinitiatieven En Kondigt Resultaten Voor Het Vierde Kwartaal Aan

:: The Baan Company neemt Baan Midmarket Solutions over

Barneveld (Nederland) en Reston (Virginia, V.S.) 20 januari (TTNN) . The Baan Company N.V. (ASE: BAAN; Nasdaq: BAANF) . een wereldwijd leverancier van bedrijfssoftware . maakte vandaag bekend dat voor het vierde kwartaal tot 31 december 1998 opbrengsten ter waarde van ongeveer 142 miljoen Amerikaanse dollar en een netto verlies van 250 miljoen dollar (1,22 dollar per aandeel) zullen worden gerapporteerd. Deze resultaten vormen de weerspiegeling van de beslissingen die werden getroffen naar aanleiding van de aanzienlijke veranderingen in de marktomgeving, die een honderdtal dagen geleden door de onderneming werden vastgesteld. In respons op deze veranderingen ging de onderneming van start met een agressief herstructureringsplan, en werd vaart gezet achter de plannen om de relatie met Vanenburg Ventures B.V. . de grootste aandeelhouder van The Baan Company . te verduidelijken. De onderneming maakte vandaag bekend welke vooruitgang totnogtoe is gemaakt met deze twee initiatieven en gaf daarna een overzicht van het vierde kwartaal van de onderneming, die er ondanks de geconstateerde moeilijkheden in geslaagd is om nieuwe licentiecontracten ter waarde van 100 miljoen dollar te genereren in 567 transacties met klanten.

Het herstructureringsplan omvat de eerder aangekondigde personeelsafvloeiing, de sluiting van bepaalde vestigingen, het afstoten van activiteiten en de afschrijving van bepaalde activa. De eenmalige kosten voor deze activiteiten maken ongeveer 160 miljoen dollar uit van de verliezen voor het vierde kwartaal.

Daarnaast brachten veranderingen in de marktdynamiek in de loop van de eerste helft van het jaar de onderneming tot de conclusie dat de groei van de indirecte licentieverkoop op korte termijn waarschijnlijk zal vertragen. Om die reden besloot men de opbrengsten voor het vierde kwartaal te verminderen met ongeveer 50 miljoen dollar. Dit cijfer vertegenwoordigt de waarde voor The Baan Company van de inkomsten uit licenties voor producten verkocht aan de indirecte distributeurs/wederverkopers die nog niet aan de eindgebruikers waren verkocht aan het einde van het derde kwartaal van 1998. Dit kan worden opgedeeld in 17 miljoen dollar die in de loop van het vierde kwartaal werden verkocht aan de eindgebruiker, maar door The Baan Company niet werden erkend als opbrengsten voor het vierde kwartaal. De resterende inventaris in dit distributiekanaal, ter waarde van bij benadering 33 miljoen dollar, werd uit de opbrengsten voor het vierde kwartaal teruggeboekt, en genoteerd als uitgestelde opbrengsten in het kwartaal. De totale impact van de eenmalige kosten en de vermindering van de opbrengsten vormen samen de verklaring van ongeveer 210 miljoen dollar van het verlies voor het vierde kwartaal.

De onderneming kondigde drie stappen aan die bedoeld zijn om de relatie van The Baan Company met Vanenburg Ventures B.V. te verduidelijken.


--Ten eerste heeft The Baan Company de kernactiva van Baan Midmarket Solutions overgenomen. Baan Midmarket Solutions is de entiteit die zorg draagt voor de verkoop van de Baan producten via het indirecte kanaal. The Baan Company zal 2 miljoen dollar in contanten vooraf betalen, plus over de volgende drie jaar 15 procent van de netto opbrengsten uit het Baan Company reseller kanaal, met een gegarandeerd minimum van ongeveer 32 miljoen dollar en een maximum van 80 miljoen dollar. Credit Suisse First Boston heeft een .fairness opinion. verstrekt met betrekking tot de billijkheid vanuit financieel perspectief ten opzichte van The Baan Company van de vergoeding die voor BMS wordt gegeven. De bedoeling is dat The Baan Company geen inkomsten meer zal hebben uit licenties aan gerelateerde ondernemingen (.related party license.) vanaf het eerste kwartaal van 1999. Daarnaast zal . nog als onderdeel van deze aankoop . de naam .Baan. worden geëlimineerd uit alle activiteiten van Vanenburg Venture, en dienovereenkomstig zullen de namen van entiteiten binnen Vanenburg Venture worden gewijzigd. De nieuwe structuur verbetert de doorzichtigheid van de activiteiten van The Baan Company.


-- Ten tweede verwacht de onderneming een buitengewone aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen om nieuw leden van de Raad van Commissarissen (.Supervisory Board.) te benoemen. De verwachting is dat deze vergadering nog voor het einde van de maand maart zal plaatshebben en dat de Raad van Commissarissen zal worden uitgebreid van de huidige drie naar het meer gebruikelijke aantal van zeven leden (waaronder een aantal directeurs van buiten de onderneming). Jan Baan, de oprichter van The Baan Company (die samen met zijn broer Paul ook de effectieve controle heeft over Vanenburg Ventures) maakte eerder al bekend dat hij zijn ontslag nam uit de Raad van Bestuur (.Management Board.) van The Baan Company. Hij maakte ook bekend dat hij geen lid zou worden van de Raad van Commissarissen.


-- Ten derde is de ondernemingen onderhandelingen begonnen met Vanenburg Ventures over de aankoop van andere softwarebedrijven die eigendom zijn van Vanenburg Ventures en software in licentie geven aan The Baan Company voor wederverkoop. De verwachting is dat deze transacties nog voor het einde van het eerste kwartaal doorgang zullen vinden.

Tenslotte heeft The Baan Company bepaald dat de recente overname van CAPS Logistics zou moeten worden behandeld als een pure .aankoop. (purchase) veeleer dan in de vorm van een .samenvoeging van belangen. (pooling). Deze boekhoudkundige aanpassing is het gevolg van het feit dat er in de loop van de laatste 90 dagen een wezenlijke verandering is opgetreden in het eigenaarschap bij Vanenburg Ventures, dat eerst meer dan 39 van de aandelen van The Baan Company in handen had, en nu nog amper 25 bezit. De boekhoudkundige aanpassing zal er waarschijnlijk ook toe leiden dat binnen de resultaten voor het derde kwartaal de kosten in verband met deze transactie zullen verminderen met ongeveer 10 miljoen dollar en het belastingvoordeel voor het kwartaal met ongeveer 6 miljoen dollar zal verminderen. Bijgevolg zullen de bedrijfsresultaten voor het derde kwartaal van 1998 een verlies van
0,24 dollar per aandeel te zien geven, in tegenstelling tot het oorspronkelijk gerapporteerde verlies van 0,16 dollar per aandeel. De gerelateerde afschrijving van goodwill die in het vierde kwartaal en volgende perioden zal moeten worden geboekt, zal ongeveer 3 miljoen dollar per kwartaal bedragen.

.Het vierde kwartaal vormde een gelegenheid om een aantal agressieve stappen te ondernemen om de activiteiten van Baan te stabiliseren en bereiden de weg voor het herstel van de groei en rendabiliteit van de onderneming,. zei Tom Tinsley, Voorzitter en Algemeen Directeur (.CEO.) van The Baan Company. .Door onze bedrijfskosten te verlagen tot een peil van om en bij 200 miljoen dollar per kwartaal vanaf nu, menen we dat we klaar zijn voor de uitdagingen op korte termijn die het gevolg zijn van de veranderingen van de marktomstandigheden. Verder zijn we van mening dat we door het voortdurend verbeteren van onze balans in een goede positie zijn om te blijven deelnemen in de markt voor applicaties, die op de lange termijn aantrekkelijk blijft..

The Baan Company merkte voorts nog op dat het kassaldo aan het eind van het kwartaal 206 miljoen dollar bedroeg, en dat de uitgestelde baten met 55 miljoen dollar waren gestegen tot een totaal van 162 miljoen dollar. Deze kaspositie werd nog versterkt door de recente investering van 75 miljoen dollar door Fletcher International Ltd, die eerder in januari werd aangekondigd (met een mogelijke bijkomende investering van nog eens 150 miljoen dollar). .Aan het eind van 1997 bedroegen onze uitgestelde baten samen 33 miljoen dollar. Het doet ons plezier dat we deze fase van herstructureringen kunnen afsluiten met de genoemde cijfers voor kassaldo en uitgestelde baten. Daarnaast hebben de kosten die we op de balans hebben ingeschreven voor het herstructureringsprogramma en voor de afschrijving van de activa, ons op een voorzichtige manier gepositioneerd voor de komende perioden,. zei Tinsley nog.

.Hoewel het vierde kwartaal zeker zo moeilijk is gebleken als we hadden verwacht, zijn we er toch nog in geslaagd voor een bedrag van ongeveer 100 miljoen dollar nieuwe verbintenissen tot het afsluiten van licentieovereenkomsten in de wacht te slepen. Ondernemingen als Volvo, AT&T, Delta Airlines, SPX, KPN, GM-Opel en Usinor hebben zich in de loop van het vierde kwartaal verregaand geëngageerd tot het gebruik van de producten en diensten van The Baan Company. Daarnaast hebben we licentieovereenkomsten afgesloten met 576 klanten, waarvan er 374 volledig nieuwe klanten zijn,. merkte Tinsley nog op.

Als onderdeel van de herstructurering heeft Baan in de loop van het kwartaal zijn personeelsbestand verminderd met 1250, waardoor het totale aantal werknemers over de hele wereld nu ongeveer 4975 bedraagt. Bovendien werden 50 kantoren gesloten of geconsolideerd, en werden veertien zaken in de loop van het kwartaal verkocht. (Voor enkele daarvan is de verkoop nog niet helemaal afgesloten.)

In het licht van de complexiteit van de herstructurering, de aankoop van BMS en de boekhoudkundige verwerking van de Caps Logistics transactie, verwacht de onderneming enige vertraging bij de formele bekendmaking van de resultaten voor het vierde kwartaal en voor de afsluiting van het boekjaar. De onderneming heeft ook een speciale Webpagina gecreëerd waar beleggers de verschillende elementen van de herstructurering in detail kunnen bekijken. Deze Webpagina kan worden bereikt via de site op https:///www.baan.com.

Over The Baan Company

The Baan Company (Amsterdam: BAAN; Nasdaq: BAANF) werd opgericht in
1978 en speelt wereldwijd een toonaangevende rol als leverancier van bedrijfssoftware. Het veelomvattende Baan assortiment van uit componenten opgebouwde .best-in-class. toepassingen voor de automatisering van .front office., .corporate office. en .back office., wordt gebruikt door meer dan 7.000 klanten over de hele wereld. De producten van The Baan Company verminderen de complexiteit en verbeteren de kernprocedures van mondiaal gerichte bedrijven. Bovendien zijn ze sneller te implementeren en in gebruik te nemen, beter aanpasbaar aan veranderingen in het bedrijf, en optimaliseren ze het beheer van real time informatie doorheen de hele waardeketen.
The Baan Company werkt vanuit twee hoofdkantoren, in Barneveld (Nederland) en Reston (Virginia, V.S.). Nadere informatie over de onderneming is te vinden op het World Wide Web van het Internet op https://www.baan.com.

Bepaalde uitspraken in dit persbericht zijn op de toekomst gerichte verklaringen (.forward-looking statements.) in de betekenis die aan deze term wordt gegeven in de Amerikaanse wet op de beurshandel (.Securities Exchange Act.) van 1934 en de latere amendementen van deze wet. Het gaat dan met name over uitspraken waarin de woorden .zal., .plant., .is ervan overtuigd., .verwacht., .voorziet., en dergelijke voorkomen. Deze zijn uit hun aard voorspellingen die gebaseerd zijn op de huidige plannen, verwachtingen, ramingen en veronderstellingen. Als dusdanig zijn dergelijke uitspraken onderhevig aan een aantal risico.s en onzekerheden die een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de uiteindelijke resultaten. Daarom kunnen de feitelijke resultaten, uitkomsten en prestaties wezenlijk verschillen van datgene wat op grond van deze uitspraken in de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht wordt uitgedrukt of voorspeld. Specifieke risico.s die van toepassing zijn op deze toekomstgerichte verklaringen zijn onder meer de risico.s in verband met het mogelijk net afsluiten van een voorgestelde overeenkomst en/of de evoluerende marktomstandigheden. Andere risico.s en onzekerheden in verband met de activiteiten van The Baan Company zijn te vinden in de openbare verslagen van de onderneming, zoals het openbare ondernemingsverslag op formulier 6-K voor het kwartaal dat op 30 juni 1998 werd afgesloten, en het ondernemingsverslag op formulier 20-F voor het boekjaar 1997. Deze documenten zijn in openbaar dossier neergelegd bij de Amerikaanse commissie van toezicht op het effecten- en beurswezen (.Securities and Exchange Commission.).

.Baan. is een geregistreerd handelsmerk van The Baan Company, en elke handelsnaam, productnaam of naam van een dienst die in dit persbericht wordt vernoemd en waarvan de naam .Baan. deel uitmaakt, is een handelsmerk en/of eigendom van The Baan Company. Alle andere namen van ondernemingen, producten of diensten kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars.

UNS

Voor nadere informatie kan men terecht bij: Mark Wabschall, E-mail: mwabschall@baan.com, of David Spille, E-mail: dspille@baan.com, of via de telefoon: +1-703-467-3201 (Virginia, V.S.), of tel. +31-342-428-609 (Nederland), beiden voor Baan Company Investor Relations; of Mark Hamilton, Senior Vice President Global Marketing voor The Baan Company, U.S., tel.: +1 408 327 5291, of via E-mail: mhamilton@baan.com.

Website: https://www.baan.com

Deel: ' Baan maakt resultaten vierde kwartaal 1998 bekend '
Lees ook