Gemeente Baarle-Nassau

Nieuws uit Baarle-Nassau en omstreken

In- en doorstroombaan voor sportvereniging Ulicoten.

Het ministerie van Soiale Zaken en Werkgelegenheid heeft twee zogenaamde in- en doorstroombanen toegekend aan de gemeente Baarle-Nassau. Deze banen zijn bedoeld voor langdurig werklozen Het doel is hen aan het arbeidsproces deel te laten nemen door middel van deze banen. Het gaat hierbij om additioneel werk binnen bijvoorbeeld zorg- en onderwijsinstellingen. De eerste plaats is reed ingevuld in de zorgsector. Het college heeft besloten om de tweede plaats toe te kennen aan SVU.

Keuze

Verschillende organisaties in Baarle-Nassau hebben een verzoek voor een I/D-baan ingediend. Hieronder waren twee onderwijsinstellingen en SVU. Het college heeft de voorkeur gegeven aan het toekennen van de I/D-baan aan SVU-Ulicoten omdat bij een andere onderwijsinstelling reeds een additionele arbeidsplaats aanwezig is. Door het toekennen van de arebeidsplaats aan SVU verkrijgt de gemeente een betere spreiding onder diverse organisaties van deze I/D-banen.

Taken

De taken van degene die de I/D-baan zal gaan vervullen bestaan voornamelijk uit het onderhouden van de voetbalvelden en tennisbanen, het schoonhouden van diverse ruimtes en het verrichten van bardiensten. SVU dient voor adequate begeleiding te zorgen. Een bestuurslid zal daarom als leidinggevende en eindverantwoordelijke optreden.

Tot op heden zijn geen geschikte kandidaten gevonden. De mogelijkheid bestaat dat in de nabije toekomst wel een potentiële kandidaat gevonden wordt.

Baarle-Nassau vraagt extra middelen kinderopvang aan.

Onlangs heeft het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) een brief naar de gemeenten in Nederland gestuurd over de uitbreiding van kinderopvang en buitenschoolse opvang. Er is een nieuwe regeling `uitbreiding kinderopvang en buitenschoolseopvang' die tijdelijke stimuleringsmaatregel buitenschoolse kinderopvang vervangt. De regeling is opgesteld om nog meer plaatsen voor kinderopvang en buitenschoolse opvang te realiseren.

De gemeente Baarle-Nassau heeft in de afgelopen jaren al twee maal een aanvraag ingediend. Deze beide verzoeken zijn gehonoreerd. Aan de gemeente is in totaal een vergoeding beschikbaar gesteld voor 8,8 opvangplaatsen. Het gaat hierbij om extra opvangplaatsen. De gemeente Baarle-Nassau kan een maximale vergoeding krijgen voor 13,6 opvangplaatsen bovenop de bestaande 8,8. Hiermee komt het totaal aantal gesubsidieerde opvangplaatsen op 22,4.

Het gastpouderbureau Kind aan Huis zal gaan zorgdragen voor de realisatie van deze extra plaatsen. De buitenschoolse opvang kan op deze manier wellicht een extra impuls krijgen.

Briljantenbruiloft in Ulicoten.

ULICOTEN Samen gelukkig oud worden en op naar de volgende fase van het leven. Dat mag gezegd worden van het echtpaar Jacobs - De Jong. Charles (91) en Ant (92) vieren de 12 november hun briljanten bruiloft. Om 13.00 uur begint het feest met een H. mis in de Bernarduskerk en daarna naar zaal De Kneut. Het ouderenkoor waar beiden nog steeds lid van zijn zal tijdens de eucharistieviering de zang verzorgen.

Charles Jacobs is van huis uit een Belg, want zijn wieg lag in Meerle en Ant kwam uit Alphen.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog in 1916 trok het gezin Jacobs vanuit het bezette België naar het neutrale Nederland en kwamen in de boerderij van de grootvader aan de Maaijkant.

Zoals gebruikelijk in die tijd kwam de eerste kennismaking natuurlijk op de kermis tot stand. Tijdens de Bernardusfeesten en dan praten we over het jaar 1929 kwam moeder Ant met een nichtje naar de kermis in Ulicoten en daar geschiedde het . Toen de dames `s avonds terug naar Alphen wilden wist toen al goed gebekte Charles een betere weg naar huis. In geuren en kleuren vertelde de bruidegom het relaas, terwijl de vrouw die dit verhaal natuurlijk al meerdere malen heeft gehoord, hem liefdevol aankijkt. Toch zijn beiden niet vlug getrouwd. Het heeft nog vijf jaar geduurd. Ant moest eerst nog naar een pensionaat en daarna de huishoudschool. De kennismaking met Charles doorkruiste eigenlijk de plannen van de familie De Jong want Ant was voorbestemd voor het klooster. In 1934 zijn beiden getrouwd.

Als kind had Charles eigenlijk maar één wens en dat was onderwijzer worden. Extra lessen kreeg hij hiervoor en een paar dagen voor hij toelatingsexamen moest doen ging de meid die het huishoudelijk werk moest doen weg, Charles moest dat werk overnemen en mede op aanraden van een familielid die onderwijzers eigenlijk `watjes' vond ging de studie in Oudenbosch niet door. Stil zitten was niets voor hem en bij allerlei verenigingen en bonden zat hij in het bestuur. Ook de politiek was wel wat, direct na de oorlog werd hij raadslid. Dit heeft hij 32 jaar volgehouden en hiervan was hij twaalf jaar wethouder. En passant vertelt hij dat in de periode van zijn wethouderschap, zijn broer in Baarle-Hertog schepen was.

Van zijn vrouw Ant zegt hij :" Die kan alles. Ze zit nu nog in het bestuur van de Welfare en verder is zij voorzitter van de KVO. De koninklijke onderscheiding die ik heb gekregen had zij eigenlijk moeten hebben."

Ant en Charles dachten dat hun huwelijk kinderloos zou blijven. Daarom kwam er een neefje in huis Karel Vermeulen. Direct na de Tweede Wereldoorlog hebben ze ook vaak pleegkinderen uit Haarlem, Rotterdam en Oostenrijk die aan moesten sterken in huis gehad. Beiden zien het nog steeds als een wonder dat na veertien jaar huwelijk er een dochter Els op de wereld kwam. Vol trots zegt Charles : "Wat mij niet lukte is zij geworden." Els is namelijk onderwijzers op de Bernardusschool.

OZB in Alphen-Chaam stijgt met 8,6 procent.

De verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB) blijft in de gemeente Alphen-Chaam beperkt tot 8,6 procent.

Na een urenlange beraadslaging tussen de diverse fracties en het college kwam dit er als compromis uit.

B en W hadden een voorstel op tafel liggen om de OZB met 14,5 procent te verhogen. Alleen dan zou de opbrengst van de onroerendezaakbelasting toereikend zijn om alle eerder gedane beloftes en genomen besluiten financieel te kunnen dekken.

Maar de drie grootste fracties in de raad GBA, GBSV en CDA vonden een dergelijke verhoging veel te veel.

Nu de OZB maar met 8,6 procent stijgt ontstaat er een gat in de begroting van 120.000 gulden. Dat zal onder andere worden gedekt met 50.000 gulden die Alphen-Chaam volgend jaar extra krijgt uitgekeerd uit het gemeentefonds en de rest wordt geput uit besparingen op de posten formatie-onderzoek personeel, subsidiebeleid en groenvoorzieningen.

Baarle-Nassau paraat in milleniumnacht.

De gemeente Baarle-Nassau heeft besloten een aantal ambtenaren te consigneren voor de milleniumnacht. De consignatieregeling houdt in dat de daarvoor aangewezen ambtenaren beschikbaar en bereikbaar moeten

zijn.

De gemeente Baarle-Nassau heeft besloten de leden van het Beleidsteam en het Operationeel Team te consigneren. Binnen de rampenorganisatie, die iedere gemeente heeft zijn dit twee teams die besluiten kunnen nemen en de uitvoering aansturen en coördineren. Ok de brandweer zal geconsigneerd zijn.

Het is de bedoeling dat de gemeentelijke brandweer een noodmeldpost inricht in de brandweerkazerne. Twee brandweerlieden bemannen deze noodmeldpost. De post is bedoeld voor noodsituaties in het geval het normale telefoonverkeer onmogelijk is. Is er dringende hulp nodig (ambulance, brandweer, politie) en kunt u 112 niet bereiken, dan kunt u naar de noodmeldpost komen. Via de noodnetverbinding kan de gevraagde hulpdienst worden opgeroepen.

De gemeente Baarle-Nassau zal inwoners en bedrijven nog nader informeren over de milleniumnacht, de activiteiten van de gemeente en de noodmeldpost. De kans dat zich problemen voordoen is overigens uiterst gering. De diverse instanties en organisaties hebben de afgelopen tijd veel getest en nieuwe programmatuur en dergelijke aangeschaft. De zogenaamde risicoprofielen laten zien dat er nauwelijks (onoverkomelijke) problemen zijn te verwachten. Particulieren en bedrijven zijn overigens verantwoordelijk voor de eigen apparatuur. Met name bedrijven met kritieke computerapparatuur en -programmatuur dienen, voor zover zij dit nog niet gedaan hebben voorzorgsmaatregelen te treffen.

Deel: ' Baarle Nassau krijgt doorstroombanen voor sportvereniging '
Lees ook