Koninklijke BAM Groep

Datum 27 november 2008

BAM handhaaft winstverwachting 2008


· Nettoresultaat eerste negen maanden 2008: 191,5 miljoen (+4%)
· Opbrengsten eerste negen maanden 2008: 6,3 miljard (+6%)
· Woningverkopen uit eigen ontwikkeling dalen in Nederland met ruim 35%
· Belang in vastgoedontwikkelaar AM per 1 februari 2009 uitgebreid tot 100%
· Orderportefeuille per 30 september 2008: 14,1 miljard
· Handhaving winstverwachting 2008: nettowinst ten minste 260 miljoen


1e negen 1e negen maanden maanden Boekjaar (x miljoen, tenzij anders aangegeven) 2008 2007 2007

Opbrengsten 6.348 6.009 8.539 Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en waardeverminderingen 299,6 308,3 421,9 Resultaat vóór belastingen 242,3 244,1 341,8 Marge (vóór belastingen) 3,8% 4,1% 4,0% Nettoresultaat 191,5 184,1 268,3

Winst per aandeel (x 1) 1,44 1,48 2,15 Winst per aandeel (fully diluted) (x 1) 1,42 1,38 2,01

Garantievermogen 1.298 1.133 1.266 Solvabiliteit 18,2% 15,5% 18,1% Rendement op eigen vermogen 29,1% 35,5% 34,3%

Netto-liquiditeiten 331 381 566 Rentedragende schulden 2.398 2.460 2.199 Nettoschuldpositie 1.834 1.724 1.426 Werkkapitaal (excl. netto-liquiditeiten) 819 491 494

Orderportefeuille (ultimo) 14.100 13.700 13.800

N.B. Exclusief opbrengsten en resultaat uit beëindigde activiteiten (2007: Flatiron). Gang van zaken eerste negen maanden 2008 Koninklijke BAM Groep heeft in de eerste negen maanden van 2008 goed gepresteerd. De opbrengsten zijn met circa 6% gestegen tot ruim 6,3 miljard (2007: 6,0 miljard). Exclusief het effect van valutakoersverschillen namen de opbrengsten zelfs met circa 10% toe, waarvan ruim 1% als gevolg van acquisities. De depreciatie van het Britse pond beïnvloedt de opbrengsten en resultaten van de Groep in vergelijking met 2007 negatief. Mede door dit effect is het resultaat vóór belastingen licht afgenomen tot 242,3 miljoen (2007: 244,1 miljoen). De marge vóór belastingen is gedaald tot 3,8% (2007: 4,1%). Het nettoresultaat over de eerste negen maanden van 2008 is door een lagere belastingdruk gestegen tot 191,5 miljoen (2007: 184,1 miljoen).

Koninklijke BAM Groep nv

Persbericht 27 november 2008

Zoals eerder gemeld, veranderen de economische omstandigheden in de vijf thuismarkten (Nederland, Verenigd Koninkrijk, België, Ierland en Duitsland) in hoog tempo. De gevolgen van de wereldwijde kredietcrisis beïnvloeden in eerste instantie vooral de vastgoedactiviteiten van de Groep. De Nederlandse woningmarkt stagneert door een dalend consumentenvertrouwen en terughoudendheid van banken bij het verstrekken van hypotheken. De woningverkopen uit eigen ontwikkeling van de Groep staan hierdoor fors onder druk. In het Verenigd Koninkrijk is de Groep als ontwikkelaar uitsluitend actief in de commercieel vastgoedmarkt. Ook deze markt is sterk afgekoeld. Nieuwe ontwikkelingsprojecten aldaar zijn voorlopig uitgesteld.

Sterk gestegen olie- en grondstoffenprijzen hebben in de eerste negen maanden van 2008 voor margedruk gezorgd in vrijwel alle markten waarin BAM opereert. De gestegen bouwkosten hebben ook in toenemende mate geleid tot vertraging van projecten. Het tempo van de kostenstijging neemt enigszins af, mede door de recente prijsdaling van olie en grondstoffen.

De volumes in de utiliteitsbouw- en inframarkten blijven vooralsnog op niveau. Dit wordt in vrijwel alle thuismarkten in belangrijke mate gesteund door opdrachten uit de publieke sector. De onzekerheid over de invloed van een economische vertraging op de verschillende markten neemt toe. Desondanks staat de Groep in alle thuismarkten goed gesteld, mede dankzij goedgevulde orderportefeuilles.

Sectorale verdeling van opbrengsten en resultaten

(x miljoen) 1e negen maanden 2008 1e negen maanden 2007 Resultaat Opbrengsten Resultaat Opbrengsten Bouw 100,5 2.787 75,5 2.786 Vastgoed 45,9 825 73,9 940 Infra 72,5 2.719 73,6 2.364 Publiekprivate samenwerking 4,1 50 16,3 51 Installatietechniek 9,1 172 8,2 151 Consultancy en engineering 22,8 171 22,4 154 Eliminaties en overige -5,2 -376 0,7 -437 Totaal sectoren 249,7 6.348 270,6 6.009 Groepskosten -5,8 -13,7 Groepsrente -34,2 -35,6 Operationele activiteiten 209,7 221,3 Baggeren 32,6 22,8 Resultaat vóór belastingen 242,3 244,1 Belastingen -47,6 -59,5 Aandeel derden -3,2 -0,5 Nettoresultaat 191,5 184,1

N.B. Exclusief opbrengsten en resultaat uit beëindigde activiteiten (2007: Flatiron).


---

Koninklijke BAM Groep nv

Persbericht 27 november 2008

Bouw

· Goede resultaatsbijdrage Nederlandse werkmaatschappijen
· Resultaten in het Verenigd Koninkrijk op hoog niveau
· Uitstekend resultaat Interbuild in België
· Bescheiden winst Duitse utiliteitsbouwactiviteiten

(x miljoen) 1e negen 1e negen maanden maanden Boekjaar 2008 2007 2007 Opbrengsten 2.787 2.786 3.791 Resultaat vóór belastingen 100,5 75,5 88,3 Marge (vóór belastingen) 3,6% 2,7% 2,3% Orderportefeuille (ultimo) 6.111 5.798 5.512

Het resultaat van de sector Bouw lag in de eerste negen maanden van 2008 op een uitstekend niveau. De verbetering van het resultaat in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is in belangrijke mate in Nederland gerealiseerd, maar ook in het Verenigd Koninkrijk, België en Duitsland zijn de resultaten toegenomen. De orderportefeuille van de sector is met name in het Verenigd Koninkrijk gegroeid.

De Nederlandse werkmaatschappijen in de sector Bouw hebben een goede bijdrage geleverd aan het resultaat, ondanks aanhoudende margedruk in zowel de woning- als in de utiliteitsbouwmarkt. Ontoereikende budgetten bij opdrachtgevers als gevolg van gestegen bouwkosten en aangescherpte financieringseisen leiden nog steeds tot vertraging van projecten. Het volume in de Nederlandse utiliteitsbouwmarkt blijft op peil, maar wordt in belangrijke mate gesteund door opdrachten uit de publieke sector. Het volume in de Nederlandse woningbouw wordt in toenemende mate beïnvloed door de situatie op de koopwoningmarkt. Daarentegen neemt het aandeel van opdrachten in de huursector toe. Het marktbeeld wisselt sterk per regio. De toegenomen aandacht voor duurzaamheid en milieu zorgt voor nieuwe kansen in de woningmarkt, ook op het gebied van renovatie en onderhoud. De orderportefeuilles van de Nederlandse werkmaatschappijen zijn goed gevuld.

In het Verenigd Koninkrijk lagen de resultaten in de eerste negen maanden van 2008 op hoog niveau. De bijdrage aan het groepsresultaat is verder toegenomen, ondanks de depreciatie van het Britse pond. BAM Construction heeft in de eerste negen maanden van 2008 de positie op de Britse utiliteitsbouwmarkt verder versterkt door verwerving van nieuwe omvangrijke opdrachten in de segmenten gezondheidszorg en onderwijs. Recent verworven raamcontracten in de publieke sector zorgen daarnaast voor een sterke uitgangspositie voor de komende jaren. BAM Construction is niet actief op de Britse woningbouwmarkt en wordt derhalve niet direct geraakt door de sterke terugval van dit segment. De afzwakking van de commercieel vastgoedmarkt raakt BAM Construction slechts ten dele. De terugval wordt voor een belangrijk deel gecompenseerd door de toename van opdrachten uit de publieke sector. De vooruitzichten voor het bedrijf blijven gunstig, onder meer dankzij een sterke orderportefeuille. De onzekerheid over de invloed van de economische vertraging in het Verenigd Koninkrijk op de Britse utiliteitsbouwmarkt neemt echter toe.

In België heeft Interbuild opnieuw een uitstekend resultaat behaald. De opbrengsten zijn toegenomen en de winstmarge is verder verbeterd. Ondanks de toenemende concurrentie als gevolg van de afkoelende commercieel vastgoedmarkt, blijven de vooruitzichten voor Interbuild gunstig, mede als gevolg van de sterke positie van het utiliteitsbouwbedrijf in Brussel en Vlaanderen.
---

Koninklijke BAM Groep nv

Persbericht 27 november 2008

BAM Deutschland heeft ­ conform verwachting ­ een bescheiden winst behaald. Ondanks voldoende aanbod van nieuwe werken in de Duitse utiliteitsbouwmarkt blijft het prijsniveau in combinatie met het risicoprofiel nog steeds onbevredigend. Het Duitse utiliteitsbouwbedrijf blijft selectief in het verwerven van nieuwe opdrachten. Mede hierdoor is de kwaliteit van de orderportefeuille verder verbeterd. Vastgoed

· Lager resultaat in Nederland

· Woningverkopen uit eigen ontwikkeling dalen in Nederland met ruim 35%
· Negatief resultaat in het Verenigd Koninkrijk
· Belang in vastgoedontwikkelaar AM per 1 februari 2009 uitgebreid tot 100%

(x miljoen) 1e negen 1e negen maanden maanden Boekjaar 2008 2007 2007 Opbrengsten 825 940 1.304 Resultaat vóór belastingen 45,9 73,9 95,8 Marge (vóór belastingen) 5,6% 7,9% 7,3% Orderportefeuille (ultimo) 2.813 2.850 3.125

BAM heeft in de sector Vastgoed redelijk gepresteerd. De resultaten in Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn beduidend afgenomen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De opbrengsten zijn in het Verenigd Koninkrijk en Ierland gedaald, terwijl in Nederland en België de opbrengsten licht zijn gestegen. De afname van de orderportefeuille is voornamelijk het gevolg van uitstel van projecten in Nederland. De gewijzigde marktomstandigheden hebben inmiddels in Nederland en het Verenigd Koninkrijk tot concrete maatregelen geleid om het kostenniveau van de betrokken werkmaatschappijen aan te passen.

De woningverkopen uit eigen ontwikkeling in Nederland staan onder druk door een sterk dalend consumentenvertrouwen en terughoudendheid van banken bij het verstrekken van hypotheken. Ook leiden budgetproblemen als gevolg van gestegen bouwkosten en tijdrovende ruimtelijke- ordeningsprocedures nog steeds tot vertraging van projecten. In totaal zijn door de Groep in de eerste negen maanden van 2008 in Nederland circa 2.300 woningen uit eigen ontwikkeling verkocht (vorig jaar per 30 september: circa 3.400 woningen). Op jaarbasis zal het aantal woningverkopen uit eigen ontwikkeling naar verwachting met ruim 35% afnemen tot circa 3.400 woningen (2007: 5.334). De commercieel vastgoedmarkt wordt tevens beïnvloed door de gevolgen van de kredietcrisis. De volumes in de kantorenmarkt en in mindere mate de winkelmarkt zullen naar verwachting afnemen als gevolg van de afzwakkende vraag bij zowel eindgebruikers als beleggers. De onverkochte, onverhuurde voorraad van de Groep in Nederland is in het derde kwartaal van 2008 toegenomen, maar blijft beperkt tot 54 woningen en circa 1.000 m2 kantoor. Het beleid van BAM is erop gericht om deze voorraad zo beperkt mogelijk te houden. Uitgangspunt voor BAM was en blijft dat de bouw van woningen of vastgoedprojecten pas start, wanneer een aanzienlijk aantal te bouwen woningen is voorverkocht of het te realiseren project grotendeels is verhuurd of verkocht. De Groep voert daarnaast een actief beleid om het vermogensbeslag van de vastgoedactiviteiten te beperken. BAM blijft positief over de vooruitzichten op termijn in de Nederlandse woningmarkt mede door het structurele tekort aan woningen en het overheidsbeleid dat is gericht op het stimuleren van de woningbouwproductie.


---

Koninklijke BAM Groep nv

Persbericht 27 november 2008

De Groep is mede gezien de lange-termijnvooruitzichten voornemens om per 1 februari 2009 het eerder overeengekomen kooprecht uit te oefenen ter verwerving van het resterende 49 procent-belang in vastgoedontwikkelaar AM. BAM houdt thans ­ via Terra Amstel Holding ­ een belang van 51 procent in AM. Een consortium van investeerders houdt het resterende belang. De destijds overeengekomen koopprijs van het 49 procent-belang bedraagt 49 miljoen, exclusief nog verschuldigd dividend over het boekjaar 2008 en de maand januari 2009. Na uitoefening van het kooprecht blijft AM als werkmaatschappij van de Groep zelfstandig in haar markten opereren met eigen naam en huisstijl.

Het Britse vastgoedbedrijf heeft een bescheiden bijdrage geleverd aan de opbrengsten door het geringe aantal vastgoedtransacties in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Zoals eerder bericht, heeft BAM Properties in het derde kwartaal van 2007 in één enkele transactie een belangrijk deel van de projectenportefeuille verkocht aan een vastgoedbelegger. De onderneming concentreert zich nu op de afwikkeling van deze transactie. Als gevolg van de sterke afzwakking van de Britse commercieel vastgoedmarkt, zal het uitontwikkelen van de resterende projecten uit de eigen portefeuille naar verwachting meer tijd vergen. In dit verband is in het derde kwartaal van 2008 een voorziening getroffen voor het langer aanhouden van deze portefeuille. Dit heeft per saldo geleid tot een verlies voor het Britse vastgoedbedrijf in de eerste negen maanden van 2008 van circa 8 miljoen.

Het Belgische vastgoedbedrijf Kaïros heeft, in een zich wijzigende markt, goed gepresteerd. Ook het Ierse vastgoedbedrijf heeft een goede bijdrage geleverd aan het resultaat, ondanks de slechte Ierse vastgoedmarkt.
Infra

· Goede resultaten in Nederland in marktsegmenten energie en telecom
· Goede prestaties in het Verenigd Koninkrijk en Ierland
· Bescheiden resultaatsbijdrage Belgische activiteiten
· Positieve resultaatsbijdrage Duitse activiteiten
· Goede prestatie Interbeton

(x miljoen) 1e negen 1e negen maanden maanden Boekjaar 2008 2007 2007 Opbrengsten 2.719 2.364 3.512 Resultaat vóór belastingen 72,5 73,6 111,4 Marge (vóór belastingen) 2,7% 3,1% 3,2% Orderportefeuille (ultimo) 5.052 5.096 5.003

De opbrengsten van de sector Infra zijn aanmerkelijk toegenomen, met name in België en Duitsland. Het sectorresultaat lag op goed niveau, hoewel de marge licht is gedaald. De lagere resultaten in Nederland en België in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar konden deels worden gecompenseerd door betere resultaten in de overige markten. De orderportefeuille van de sector blijft stabiel.

In Nederland zijn vooral in de marktsegmenten energie en telecom goede resultaten behaald. In de spoor- en wegenbouw is naar behoren gepresteerd, hoewel de resultaatsbijdrage is gedaald in vergelijking met voorgaand jaar. Scherpe concurrentie zorgt in deze marktsegmenten voor aanhoudende margedruk. De vooruitzichten voor de Nederlandse inframarkt zijn positief.
---

Koninklijke BAM Groep nv

Persbericht 27 november 2008

Overheidsinvesteringen in infrastructuur blijven de komende jaren naar verwachting op hoog niveau. Het prijsniveau voor nieuwe opdrachten is echter nog steeds onbevredigend. Regelgeving ­ onder meer ten aanzien van luchtkwaliteit ­ leidt regelmatig tot vertraging of uitstel van infrastructurele projecten.

BAM Nuttall heeft in het Verenigd Koninkrijk goed gepresteerd. De bijdrage aan opbrengsten en resultaat van de Groep is toegenomen, ondanks de depreciatie van het Britse pond. De economische vertraging in het Verenigd Koninkrijk lijkt vooralsnog geen invloed te hebben op de Britse inframarkt. Het aanbod van nieuwe projecten blijft naar verwachting groot, vooral in Zuidoost-Engeland. De inframarkt wordt echter gekenmerkt door scherpe concurrentie en toenemende complexiteit van contractvormen. BAM Nuttall is verder betrokken bij de uitvoering van werkzaamheden voor de Olympische Spelen van 2012. Daarnaast is het bedrijf succesvol bij het betreden van nieuwe groeimarkten, zoals duurzame energie, nucleaire saneringsprojecten en energiewinning uit afval.

De Belgische infra-activiteiten hebben per saldo een bescheiden resultaatsbijdrage geleverd. Galère, vooral actief in de Waalse regio, heeft uitstekend gepresteerd, terwijl de resultaten van CEI-De Meyer licht positief waren. De activiteiten van wegenbouwer Betonac waren verliesgevend, onder meer door teleurstellende resultaten op diverse werken. De orderportefeuille per 30 september 2008 ligt in België op hoog niveau dankzij de verwerving van meerdere omvangrijke infrastructurele werken. De recentelijk ­ in combinatie ­ verworven opdracht voor de aanleg van de Liefkenshoek-spoorverbinding bij Antwerpen is hierin nog niet meegenomen.

BAM Contractors heeft in Ierland goed gepresteerd. De opbrengsten zijn toegenomen, terwijl de marge op peil is gebleven. Het infrabedrijf heeft diverse omvangrijke wegenbouwprojecten in uitvoering. De Ierse regering heeft recentelijk een beperkt deel van eerder aangekondigde investeringsprogramma's uitgesteld in reactie op de economische vertraging. De afzwakking van de Ierse economie zorgt in de utiliteitsbouwmarkt voor een afnemende vraag uit de marktsector. De vooruitzichten voor BAM Contractors blijven desondanks positief, mede dankzij een goedgevulde portefeuille met orders afkomstig van een groot aantal, met name publieke, opdrachtgevers.

De verbeterde bedrijfsvoering bij het Duitse Wayss & Freytag Ingenieurbau heeft conform verwachting geleid tot een positieve bijdragen aan het resultaat. Vorig jaar behaalde de onderneming in dezelfde periode nog een licht negatief resultaat. De opbrengsten zijn sterk toegenomen dankzij diverse projecten in de energiesector en enkele tunnelwerken. De orderportefeuille ligt op hoog niveau. Het Duitse infrabedrijf blijft selectief in het verwerven van nieuwe opdrachten.

Interbeton ­ actief in nichemarkten buiten Europa ­ heeft goed gepresteerd. De opbrengsten zijn sterk toegenomen en de marge ligt op hoog niveau. De vooruitzichten voor het bedrijf zijn positief. De onzekerheid over de invloed van de wereldwijde kredietcrisis op de nichemarkten neemt echter toe.
---

Koninklijke BAM Groep nv

Persbericht 27 november 2008

Publiekprivate samenwerking

· Goede resultaten uit operationele pps-contracten
· 28 pps-contracten in portefeuille, waarvan 21 operationeel
· Verkoop deelbelang in joint-venture met DIF in vierde kwartaal

(x miljoen) 1e negen 1e negen maanden maanden Boekjaar 2008 2007 2007 Opbrengsten 50 51 73 Resultaat vóór belastingen 4,1 16,3 29,2 Marge (vóór belastingen) 8,2% 31,8% 39,8% Orderportefeuille (ultimo) 451 368 513

BAM PPP heeft in de eerste negen maanden van 2008 goede resultaten behaald uit operationele pps- contracten. De opbrengsten en resultaten in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar zijn echter negatief beïnvloed door de depreciatie van het Britse pond. Het hogere resultaat in 2007 is tevens te verklaren door de verwerving vorig jaar van drie pps-contracten. Dit resulteerde in naar verhouding lagere aanbiedingskosten. Daarnaast heeft de overdracht van een concessie in het Verenigd Koninkrijk positief bijgedragen aan het resultaat in 2007.

BAM heeft momenteel 28 pps-contracten in portefeuille, waarvan 21 contracten operationeel zijn. Dit totaal is inclusief het recentelijk ­ in combinatie ­ verworven pps-contract voor de aanleg van de Liefkenshoek-spoorverbinding bij Antwerpen. Daarnaast loopt een tiental aanbiedingen in de vijf thuislanden van de Groep. Recentelijk is met investeringsfonds DIF (Dutch Infrastructure Fund) overeenstemming bereikt over de verwerving door DIF van 25 procent in de gezamenlijke joint- venture. BAM PPP hield bij aanvang een belang van 75 procent in de onderneming, welke vorig jaar vier operationele projecten van BAM PPP heeft verworven. BAM realiseert bij de verkoop in het vierde kwartaal van 2008 een boekwinst van circa 10 miljoen. Hiermee is reeds rekening gehouden bij de winstverwachting 2008.

Het totaal van de aan pps-contracten gerelateerde vorderingen (inclusief kortlopend deel) en immateriële vaste activa (concessies) is toegenomen tot 696 miljoen (ultimo 2007: 602 miljoen), ondanks de depreciatie van het Britse pond. De non-recourse pps-leningen per 30 september 2008 bedragen 638 miljoen (ultimo 2007: 570 miljoen). De gecommitteerde netto-investering voor de 28 pps-contracten in portefeuille bedraagt circa 190 miljoen (ultimo 2007: 160 miljoen). Hiervan is per 30 september 2008 circa 82 miljoen daadwerkelijk geïnvesteerd (ultimo 2007: 76 miljoen). Installatietechniek

· Goede resultaten BAM Techniek

(x miljoen) 1e negen 1e negen maanden maanden Boekjaar 2008 2007 2007 Opbrengsten 172 151 206 Resultaat vóór belastingen 9,1 8,2 11,6 Marge (vóór belastingen) 5,3% 5,4% 5,6% Orderportefeuille (ultimo) 277 268 275


---

Koninklijke BAM Groep nv

Persbericht 27 november 2008

BAM Techniek heeft in de eerste negen maanden van 2008 goede resultaten behaald. De opbrengsten zijn duidelijk toegenomen en de orderportefeuille ligt op hoog niveau. Consultancy en engineering

· Uitstekend resultaat Tebodin

· Gunstige marktomstandigheden in vrijwel alle markten

(x miljoen) 1e negen 1e negen maanden maanden Boekjaar 2008 2007 2007 Opbrengsten 171 154 219 Resultaat vóór belastingen 22,8 22,4 28,4 Marge (vóór belastingen) 13,3% 14,5% 13,0% Orderportefeuille (ultimo) 139 112 111

Tebodin heeft opnieuw een uitstekend resultaat behaald, mede door gunstige marktomstandigheden in vrijwel alle markten waarin de onderneming opereert. De opbrengsten zijn verder toegenomen, terwijl de marge op hoog niveau blijft.
Baggeren
De participatie in baggerbedrijf Van Oord (21,5%) leverde in de eerste negen maanden van 2008 een beduidend hogere bijdrage aan het resultaat in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Deze bijdrage is inclusief 0,4 miljoen preferent dividend (2007: 2,8 miljoen). Zoals medio oktober bekendgemaakt, zijn de in mei 2008 gestarte gesprekken met de twee overige aandeelhouders in Van Oord over de verkoop van het minderheidsbelang opgeschort. BAM handhaaft het voornemen om het minderheidsbelang in Van Oord te verkopen en verwacht de gesprekken met de mede-aandeelhouders uiterlijk op 1 mei 2009 te hervatten. Geografische verdeling van opbrengsten en resultaten
1e negen maanden 2008 1e negen maanden 2007 Opbreng- Opbreng- (x miljoen) sten Resultaat Marge sten Resultaat Marge

Nederland 2.757 106,2 3,9% 2.610 126,8 4,9% Verenigd Koninkrijk 1.638 69,0 4,2% 1.833 91,3 5,0% België 515 20,0 3,9% 419 12,1 2,9% Ierland 359 14,3 4,0% 325 13,4 4,1% Duitsland 727 6,7 0,9% 593 -3,7 -0,6% Wereldwijde activiteiten 352 33,5 9,5% 297 30,7 10,3% Eliminaties - - -68 - Totaal landen 6.348 249,7 3,9% 6.009 270,6 4,5% Groepskosten -5,8 -13,7 Groepsrente -34,2 -35,6 Operationele activiteiten 209,7 221,3 Baggeren 32,6 22,8 Resultaat vóór belastingen 242,3 3,8% 244,1 4,1%

N.B. Exclusief opbrengsten en resultaat uit beëindigde activiteiten (2007: Flatiron).
---

Koninklijke BAM Groep nv

Persbericht 27 november 2008

Orderportefeuille
De orderportefeuille is in de eerste negen maanden van 2008 met circa 2% gestegen tot 14,1 miljard (ultimo 2007: 13,8 miljard). Exclusief de invloed van valutakoersverschillen bedroeg de toename van de orderportefeuille circa 5%. De orderontvangst in de eerste negen maanden van 2008 was met name sterk in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De lichte daling van de orderportefeuille in vergelijking met de stand per 30 juni 2008 ( 14,3 miljard) is hoofdzakelijk het gevolg van een lagere orderportefeuille van de sector Vastgoed. In de overige sectoren zijn de orderportefeuilles stabiel gebleven. Naar verwachting wordt van de totale orderportefeuille per 30 september 2008 circa 2,4 miljard uitgevoerd in het vierde kwartaal 2008, 6,5 miljard in 2009 en 5,2 miljard in latere jaren. De kwaliteit van de orderportefeuille is op peil gebleven in vergelijking met de stand ultimo 2007. Financiële positie
De netto-liquiditeiten, het saldo van liquide middelen minus kortlopende bankkredieten, bedraagt per 30 september 2008 331 miljoen (ultimo 2007: 566 miljoen). Deze daling volgt in belangrijke mate het seizoenspatroon. Het werkkapitaal (exclusief netto-liquiditeiten) is in het derde kwartaal stabiel gebleven en bedraagt per 30 september 2008 819 miljoen (30 juni 2008: 810 miljoen). De toename van het werkkapitaal ten opzichte van de stand per ultimo 2007 ( 494 miljoen) is voornamelijk het gevolg van investeringen in vastgoedontwikkeling in het eerste halfjaar als gevolg van eerder aangegane verplichtingen.
De rentedragende schulden bedragen per 30 september 2008 2.398 miljoen (ultimo 2007: 2.199 miljoen) en de nettoschuldpositie 1.834 miljoen (ultimo 2007: 1.426 miljoen). Het overgrote deel van de schulden bestaat uit non-recourse pps-leningen en projectfinancieringen ( 1.185 miljoen), recourse projectfinancieringen ( 522 miljoen) en een achtergestelde lening ( 200 miljoen). Onder de leningsovereenkomst voor de achtergestelde lening zijn met het syndicaat van banken specifieke ratio's overeengekomen. De ratio's gelden ook voor de gecommitteerde financieringsfaciliteit ter hoogte van 550 miljoen, waarvan per 30 september 2008 een bedrag van 190 miljoen is opgenomen. Per 30 september 2008 voldeed de Groep aan alle ratio's. Het garantievermogen van de Groep is verder toegenomen en bedraagt 1.298 miljoen per 30 september 2008 (ultimo 2007: 1.266 miljoen). De solvabiliteit op basis van garantievermogen is hierdoor licht gestegen en bedraagt per 30 september 2008 18,2% van het balanstotaal (ultimo 2007: 18,1%).
Resultaat per gewoon aandeel
Het gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen over de eerste negen maanden van 2008 is ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met circa 8% gestegen tot 133,4 miljoen stukken (2007: 124,0 miljoen stukken). Deze toename volgt volledig uit de omwisseling van converteerbare preferente aandelen in gewone aandelen. Op dit moment resteren nog circa 350.000 converteerbare preferente aandelen. Door de toename van het aantal uitstaande gewone aandelen, is het nettoresultaat in de eerste negen maanden van 2008 gedaald tot 1,44 per gewoon aandeel (2007: 1,48 uit voortgezette activiteiten). Echter, rekeninghoudend met de volledige omwisseling van de converteerbare preferente aandelen is het nettoresultaat per gewoon aandeel toegenomen tot 1,42 (2007: 1,38 uit voortgezette activiteiten).

---

Koninklijke BAM Groep nv

Persbericht 27 november 2008

Verwachting 2008
Koninklijke BAM Groep handhaaft de eerder uitgesproken verwachting over 2008. De Groep verwacht over 2008, naar de huidige inzichten en mede gezien de kwaliteit van de orderportefeuille, opbrengsten te behalen van circa 9 miljard en een nettowinst van ten minste 260 miljoen.

Nadere informatie
Pers: Drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21, ac.pronk@bamgroep.nl Analisten: Drs. P. Juge RC, (030) 659 86 01, p.juge@bamgroep.nl Conference call
Op 27 november 2008 om 10.00 uur zal een Nederlandstalige conference call voor pers en analisten plaatsvinden met een toelichting op de resultaten. De conference call is tevens beschikbaar in een simultane Engelse vertaling.

Geïnteresseerden kunnen inbellen op telefoonnummer (020) 531 58 13 voor de luistersessie (geen mogelijkheid tot het stellen van vragen). De Engelse vertaling is te beluisteren op (020) 531 58 71. Na afloop zal de conference call nog een maand lang te beluisteren zijn op telefoonnummer (070) 315 43 00 (toegangscode Nederlands: 15 35 76 #, Engels: 15 35 78 #). Bijlagen

1. Verkorte winst- en verliesrekening ­ eerste negen maanden
2. Verkorte winst- en verliesrekening ­ derde kwartaal
3. Geconsolideerde balans

4. Verkort kasstroomoverzicht

5. Mutaties in het eigen vermogen toerekenbaar aan aandeelhouders
6. Gegevens per gewoon aandeel van nominaal 0,10
7. Toelichting op bericht over eerste negen maanden van 2008
10

Koninklijke BAM Groep nv

Persbericht 27 november 2008


1. Verkorte winst- en verliesrekening ­ eerste negen maanden (x miljoen)

1e negen maanden 2008 1e negen maanden 2007 Voortgezette Beëindigde Voortgezette Beëindigde activiteiten activiteiten Totaal activiteiten activiteiten Totaal

Opbrengsten 6.348 - 6.348 6.009 415 6.424

Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen
en waardeverminderingen 299,6 - 299,6 308,3 20,1 328,4 Afschrijvingen -68,7 - -68,7 -65,3 -6,6 -71,9 Bijzondere waardeverminderingen - - - - - - Bedrijfsresultaat 230,9 - 230,9 243,0 13,5 256,5

Financieringsbaten 20,9 - 20,9 22,9 0,9 23,8 Financieringslasten -47,6 - -47,6 -52,6 -0,2 -52,8 Resultaat uit deelnemingen 38,1 - 38,1 30,8 - 30,8 Resultaat vóór belastingen 242,3 - 242,3 244,1 14,2 258,3

Belastingen -47,6 - -47,6 -59,5 -5,7 -65,2 Nettoresultaat voor de periode 194,7 - 194,7 184,6 8,5 193,1

Belang derden 3,2 - 3,2 0,5 - 0,5 Nettoresultaat toerekenbaar aan
aandeelhouders 191,5 - 191,5 184,1 8,5 192,6


2. Verkorte winst- en verliesrekening ­ derde kwartaal (x miljoen)

3e kwartaal 2008 3e kwartaal 2007 Voortgezette Beëindigde Voortgezette Beëindigde activiteiten activiteiten Totaal activiteiten activiteiten Totaal

Opbrengsten 2.119 - 2.119 2.176 147 2.323

Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen
en waardeverminderingen 87,8 - 87,8 108,8 4,5 113,3 Afschrijvingen -23,0 - -23,0 -20,5 -2,3 -22,8 Bijzondere waardeverminderingen - - - - - - Bedrijfsresultaat 64,8 - 64,8 88,3 2,2 90,5

Financieringsbaten 6,7 - 6,7 7,0 0,8 7,8 Financieringslasten -13,9 - -13,9 -18,3 -0,7 -19,0 Resultaat uit deelnemingen 19,1 - 19,1 12,2 - 12,2 Resultaat vóór belastingen 76,7 - 76,7 89,2 2,3 91,5

Belastingen -14,2 - -14,2 -23,7 -0,9 -24,6 Nettoresultaat voor de periode 62,5 - 62,5 65,5 1,4 66,9

Belang derden 2,0 - 2,0 0,6 - 0,6 Nettoresultaat toerekenbaar aan
aandeelhouders 60,5 - 60,5 64,9 1,4 66,3


---

Koninklijke BAM Groep nv

Persbericht 27 november 2008

3. Geconsolideerde balans
(x miljoen)
30 september 31 december 30 september 2008 2007 2007

Materiële vaste activa 425,4 434,7 423,8 Immateriële vaste activa 913,1 905,4 872,7 Pps-vorderingen 530,9 460,7 558,3 Deelnemingen 174,1 154,6 136,3 Overige financiële vaste activa 51,5 66,6 126,9 Derivaten 13,1 14,2 21,8 Vorderingen voor pensioenrechten 60,6 60,2 56,8 Latente belastingvorderingen 29,9 21,4 20,4 Vaste activa 2.198,6 2.117,8 2.217,0

Voorraden 1.915,7 1.671,4 1.645,8 Handels- en overige vorderingen 2.438,3 2.402,0 2.484,7 Te vorderen winstbelasting 21,1 21,0 21,2 Derivaten 1,4 0,4 1,1 Liquide middelen 563,2 772,8 667,6 Vaste activa aangehouden voor verkoop 0,1 0,1 273,0 Vlottende activa 4.939,8 4.867,7 5.093,4

Totaal activa 7.138,4 6.985,5 7.310,4

Eigen vermogen toerekenbaar aan
aandeelhouders van de vennootschap 1.047,5 993,5 848,4 Belang derden 8,9 10,8 13,2 Groepsvermogen 1.056,4 1.004,3 861,6

Leningen 1.948,5 1.826,6 1.883,0 Derivaten 26,0 16,9 9,1 Personeelsgerelateerde voorzieningen 157,8 173,5 173,2 Voorzieningen 82,5 84,4 87,5 Latente belastingverplichtingen 77,1 72,7 74,3 Langlopende verplichtingen 2.291,9 2.174,1 2.227,1

Leningen 449,1 372,0 549,1 Handels- en overige schulden 3.242,2 3.299,7 3.320,2 Derivaten 0,9 2,3 0,8 Voorzieningen 67,6 83,4 89,4 Verschuldigde winstbelasting 30,3 49,7 84,2 Verplichtingen in relatie met vaste activa
aangehouden voor verkoop - - 178,0 Kortlopende verplichtingen 3.790,1 3.807,1 4.221,7

Totaal groepsvermogen en verplichtingen 7.138,4 6.985,5 7.310,4

Garantievermogen 1.298,2 1.265,8 1.133,5


12

Koninklijke BAM Groep nv

Persbericht 27 november 2008


4. Verkort kasstroomoverzicht
(x miljoen)

1e negen 1e negen maanden Boekjaar maanden 2008 2007 2007

Nettoresultaat voor de periode 194,7 351,0 193,1 Aanpassingen voor:

- Belastingen 47,6 77,1 65,2
- Afschrijvingen materiële / immateriële vaste activa 68,7 102,3 71,9
- Bijzondere waardeverminderingen - -1,0 -
- Resultaat op verkoop beëindigde activiteiten - -72,2 -
- Resultaat op verkoop materiële vaste activa -1,5 -5,3 -4,1
- Financieringsbaten en -lasten 26,7 34,0 29,0
- Resultaat uit deelnemingen -38,1 -49,2 -30,8 Mutaties in voorzieningen -33,8 -78,3 -68,3 Mutaties in werkkapitaal (exclusief netto-liquiditeiten) -319,4 -202,2 -316,9 Kasstroom uit operationele activiteiten -55,1 156,2 -60,9 Betaalde rente -85,3 -112,9 -74,0 Betaalde winstbelasting -67,0 -117,7 -73,8 Netto-kasstroom uit bedrijfsactiviteiten -207,4 -74,4 -208,7 Netto-kasstroom uit investeringsactiviteiten -133,4 -185,0 -232,5 Netto-kasstroom uit financieringsactiviteiten 122,5 297,9 282,4

Afname/toename netto-liquiditeiten -218,3 38,5 -158,8 Beginstand netto-liquiditeiten 566,3 551,2 551,2 Valutakoersresultaat netto-liquiditeiten -17,0 -23,4 -11,9 Eindstand netto-liquiditeiten 331,0 566,3 380,5

Waarvan in bouwcombinaties en andere
samenwerkingsverbanden 222,4 170,4 239,4


5. Mutaties in het eigen vermogen toerekenbaar aan aandeelhouders (x miljoen)

1e negen 1e negen maanden Boekjaar maanden 2008 2007 2007

Stand per 1 januari 993,5 692,6 692,6

Nettoresultaat toerekenbaar aan aandeelhouders 191,5 349,0 192,6 Reële waarde kasstroomafdekkingen -4,1 3,5 17,9 Valutakoersverschillen -35,7 -23,7 -11,9 Totaal resultaat 151,7 328,8 198,6 Conversie preferente aandelen 24,0 26,9 12,9 Betaald dividend -121,7 -55,7 -55,7 Overige mutaties - 0,9 - Mutatie 54,0 300,9 155,8

Stand per ultimo 1.047,5 993,5 848,4


13

Koninklijke BAM Groep nv

Persbericht 27 november 2008


6. Gegevens per gewoon aandeel van nominaal 0,10 (x 1, tenzij anders aangegeven)

3e kwartaal 1e negen maanden 2008 2007 2008 2007

0,45 0,53 Nettoresultaat 1,44 1,55 0,45 0,52 Nettoresultaat uit voortgezette activiteiten 1,44 1,48

0,45 0,50 Nettoresultaat (fully diluted) 1,42 1,44 0,45 0,49 Nettoresultaat uit voortgezette activiteiten (fully diluted) 1,42 1,38

0,62 0,72 Cashflow 1,95 2,13
7,75 6,70 Eigen vermogen 7,75 6,70

12,30 22,58 Hoogste slotkoers 16,60 22,58
8,66 17,70 Laagste slotkoers 8,66 14,44
9,04 18,69 Slotkoers per ultimo 9,04 18,69

135.193 126.756 Aantal winstgerechtigde aandelen per ultimo (x 1.000) 135.193 126.756

135.193 124.383 Gemiddeld aantal winstgerechtigde aandelen (x 1.000) 133.378 123.978

135.543 135.543 Gemiddeld aantal winstgerechtigde aandelen (fully diluted) 135.543 135.541 (x 1.000)

7. Toelichting op bericht over eerste negen maanden van 2008 Dit tussentijdse financiële bericht over de eerste negen maanden van 2008 is opgesteld in overeenstemming met IAS 34, `tussentijdse financiële rapportage'. Dit bericht dient te worden gelezen in samenhang met de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2007.

De in dit tussentijdse financiële bericht toegepaste grondslagen voor verslaglegging zijn consistent met de grondslagen, zoals toegepast en omschreven in de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2007.

Geen accountantscontrole toegepast.

Koninklijke BAM Groep nv Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 89 88 Postbank 2903344 / ABN AMRO bank 's-Gravenhage 43.00.08.937


---- --

Deel: ' BAM handhaaft winstverwachting 2008 '
Lees ook