De Nederlandsche Bank NV
Afdeling Externe betrekkingen en voorlichting

9 februari 1999

Voortgang millenniumproject bankwezen

BANKEN VERWACHTEN MILLENNIUMPROBLEEM TIJDIG DE BAAS TE ZIJN

Alle banken die onder toezicht staan van de Nederlandsche Bank, verwachten de aanpassingen die nodig zijn voor het jaar 2000 voor het laatste kwartaal van dit jaar te hebben afgerond. Dit blijkt uit de meest recente ‘millenniumenquête’ die de Nederlandsche Bank onder banken heeft gehouden. De uitkomsten van deze enquête beschrijven de stand van zaken per 30 september 1998 en zijn beschreven in het rapport ‘Status en voortgang van de millenniumaanpak bankwezen in Nederland’.

Ondanks dat een aantal banken tot dusverre niet alle door de Nederlandsche Bank gestelde ‘deadlines’ voor de aanpassings- en testfase heeft gehaald, verwacht uiteindelijk slechts 5% van de banken maximaal drie maanden later klaar te zijn met de voorbereidingen voor het jaar 2000 dan de door de Nederlandsche Bank voorgeschreven datum van 30 juni 1999. Dit betekent dat de banken verwachten dat de opgelopen achterstand in de komende maanden zal worden ingehaald. De Nederlandsche Bank zal de verdere voorbereidingen uiteraard nauwlettend volgen ten einde zeker te stellen dat deze verwachte inhaal ook verwezenlijkt wordt. Overigens wordt bij geen van de banken waar zich thans nog problemen voordoen de situatie door de Nederlandsche Bank als zorgwekkend beoordeeld.

Afgesproken is dat banken adequate alternatieve scenario’s en calamiteitenplannen klaar hebben liggen, voor het geval zich onverwachte problemen voordoen. De continuïteit van het bankbedrijf mag immers niet in gevaar komen. De meeste banken, waaronder alle grote banken, gaven op de peildatum aan een specifiek jaar 2000-calamiteitenplan te hebben ontwikkeld, onderhanden te hebben of alsnog te zullen ontwikkelen. De Nederlandsche Bank zal erop aandringen dat alle banken medio 1999 over adequate plannen beschikken.

Ten einde de verdere voorbereidingen en de ontwikkeling van calamiteitenplannen te kunnen beoordelen, zal de Nederlandsche Bank de banken die thans nog problemen en achterstanden hebben, vragen om op maandbasis over de verdere voortgang te rapporteren.

Verder zijn de volgende uitkomsten van de enquête noemenswaardig:

De meeste banken beschikken over een jaar-2000-kredietrisicobeleid, maar zijn wel nog bezig om de kredietrisico’s verbonden aan de overgang naar het millennium te inventariseren.

De banken hebben wezenlijke risico’s ten aanzien van de afhankelijkheid van derden onderkend.

De banken zijn ervan overtuigd geen belangrijke negatieve jaar-2000-gevolgen te ondervinden van andere, niet onder bancair toezicht vallende, bedrijfsonderdelen.

De informatievoorziening van de banken aan het publiek kan beter.

De verdere voorbereidingen voor de overgang naar het millennium zijn vooral vanaf 1 januari jl. weer ingezet. Tussen de peildatum (30 september 1998) en 1 januari 1999 heeft de overgang naar de euro de meeste prioriteit gekregen.

De totale geschatte externe kosten voor de aanschaf en aanpassing van software en hardware bedragen voor de bancaire sector in Nederland NLG 1,3 miljard.

Voor nadere vragen of informatie kunt u zich wenden tot de Afdeling Externe betrekkingen en voorlichting van de Nederlandsche Bank (tel: 020 - 524 3100 / 020 - 524 3361).

Deel: ' Banken verwachten millenniumprobleem tijdig de baas te zijn '
Lees ook