OPTA

Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer mr. J. Kemner OPTA/EGM/2003/200317 (070) 315 35 19 Datum Onderwerp Bijlage(n) Basisniveau notaspecificatie vaste telefonie

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) wijst u bij dit schrijven op de onlangs op basis van artikel 31 Besluit ONP huurlijnen en telefonie (hierna: Boht) vastgestelde ministeriële regeling.1

De regeling verplicht aanbieders van vaste openbare telefoondiensten op verzoek van de klant kosteloos een gespecificeerde rekening te verschaffen. Ingevolge artikel 31 Boht kan een aanbieder hiervoor slechts een redelijke vergoeding vragen voorzover de rekening meer is gespecificeerd dan het bij ministeriële regeling bepaalde basisniveau van specificatie. Op 15 mei 2003 treedt de `Regeling basisniveau notaspecificatie vaste telefonie'2 in werking, waarmee invulling wordt gegeven aan het basisniveau van notaspecificatie. Naar aanleiding van vragen van marktpartijen meent het college met deze brief de gevraagde duidelijkheid te verschaffen omtrent het toezicht op deze onlangs ingestelde ministeriële regeling.

Niveau van de notaspecificatie

Het college gaat ervan uit dat iedere aanbieder van vaste openbare telefoondiensten met ingang van 15 mei 2003 zal voldoen aan het in de regeling omschreven basisniveau van notaspecificatie. Indien een aanbieder verwacht niet per 15 mei 2003 aan het gestelde basisniveau te kunnen voldoen, verzoekt het college door de desbetreffende aanbieder daarover in kennis te worden gesteld met de daarbij behorende argumentatie. Tevens wenst het college in dat geval te worden geïnformeerd omtrent het niveau van specificatie dat wel per 15 mei aanstaande kan worden geleverd aan eindgebruikers die

1 Staatscourant 22 november 2002, nr.226 / pag.8.
2 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 18 november 2002, nr. DGTP/02/04490, houdende vaststelling van een basisniveau voor notaspecificatie bij vaste telefoniediensten.daarom verzoeken. Afhankelijk van de geleverde onderbouwing zal het college per geval beoordelen of in hoeverre is voldaan aan het vereiste basisniveau, dan wel of de geleverde argumentatie een tijdelijk lager niveau van specificatie rechtvaardigt. Bij het vormen van zijn oordeel zal het college zich mede laten leiden door de inspanning die de betreffende aanbieder heeft gedaan om een niveau te leveren dat het vereiste basisniveau benadert.

Wijze van verstrekking van de notaspecificatie

De regeling verplicht aanbieders het vastgestelde basisniveau van notaspecificatie op verzoek van de eindgebruiker kosteloos te verstrekken. Het college constateert dat in toenemende mate eindgebruikers door de aanbieders de mogelijkheid wordt geboden om de al dan niet gespecificeerde rekening elektronisch geleverd te krijgen. De toelichting op de regeling bepaalt hierover dat dit niets afdoet aan het recht van de eindgebruiker zelf te kiezen op welke door de aanbieder geboden wijze hij de rekening wenst te ontvangen. In aansluiting op de toelichting is het college van oordeel dat de keuze van de eindgebruiker onverlet laat dat de gespecificeerde rekening op verzoek van de eindgebruiker kosteloos dient te worden verstrekt. Indien een aanbieder de mogelijkheid biedt per e-mail de gespecificeerde rekening te ontvangen, kan de eindgebruiker verlangen dat de gespecificeerde rekening per post wordt verstrekt. Hiervoor mag in dat geval geen vergoeding worden gevraagd door de aanbieder.

Volledigheidshalve merkt het college op dat het vereiste van kosteloosheid onverkort geldt, ook ten aanzien van de gespecificeerde rekening die niet per 15 mei aanstaande voldoet aan het in de regeling neergelegde basisniveau.

Hoogachtend,

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, namens het college,
hoofd van de afdeling Eindgebruikersmarkt

drs. K. NoorlagDeel: ' Basisniveau notaspecificatie vaste telefonie '
Lees ook