Onderwijsraad


KENMERK P E R S B E R I C H T
20020270/662

DATUM 27 juni 2002

Basisschool werkt samen met kindercentrum nieuwe stijl

De bestaande opvangvoorzieningen voor kinderen jonger dan vier jaar, zoals NASSAULAAN 6 peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, kunnen het best worden omge- 2514 JS DEN HAAG vormd tot kindercentra. Deze centra werken samen met een basisschool en TELEFOON 070 310 00 00 kunnen, mede daardoor, beter tegemoetkomen aan de behoeften van ouders FAX 070 356 14 74 en kinderen. Ze zijn een antwoord op het huidige tekort aan kwalitatief goede E-MAIL SECRETARIAAT@ONDERWIJSRAAD.NL en voor iedereen toegankelijke kinderopvangvoorzieningen. Dit stelt de On- WEBSITE WWW.ONDERWIJSRAAD.NL derwijsraad in zijn advies Spelenderwijs. Kindercentrum en basisschool hand in hand.

Op verzoek van staatssecretaris Adelmund heeft de raad voorstellen ontwik- keld rond het huidige voorzieningenniveau voor kinderen jonger dan vier jaar. Vraag en aanbod in de kinderopvang blijken zowel kwalitatief als kwan- titatief niet naadloos op elkaar aan te sluiten. Ouders zijn nu vaak al blij als ze überhaupt een plaats in de kinderopvang kunnen vinden. Er is nog geen sluitend arrangement van zorg, opvang en educatie van hoge kwaliteit. Daar moet het kindercentrum op de lange termijn verandering in brengen.

Het kindercentrum
Om de ontwikkeling van kinderen zo optimaal mogelijk te laten verlopen, moet een kindercentrum voldoen aan kwaliteitseisen. Een hygiënische, veilige omgeving, competente leid(st)ers en educatief verantwoord spelmateriaal moeten gewaarborgd zijn. De samenwerking tussen kindercentrum en (de onderbouw van een) basisschool bevordert een soepele overgang tussen beide en zorgt voor een ononderbroken ontwikkeling van het kind. Ook pakt deze samenwerking gunstig uit voor de ouders. De pedagogische verschei- denheid tussen kindercentra neemt door hun koppeling aan basisscholen toe, waardoor ouders meer keuzemogelijkheden hebben. Uiteraard staat het ou- ders vrij hun kind bij een kindercentrum te plaatsen.

Kwaliteitsgarantie en financiering
De raad beseft dat de realisatie van kindercentra en het opbouwen van sa- menwerkingsverbanden tussen kindercentra en basisscholen een behoorlijke inspanning vergt. Een expertisecentrum kan kindercentra in wording en ba- sisscholen steun bieden. Dit centrum spitst zich toe op kennisontwikkeling, programmaontwikkeling en ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsmodel- len. Voor de kwaliteitsbewaking moeten kindercentra net als basisscholen onder toezicht van een landelijke instantie staan. De raad stelt voor het toe- zicht onder te brengen bij de Inspectie van het Onderwijs.KENMERK
20020270/662

Pagina 2

Voor de extra financiering van programma's voor kinderen met een potentiële onderwijsachterstand, is het wenselijk de achterstandsgelden (de zogenoem- de gewichtenregeling) basisonderwijs uit te breiden naar kinderen jonger dan vier jaar. Om een gelijke toegang te waarborgen, adviseert de raad een inko- mensafhankelijke bijdrage aan ouders te verstrekken.

Uiteraard realiseert de raad zich dat volledige implementatie van kindercentra voor jonge kinderen, inclusief de samenwerking met basisscholen, niet van de ene dag op de andere tot stand kan komen. Een periode van ten minste vier tot zes jaar zal nodig zijn om de huidige, versnipperde voorzieningen om te vormen tot voorzieningen die aan de behoeften van ouders en kinderen voldoen.

Deel: ' Basisschool werkt samen met kindercentrum nieuwe stijl '
Lees ook