Gemeente Doetinchem


belastingen.gif (884 bytes) Terug naar Inhoudsopgave

E. Gemeentelijke belastingen

Onroerende - zaakbelastingen (ozb)

Iedereen die op 1 januari 2000 een woning of een bedrijfspand in gebruik of in eigendom heeft, betaalt onroerende - zaakbelastingen. Er zijn twee soorten ozb:

1. de eigenarenbelasting
Deze wordt opgelegd aan de rechthebbende van het pand. Meestal is de eigenaar de rechthebbende.

2. de gebruikersbelasting
Deze wordt opgelegd aan iedereen die een pand in gebruik heeft, zoals de huurder van een woning.
Een eigenaar die een pand ook gebruikt, betaalt zowel eigenarenbelasting als gebruikersbelasting.

Belangrijke datum voor ozb
De zogenaamde peildatum is 1 januari 2000. Wie op 1 januari een pand bezit en wie er op die datum gebruik van maakt, moet hiervoor ozb betalen.
Ook in aanbouw zijnde objecten worden in de heffing betrokken. Verkoopt u uw huis of verhuist u, dan moet u toch voor het hele jaar ozb voor uw oude woning betalen. Voor uw nieuwe woning krijgt u dan geen nieuwe aanslag ozb. Bij verkoop van een onroerende zaak verrekent de notaris meestal de eigenarenbelasting tussen koper en verkoper.

Tarief voor 2000
De gemeente stelt het tarief ieder jaar opnieuw vast. Het tarief wordt vermenigvuldigd met de heffings-grondslag. Dit is 'de WOZ - waarde : f 5.000,-'.

Eigenaren van woningen betalen f 7,77 per iedere f 5.000,- economische waarde.
Gebruikers van woningen betalen f 6,22 per iedere f 5.000,- economische waarde.
Eigenaren van niet - woningen betalen f 9,32 per iedere f 5.000,- economische waarde.
Gebruikers van niet - woningen betalen f 7,46 per iedere f 5.000,- economische waarde.

Voorbeeld:
Een eigenaar/bewoner van een woning met een economische waarde van f 200.000,- zal worden aangeslagen voor:

f 200.000,- : f 5.000,- = 40 eenheden
Eigenarenbelasting 40 x f 7,77 = f 310,- (afgerond) Gebruikersbelasting 40 x f 6,22 = f 248,- (afgerond)

Als u alleen huurder/gebruiker bent , betaalt u f 248,-. De eigenaar betaalt in dit voorbeeld f 310,-. Bent u zowel eigenaar als gebruiker, dan betaalt u f 558,-.

Met behulp van onderstaande formule kunt u zelf bereken hoeveel OZB u in 2000 moet betalen?
Bent u:
Woning
(_) Alleen bewoner (huurhuis);
(_) Eigenaar en bewoner (koophuis);
(_) Alleen eigenaar.
Niet-woning
(_) Gebruiker;
(_) Eigenaar en gebruiker;
(_) Eigenaar.
Hoe hoog is de taxatiewaarde van uw woning?
(De taxatiewaarde staat in de beschikking die u begin 1997 van de gemeente heeft ontvangen.) De waarde zonder komma's of punten invoeren.

In 2000 moet u ______ gulden OZB betalen.
Nog een keer

Afvalstoffenheffing

Iedere gebruiker van een perceel, pand/woning moet afvalstoffenheffing betalen.
Ook als u geen huishoudelijk afval aan de gemeente aanbiedt. U maakt in dat geval immers weliswaar geen gebruik van de minicontainers, maar u kunt wel gebruik maken van bijvoorbeeld de glasbakken en de papier-containers.

Met de opbrengst van de afvalstoffenheffing wordt het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval betaald. De gemeente heeft de plicht om bij elke woning huisvuil op te halen, behalve indien een woning in het buitengebied ligt en tevens buiten de ophaalroute.

Tarief
Voor de één- en tweepersoonshuishoudens geldt een lager tarief dan voor de overige huishoudens. Zij hebben over het algemeen minder afval dat verwerkt moet worden. Bepalend daarbij is de situatie op 1 januari, dan wel de datum waarop men in de loop van het belastingjaar belastingplichtig is geworden.

één- en twee persoonshuishoudens betalen f 455,- op jaarbasis. drie- en meerpersoonshuishoudens betalen f 551,- op jaarbasis.

Bedrijven, winkels, kantoren en dergelijke betalen reinigingsrechten. Dit tarief is f 551,- exclusief btw.

Rioolrechten

Iedereen die in de gemeente Doetinchem een woning bewoont die afvalwater direct of indirect loost op de gemeentelijke riolering, moet rioolrechten betalen.
Dit geldt uiteraard ook voor bedrijven en andere gebouwen.

Tarief voor 2000
Met ingang van 2000 is het tarief f 210,- per pand (object).

Hondenbelasting

Iedere inwoner van Doetinchem die één of meer honden heeft, moet dit melden. U bent dan verplicht hondenbelasting te betalen. Dit is wettelijk bepaald.
De hoogte van de aanslag hangt af van het aantal honden dat u bezit.

Veranderingen in 2000 ?
Overlijdt uw hond, doet u uw hond weg of krijgt u er een hond bij in 2000, dan moet hiervan schriftelijk mededeling worden gedaan bij de afdeling financiën en belastingen. Hiervoor kunt u gebruik maken van bijgevoegde antwoordkaart.
Bij overlijden of verkoop krijgt u het bedrag terug van de resterende maanden. Daarentegen moet u meer gaan betalen als u er in 2000 één of meerdere honden bij neemt. In beide gevallen moet u dit zelf aankaarten.
In geval van euthanasie van een hond bij een dierenarts dient u een schriftelijk bewijs in te sturen of mee te nemen.

Tarieven
voor 1 hond f 89,-
voor 2 honden f 222,-
voor 3 honden f 400,-
voor 4 honden f 622,-
Voor meer honden zijn de tarieven te verkrijgen op het gemeentehuis bij de afdeling financiën en belastingen.
Voor een kennel die geregistreerd staat bij de "Raad van beheer op kynologisch gebied in Nederland o geldt een tarief van f 518,- De gemeente controleert regelmatig op eventueel hondenbezit. Heeft u één of meer honden, maar heeft u geen aangifte gedaan, dan krijgt u een naheffingsaanslag met daarbij een boete.

Baatbelasting
Eigenaren van panden in bepaalde delen van de gemeente kunnen gedurende een aantal jaren worden aangeslagen voor een bijdrage in de kosten van door de gemeente getroffen voorzieningen. De belasting wordt per getroffen voorziening vastgesteld.

Hoewel de tekst van deze uitgave zorgvuldig is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij afdeling financiën en belastingen (0314) 37 72 25.
Bezoekadres: stadhuis, 1e etage, kamer 1.23, op werkdagen van 09.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 15.00 uur.


Deel: ' Batling onroerende zaakbelastingen '
Lees ook