Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Beantwoording kamervragen lid Atsma over de digitale televisie
Nummer: 248

Datum: 20-03-2003

Vragen van het lid Atsma (CDA) aan de staatssecretarissen van Economische Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de dhr. Van Leeuwen, over de digitale televisie. (Ingezonden 3 februari 2003)

1 Kent u het artikel Verhuizen zenders uitgesloten voetnoot 1) en het artikel Kamerlid op de bres voor storingvrije t.v. voetnoot 2)?

2 Hoe verhoudt zich dat met het gestelde in het artikel dat aanvullende maatregelen niet nodig zijn omdat de betrokken bedrijven goed reageren op de klachten van de burgers? Bent u ervan op de hoogte dat de servicelijn van Casema inmiddels telefonisch niet bereikbaar is voor de klachten over deze storing?

3 Hoe oordeelt u over de standaardmededeling van Casema dat mensen met klachten over de ontvangst van RTL alleen via de e-mail dit kunnen laten weten? Deelt u de mening dat dit geen adequate afhandeling van de klachten is, vooral omdat niet iedereen over deze faciliteit de beschikking heeft?

4 Deelt u de mening dat het niet terecht is dat huishoudens die de klachten willen verhelpen voor een belangrijk deel zelf de kosten moeten betalen?

5 Deelt u de mening dat aanvullende maatregelen nodig zijn? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen?

6 Vindt u dat de proef met digitale televisie stopgezet moet worden zolang niet de garantie wordt gegeven dat de uitzendingen storingvrij kunnen worden ontvangen?


---
1) Rijn en Gouwe, 14 januari jl.
2) Idem, 30 januari jl.

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen ter zake van het lid Atsma, Aanhangsel Handelingen 666, Vergaderjaar 2002-2003.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, mr. drs. J.G. Wijn heeft deze vragen mede namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen als volgt beantwoord.

1 Ja.

2 De aard van de gemelde klachten en het feit dat de betrokken bedrijven de afspraken goed nakomen die zijn gemaakt met betrekking tot de aanpak van de storingsproblematiek, geven op dit moment geen aanleiding tot het treffen van aanvullende maatregelen.

Volgens Casema is er geen sprake dat het bedrijf telefonisch onbereikbaar is geweest. Casema stelt dat waarschijnlijk door een tijdelijke fout in het Interactive Voice Responsesysteem (IVR) het echter gebeurde dat de verbinding werd verbroken nadat gemeld was dat de storing via de email kon worden doorgegeven. Die fout is hersteld. De helpdesk zelf is volgens Casema steeds telefonisch bereikbaar geweest, zij het via een andere ingang van het IVR.

3 Op zich is dit geen afdoende klachtenafhandeling. Het betrof hier echter kennelijk een tijdelijke fout.

4 Nee. De aanpak van de interferentie door digitale televisie is er op gericht om de overlast als gevolg van die interferentie zo veel mogelijk te beperken tegen zo weinig mogelijk kosten voor de burger. Om deze reden is de Stichting Aanpak Interferentie opgericht die door het bedrijfsleven gesubsidieerde oplossingen verstrekt. Dit neemt niet weg dat huishoudens in principe zelf verantwoordelijk zijn voor de aanleg en het gebruik van apparatuur en goed aansluitmateriaal in huis. Wanneer desondanks storingen blijven optreden dienen de NOS en Digitenne de consument te helpen bij het oplossen daarvan.

5 Nee. Zie het eerste deel van het antwoord bij vraag 2.

6 Nee. Er is, gelet op de aard van de gemelde klachten en de afhandeling daarvan, geen reden om de uitzendingen met digitale televisie te doen staken. Aan de NOS en Digitenne is vorig jaar formeel vergunning verleend voor het uitzenden van digitale televisie.

Deel: ' Beantwoording kamervragen Atsma over digitale televisie '
Lees ook