Ministerie van VWS

Beantwoording kamervragen huidbleekmiddelen

Antwoorden op kamervragen van het lid Arib (PvdA) over huidbleekmiddelen.(2989915400)

1. Bent u bekend met het feit dat huidbleekmiddelen in Nederland vrij verkrijgbaar zijn?

1. Ja

2. Hoe zit het met de beschikbaarheid van deze middelen? Waar zijn ze precies verkrijgbaar en wie verspreidt ze?

2. Huidbleekmiddelen mogen worden verkocht als vrij verkrijgbare cosmetica, mits voldaan wordt aan het Warenwetbesluit kosmetische produkten of als farmaceutica op medisch advies.

3. Is hier sprake van illegale handel, omdat sommige vrij-verkrijgbare middelen verboden zijn? Zo ja, om welke middelen gaat het hier?

3. Er is sprake van illegale handel als cosmetische producten meer dan de toegestane concentraties aan stoffen bevatten, waaraan beperkingen zijn gesteld en/of stoffen bevatten die niet in cosmetica mogen voorkomen. Voorbeelden zijn huidbleekmiddelen die meer dan de toegestane concentratie aan hydrochinon bevatten en middelen die kwik bevatten.

4. In hoeverre bestaat er beleid om handel in deze middelen te verbieden, te controleren en schadelijke effecten te voorkomen? Onder wiens verantwoordelijkheid valt dit?

5. Welke aanvullende maatregelen zijn mogelijk om handel in huidbleekmiddelen te voorkomen en te controleren? Bent u van plan deze aanvullende maatregelen te nemen?Zo ja, welke?

4 en 5. Artikel 2 van het Warenwetbesluit kosmetische produkten verbiedt het vervaardigen of verhandelen van cosmetica die niet voldoen aan de in of krachtens dit besluit gestelde eisen. Zo mogen cosmetica de gezondheid van de mens niet schaden wanneer zij onder normale of redelijkerwijze te voorziene gebruiksvoorwaarden worden aangewend. Dit houdt ondermeer in dat de stof hydrochinon, nu nog toegestaan als een actieve stof in huidbleekmiddelen, in de Europese Unie middels een op handen zijnde aanpassing van de bijlagen van de richtlijn 76/768/EEC, niet langer zal worden toegestaan in huidbleekmiddelen. Recentelijk is namenlijk komen vast te staan dat de stof in de gebruikte concentraties schadelijke effecten veroorzaakt bij langdurig gebruik.De Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken ziet toe op de handel in cosmetica en zal producten uit de handel (laten) nemen, indien deze niet aan het Warenwetbesluit kosmetische produkten voldoen. In 1990 en 1996 is gericht onderzoek door de inspectie uitgevoerd, waarbij met name naar de hydrochinon concentraties in de toegelaten producten is gekeken.

6. Is het u bekend dat het gebruik van huidbleekmiddelen met name onder zwarte vrouwen eerder door vrouwenbladen (Opzij en Vrouw en Gezondheidszorg) is gesignaleerd? Is naar aanleiding hiervan uw ministerie voorlichting gegeven? Zo neen, bent u bereid een adequate voorlichtingscampagne te voeren onder de betreffende doelgroep?

6. Het is mij bekend dat er in de bladen Opzij en Vrouw en Gezondheid artikelen zijn gepubliceerd over het gebruik van huidbleekmiddelen.Er is naar aanleiding hiervan geen voorlichting gegeven door het departement.Voordat een eventuele voorlichtingscampagne gevoerd kan worden is het nodig om meer inzicht te krijgen in de aard en de omvang van het probleem. Bovendien moeten de gedragsdeterminanten onderzocht worden die van invloed zijn op het gebruik van huidbleekmiddelen. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kan bezien worden of een voorlichtingscampagne wel het beste middel is om dit probleem aan te pakken. Daarbij komen dan ook vervolgvragen naar bijvoorbeeld de doelgroep (zwarte vrouwen is een vage omschrijving) aan de orde. Binnen de prioriteiten van het preventieprogramma van Zorg Onderzoek Nederland is het mogelijk dergelijk onderzoek te laten uitvoeren. Ik ben bereid om bij ZON specifieke aandacht voor dit probleem te vragen.

Deel: ' Beantwoording kamervragen huidbleekmiddelen '
Lees ook