Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de TweedeKamerderStaten-Generaal

Binnenhof4

Den Haag

Directie Integratie Europa

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061

2500 EB Den Haag


Datum

19 februari 2003

Behandeld

P. J. Kleiweg de Zwaan


Kenmerk

DIE/074

Telefoon

31-70-348 5819


Blad

1/1

Fax

31-70-348 6381


Bijlage(n)

E-Mail

pj.kleiweg@minbuza.nl


Betreft

Beantwoording vragen van het lid Karimi over controlesystemen in de handel in bloeddiamanten

Graag bied ik u hierbij, mede namens de Staatssecretaris voor Economische Zaken, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Karimi over controlesystemen in de handel in bloeddiamanten. Deze vragen werden ingezonden op 6 februari 2003 met kenmerk 2020306780.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Mr. J.G. de Hoop Scheffer

Antwoorden van de heer De Hoop Scheffer, Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de heer Wijn, Staatssecretaris van Economische Zaken, over vragen van het lid Karimi (GroenLinks) over mogelijke controlesystemen in de handel van bloeddiamanten. (Ingezonden 6 februari 2003)

Vraag 1

Is er in EU-verband besloten om de nationale controlesystemen die de handel in zogenaamde bloeddiamanten moeten tegengaan, niet per 1 februari 2003 in te voeren zoals eerder wel is overeengekomen? 1) Zo ja, wat is de reden voor dit uitstel en welke lidstaten hebben voor uitstel gepleit?

Antwoord

In EU-verband is in januari jl. gesproken over een eventueel uitstel van de inwerkingtreding van het Kimberley certificeringsysteem. Achtergrond van een eventueel uitstel was de ontstane onduidelijkheid over de precieze lijst van de deelnemers en de vraag of de deelnemers hun interne wetgeving reeds op orde hadden om het certificeringsysteem te implementeren.

Op 31 januari jl. heeft de Voorzitter van het Kimberleyproces besloten een interim-regeling van drie maanden in te stellen. Op voorlopige basis worden alle landen die zich hebben aangemeld, met uitzondering van Taiwan, tot het Kimberleyproces toegelaten. Landen die nog niet hebben geïmplementeerd zullen worden gemaand dit zo spoedig mogelijk te doen. Tijdens de plenaire zitting van het Kimberleyproces, eind april 2003, zal de stand van zaken opnieuw worden bekeken.

In vervolg op het voorgaande kon de Europese Commissie op 7 februari jl. een voorstel doen om verordening (EG) 2368/02 van 20 december 2002 (Kimberley-verordening) met terugwerkende kracht tot 1 februari volledig van kracht te doen zijn. Deze aanvullende verordening is op 11 februari jl. door de Raad aangenomen. De EU voldoet daarmee aan haar implementatieverplichting.

Vraag 2

Deelt u de mening dat mislukking van het Kimberleyproces rampzalige gevolgen zal hebben voor een coherent internationaal beleid tegen de handel in bloeddiamanten en de ontwikkeling van bepaalde Afrikaanse landen zal belemmeren?

Antwoord

Nederland hecht in het kader van een coherent en geloofwaardig conflictpreventiebeleid grote waarde aan het Kimberleyproces. Mislukking van het proces zou een terugslag betekenen voor de internationale inspanningen om conflicthandel aan banden te leggen. Nederland pleit binnen de EU derhalve voor spoedige invoering van het certificeringsysteem met een zo breed en volledig mogelijke participatie.

Indien het certificeringsysteem op de juiste wijze wordt geïmplementeerd kan het zowel bijdragen aan het beëindigen van conflicten als aan de stimulering van handel in "schone" diamanten. Beiden dragen weer bij aan de ontwikkeling van Afrikaanse landen en aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen in de diamantindustrie.

Vraag 3

Bent u bereid om zich binnen de EU in te zetten om onverwijld te komen tot invoering van het certificeringsysteem, ook als dit grote consequenties voor de diamanthandel zou hebben?

Antwoord

Zie vraag 2.

Vraag 4

Op welke termijn zal de EU en zal Nederland in het bijzonder het certificeringsysteem gaan invoeren en welke concrete actie zal er verder ondernomen worden om de (gevolgen van) handel in conflictdiamanten zoveel mogelijk te beperken?

Antwoord

Het certificeringsysteem waarin Kimberley voorziet is sinds 12 februari 2003 van kracht in de Gemeenschap.

Nederland zal de Kimberley verordening zo spoedig mogelijk implementeren via de Sanctiewet. Wetgeving is reeds in voorbereiding. Ik verwacht dat de ministeriële regeling nog voor het einde van deze maand in de Staatscourant zal zijn gepubliceerd.

Voorts is dankzij Nederland een verklaring bij de verordening aangenomen waarbij de Europese Commissie toezegt te zullen onderzoeken op welke wijze technische assistentie aan derde landen kan worden geleverd teneinde het certificeringsysteem volledig te implementeren.

Nederland heeft overigens niet of nauwelijks in- en uitvoer van ruwe diamant. Daarom is besloten in Nederland geen bevoegde autoriteit aan te wijzen en het invoerproces via Antwerpen te laten verlopen. Alleen de meest belanghebbende lidstaten - België en het Verenigd Koninkrijk - zullen een tot certificering bevoegde autoriteit aanwijzen.

1) Persbericht NiZa: Invoering Kimberley Proces in Europese Unie uitgesteld 'tot nader orde' (31.01.2003), www.niza.nl/fataltransactions

===

Deel: ' Beantwoording kamervragen over controlesystemen in de handel in bloe.. '
Lees ook