Ministerie van Buitenlandse Zaken

https://www.minbuza.nl/content.asp?Key=420481


---

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Consulaire Zaken Afdeling Consulair-Maatschappelijke Zaken i.o. Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 2500 EB Den Haag Datum Auteur
Kenmerk DCZ/CM/jf Telefoon 070-3484770
Blad /1 Fax 070-3485256
Bijlage(n) 1 E-mail dpc-cm@minbuza.nl
Betreft Beantwoording vragen van het lid Vos over Hashim Qureshi (nr. 2000114950)

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 4 september jl. kenmerk 2000114950, waarbij gevoegd waren de door het lid Vos overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Vos over Hashim Qureshi

Vraag 1

Kent u het artikel 'vliegtuigkaper uit Kasjmir geeft zich over'?

Antwoord

Ja

Vraag 2

Bevindt Hashim Qureshi zich nog steeds in de Tihar-gevangenis in India, of is hij inmiddels overgeplaatst naar een ander detentiecentrum?

Antwoord

Nee, sinds eind januari jl. bevindt de heer Qureshi zich in een politiecomplex even buiten de stad Srinagar aangezien zijn zaak is doorverwezen naar de rechtbank van de deelstaat Jammu & Kashmir in Srinagar, alwaar de aanklacht tegen de heer Qureshi nog steeds staat geregistreerd.

Vraag 3

Is het waar dat Hashim Qureshi de Nederlandse nationaliteit bezit? Zo ja,


- zijn er contacten geweest tussen de Nederlandse vertegenwoordiging in India en Hashim Qureshi? Wat is daarvan het resultaat?


- Hoe zijn de omstandigheden in de gevangenis waar Hashim Qureshi zich bevindt?


- Kunt u de Kamer informeren over het verloop van zijn proces?
Antwoord

De heer Qureshi is in 1992 de Nederlandse nationaliteit verleend.

Er is regelmatig contact tussen de heer Qureshi en de Nederlandse vertegenwoordiging te New Delhi. De heer Qureshi is kort na zijn arrestatie drie maal bezocht door medewerkers van de ambassade. Na zijn overplaatsing naar Srinagar eind januari heeft de Nederlandse ambassade te New Delhi de deelstaat Jammu & Kashmir gevraagd ruimhartige bijstand te mogen verlenen aan de heer Qureshi. Hierop is positief gereageerd; de ambassade heeft de heer Qureshi in maart en mei bezocht en onderhoudt regelmatig telefonisch contact met hem. De heer Qureshi geniet privileges waardoor hij vrijwel onbeperkt bezoek kan ontvangen van familieleden, kennissen en sympathisanten en kan telefoneren naar zijn familie in Nederland.

Tijdens de rechtszitting die op 9 maart jl. plaatsvond is de heer Qureshi formeel in staat van beschuldiging gesteld. De juridische vraag is of de heer Qureshi twee maal - in 1979 in Pakistan en ditmaal in India - voor hetzelfde vergrijp kan worden berecht. Zoals in India vaker voorkomt, is de hoorzitting reeds diverse malen uitgesteld.

De eerstvolgende zitting was gepland op

8 september jl. doch heeft geen doorgang gevonden vanwege ziekte van de advocaat. De zitting is uitgesteld naar 15 september 2001.

Een eerste poging op 23 juni jl. om tijdelijke invrijheidstelling op borgtocht te verkrijgen, is niet gelukt. Thans wordt een tweede poging daartoe ondernomen. In het geval bij die gelegenheid borgtocht wordt verleend, dan zal de ambassade met de heer Qureshi overleggen of hij het bezoek dat de ambassade voornemens is eind september aan hem te brengen, nog opportuun acht.

Kenmerk
Blad /1

===

Deel: ' Beantwoording Kamervragen over Hashim Qureshi '
Lees ook