Ministerie van Financien

Titel: Beantwoording vragen van het lid Weekers


DIRECTIE ALGEMENE FISCALE POLITIEK

Aan:

De Voorzitter van de Tweede Kamer der

Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

2989908640

AFP99/97 U

24 maart 1999

Onderwerp

Vragen van het lid Weekers

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de schriftelijke vragen die door het lid Weekers (VVD) zijn gesteld over het steunpunt ondernemers en grensarbeiders.

De staatssecretaris van Financiën,

Beantwoording van de vragen gesteld door het lid Weekers (nr. 2989908640)

1, 2 en 3. Ja

4. Zoals ik in mijn brief van 18 december 1998, nr. AFP98/519 U, aan de voorzitter van de vaste Commissie voor Economische Zaken heb meegedeeld, heb ik het rapport Ondernemen in de grensstreek na vertaling in de Duitse taal onder de aandacht gebracht van de Duitse autoriteiten, zowel op federaal niveau als op deelstaat-niveau bij de autoriteiten van Nordrhein-Westfalen. Voorts heb ik het rapport voorgelegd aan de landsadvocaat teneinde zijn standpunt te vernemen over de vraag of het gelijkheidsbeginsel in het geding zou kunnen komen indien uitvoering wordt gegeven aan de aanbevelingen van de werkgroep. Met inachtneming van het advies van de landsadvocaat wordt thans bezien welke van aanbevelingen van de werkgroep voor uitvoering in aanmerking komen.

5. In het rapport Ondernemen in de grensstreek is de aanbeveling gedaan om in de grensstreek gezamenlijke informatiepunten van de Nederlandse en de Duitse belastingdienst in te richten. Als voorbeeld is in het rapport verwezen naar het pilot project in de grensstreek tussen Hengelo en Arnhem waar ambtenaren van het Duitse Steueramt en de Nederlandse belastingdienst gezamenlijk spreekuur houden en voorlichting geven aan grensarbeiders en ondernemers. Hieraan gekoppeld zou periodiek lokaal overleg tussen de Nederlandse en Duitse fiscale autoriteiten kunnen plaatsvinden om klachten, verzoeken en vragen te behandelen die op fiscaal terrein zijn gerezen. Uiteraard dient voor het instellen van zon gezamenlijk steunpunt overleg met het betreffende buurland plaats te vinden.

6 en 7. Hoewel de krapte op segmenten van de arbeidsmarkt in de grensregio op zich geen directe relatie heeft met het instellen van een steunpunt voor grensarbeiders, ben ik van mening dat de instelling van zon steunpunt een goed instrument is om de groeiende stroom grensarbeiders te informeren en te ondersteunen bij de bijzondere problemen waarmee zij door de uitoefening van een dienstbetrekking buiten de woonstaat worden geconfronteerd. Ik acht de instelling van een steunpunt in de grensstreek dan ook gewenst. Het tijdstip waarop tot instelling van een gezamenlijk steunpunt kan worden overgegaan is - gelet op het internationale karakter van het steunpunt - afhankelijk van de uitkomst van het overleg met onze buurlanden. Vooruitlopend daarop zal ik zo spoedig mogelijk een Nederlands steunpunt instellen.

- o -

Deel: ' Beantwoording Kamervragen over steunpunt grensarbeiders '
Lees ook