gemeente utrecht


2009 schriftelijke vragen
141 vragen van mevrouw n.r. schipper
(ingekomen 31 december 2009
en antwoorden door het college verzonden op 1 februari 2010)


toelichting
bij de bespreking van de integrale ondersteuning vrijwilligers in oktober 2009 geeft het college aan dat "Afgesproken is dat er in 2010 wordt toegegroeid naar een nieuwe situatie, waarbij wel momenten zijn om met elkaar te kijken hoe het verder vormgegeven wordt. Zodra het plan concretere vormen heeft, zal de commissie geïnformeerd worden."
Het college geeft in haar notitie van 28 oktober o.a. aan dat 'er ruimte moet blijven voor een ondersteuning op maat voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die nog niet die ervaring, kennis en vaardigheden in huis hebben die vandaag de dag nodig zijn om vrijwilligersactiviteiten te kunnen organiseren en te begeleiden.' En stelt voor 'de huidige structuur van (stedelijke en wijkgerichte) ondersteuning van vrijwilligersorganisaties in stand te houden en als uitgangspunt voor verdere ontwikkeling te nemen; de vrijwilligerscentrale te vragen om vanaf 2010 de ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties te organiseren voor de hele stad Utrecht, zonder onderscheid naar etniciteit of sector, en met de mogelijkheid voor ondersteuning op maat.'

Op 3 december neemt het college een besluit ter versterking van de signalering; de aanpak van eenzaamheid en het vergroten van de vrijwilligersinzet. En om subsidie te verlenen voor het opbouwen en ondersteunen van een signaleringsnetwerk formele en informele zorg. De middelen zijn door het rijk beschikbaar gesteld ter compensaties van de AWBZ pakketmaatregelen. De staatssecretaris heeft zeer helder aangegeven dat dit budget besteed moet worden aan het stimuleren van participatie van ouderen en gehandicapten, het bestrijden van eenzaamheid en het opzetten van dagbesteding. De activiteiten moeten dan ook aansluiten op de vraag en behoefte van deze kwetsbare doelgroep.

Tot verbazing van GroenLinks ontvingen wij op 11 december een persbericht van Doenja met als strekking dat deelnemers aan cursussen vanaf januari 2010 vrijwilliger moeten worden (bijgevoegd).

1. Kan het college uitleggen welke structuur van wijkgerichte ondersteuning van vrijwilligers in 2010 in stand blijft? M.a.w. waar kan een vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie terecht voor ondersteuning?


Zoals de Raad in oktober 2009 heeft besloten werken we aan een nieuwe ondersteuningsstructuur voor vrijwilligersorganisaties. Daarom is de ondersteuning in 2010 nog ongewijzigd.

2. Kan het college aangeven welke afspraken met de wijkwelzijnsorganisaties zijn gemaakt, waaronder Doenja, ten aanzien van het organiseren en ondersteunen van vrijwilligers in 2010?


Voor 2010 zijn - in nauw overleg en samenwerking met de wijkwelzijnsorganisaties - afspraken gemaakt die de gevolgen van bezuinigingen voor vrijwilligers zo gering mogelijk houden.

3a. Kan het college aangeven welke afspraken met de vrijwilligerscentrale zijn gemaakt ten aanzien
van het organiseren van de ondersteuning van vrijwilligers in 2010?

De afspraken die voor 2010 gemaakt zijn met de Vrijwilligerscentrale vindt u in bijlage 1 (verleningsbeschikking 2010).

3b. Welke kaders heeft het college de vrijwilligerscentrale meegegeven voor het organiseren van de
'verdere ontwikkeling' voor de ondersteuning van vrijwilligers in 2010?

In november en december 2009 hebben wij gesprekken gevoerd met alle uitvoerende partijen in de stad over de ondersteuning van vrijwilligers. De Vrijwilligerscentrale zal, evenals de andere partijen, participeren in een projectgroep die de voorbereiding van de nieuwe ondersteuningsstructuur op zich zal nemen.

4. Kan het college aangeven wanneer de momenten zijn waarbij de gemeenteraad wordt betrokken bij een verdere vormgegeven? Kortom wanneer is het plan ten aanzien van de integrale ondersteuning vrijwilligers concreter?


Als aangegeven werken we aan een concept visie. Deze leggen we voor aan de projectgroep en aan een (nog te vormen) klankbordgroep, waarna we verder gaan met uitwerken. Wanneer een voorstel voor de Raad gereed is, hangt van de maatschappelijke inbreng af. De planning is dat dit voor de zomer 2010 is, waarna we in de tweede helft van 2010 de nieuwe ondersteuningsstructuur inrichten.

5. Deelt het college de visie van GroenLinks dat niet alle vrijwilligers allemaal dezelfde ondersteuning behoeven?


Ja.


Zo ja, welke verschillen en behoeften ziet het college onder vrijwilligers?


Dat is een van de zaken die wij in 2010 met de betrokken organisaties uitzoeken.


Zo nee, waarom meent het college voor de 'kwetsbare doelgroep' (ouderen en gehandicapte) de vrijwilligersinzet te moeten vergroten?


We proberen de vrijwilligersinzet van bijvoorbeeld ouderen te vergroten, omdat daar een grote potentie zit, maar ook omdat ouderen voldoening halen uit vrijwillige inzet.


---- --


Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
Afdeling Welzijnszaken
Postadres: Postbus 2158, 3500 GD Utrecht
Bezoekadres: Kaatstraat 1, Utrecht
Telefoon: 030 - 286 59 99
Internet: www.utrecht.nl

Vrijwilligerscentrale Utrecht
Oudegracht 263
3511 NM Utrecht

Behandeld door: mw. drs. M. Manders Datum: 23 december 2009
Doorkiesnummer: 030 - 286 28 87 Ons kenmerk: 09.116183
Dossiernummer: 0000006394
Bijlage(n): Onderwerp: Verleningsbeschikking 2010,
ondersteuning mantelzorg en
vrijwillige inzet
Uw kenmerk: Verzonden:
Uw brief van: 01 september 2009 Bij antwoord datum, kenmerk, dossiernummer en onderwerp
vermelden

Geacht bestuur,

Aanvraag
U hebt op 01 september 2009 een subsidieaanvraag ingediend voor ondersteuning
mantelzorg en vrijwillige inzet.
Uw aanvraag staat bij ons geregistreerd onder nummer 09.010277.

Wij hebben uw aanvraag inmiddels beoordeeld en getoetst aan ons beleid. De
beoordeling heeft plaats gevonden mede op basis van uw gesprek met mw. M.C.
Manders van de afdeling DMO-Welzijnszaken, d.d. 13 oktober 2009. Hierna heeft u
de definitieve aanvraag 2010 bij ons ingediend. Deze is op 4 december 2009 bij ons
binnengekomen.

Besluit
Wij hebben besloten u subsidie te verlenen voor een bedrag van maximaal
424.810,00. Hiervan is 16.000,00 incidenteel vanuit de Stedelijke Middelen
Leidsche Rijn.
Wij verlenen u een jaarsubsidie voor de periode 1 januari 2010 tot en met 31
december 2010.

Onderstaand geven wij aan:
· waarvoor u subsidie ontvangt
· welke activiteiten u daarvoor uitvoert
1


Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
Afdeling Welzijnszaken

Ons kenmerk: 09.116183
Datum: 11 januari 2010


· en tegen welke kosten


Wat willen we bereiken?
Met deze subsidie beogen wij de onderstaande prestatiedoelstellingen te
bevorderen:
Doelstelling(en)
stimuleren nieuwe vormen van vrijwillige inzet
adequate ondersteuning vrijwillige inze

Wat gaat u daarvoor doen?
In onderstaande kostentabel staan de activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt kort
omschreven. De beschikking is gebaseerd op het activiteitenoverzicht zoals dat in uw
definitieve aanvraag is opgenomen. Een kopie hiervan is bijgesloten als bijlage. De
eindverantwoording dient op basis van dit overzicht te geschieden.

Wat mag dat kosten?


Omschrijving activiteit Aantal Bedrag activiteit Bedrag in euro's
Werving vrijwilligers 1 40.000,00 40.000,00
Bemiddeling vrijwilligers 1 110.560,00 110.560,00
Kwaliteit vrijwilligersorganisaties 1 61.250,00 61.250,00
Stimuleren samenwerking 1 58.500,00 58.500,00
Maatschappelijk Betrokken 1 39.375,00 39.375,00
Ondernemen
Waardering vrijwilligerswerk 1 45.500,00 45.500,00
Nieuwe vormen van vrijwillige 1 14.625,00 14.625,00
inzet
Activiteiten Leidsche Rijn 1 55.000,00 55.000,00
Totaal activiteiten 424.810,00


Omschrijving kostensoort Bedrag in euro's
Totaal kostensoorten 0,00

Omschrijving prestatie-eenheid Aantal Bedrag eenheid Bedrag in euro's
Totaal prestaties 0,00
Aanvraag tot vaststelling (eindverantwoording)
U dient uw aanvraag tot vaststelling voor 01 juni 2011 bij ons in te dienen. Op basis
van uw aanvraag tot vaststelling zullen wij de subsidie definitief vaststellen.
2


Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
Afdeling Welzijnszaken

Ons kenmerk: 09.116183
Datum: 11 januari 2010


De eindverantwoording dient gebaseerd te zijn op het activiteitenoverzicht zoals
opgenomen in uw definitieve subsidieaanvraag 2010. Een kopie hiervan is als bijlage
bijgevoegd.

Uw aanvraag tot vaststelling bestaat minimaal uit:
· Een activiteitenverslag
· Een jaarverslag / jaarrekening ingericht zoals de begroting bij uw
subsidieaanvraag
· Een accountantsverklaring.

Uitgangspunt voor de vaststelling is deze beschikking. De vaststelling vindt plaats op
basis van inhoudelijke en kwantitatieve beoordeling van de gerealiseerde activiteiten
en behaalde resultaten. Indien de gerealiseerde activiteiten achterblijven bij de
beschikte activiteiten, kunnen wij een evenredig deel van de subsidie terugvorderen.

Bij de uiteindelijke vaststelling wordt gekeken naar de inhoudelijke onderbouwing
van de verschillen bij de aanvraag tot vaststelling (activiteitenverslag) en naar de
behaalde resultaten met de activiteiten (in welke mate hebben de gerealiseerde
activiteiten bijgedragen aan de subsidiedoelstelling). De behaalde resultaten zijn
leidend en belangrijker dan de kwantitatieve inzet van mensen en middelen.

Dit besluit is gebaseerd op de ASV gemeente Utrecht 2008 1 . Wij maken u attent op
hoofdstuk 4 "verplichtingen subsidieontvanger".

Overzicht bevoorschotting

Datum Bedrag in euro's Blokkade
17 januari 2010 72.217,70 Nee
17 februari 2010 29.736,70 Nee
17 maart 2010 25.488,60 Nee
17 april 2010 25.488,60 Nee
17 mei 2010 72.217,70 Nee
17 juni 2010 38.232,90 Nee
17 juli 2010 21.240,50 Nee
17 augustus 2010 25.488,60 Ja
17 september 2010 21.240,50 Nee
17 oktober 2010 29.736,70 Nee
17 november 2010 33.984,80 Nee

1 De ASV 2008 is in te zien en te downloaden via: www.utrecht.nl onder het kopje gemeentezaken,
subsidie, subsidie aanvragen.

3


Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
Afdeling Welzijnszaken

Ons kenmerk: 09.116183
Datum: 11 januari 2010


17 december 2010 29.736,70 Nee
Totaal 424.810,00

De kolom "blokkade" geeft aan of betaling afhankelijk is gesteld van de ontvangst
van (tussentijdse) rapportages.

Afwijkingen
Als u constateert dat de zaken anders lopen dan vooraf begroot of gepland, neemt u
direct contact op met de behandelende ambtenaar om dit te bespreken.

Bezwaar
Vindt u het besluit om een bepaalde reden onjuist, dan kunt u een bezwaarschrift
sturen aan het College van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 16200, 3500 CE Utrecht

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop
deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer
kunnen behandelen.

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval op:
- uw naam, adres, datum en handtekening; graag ook het telefoonnummer waar u
overdag te bereiken bent;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
vermeldt u hierbij de verzenddatum en het kenmerk van dat besluit of stuur een
kopie daarvan mee;
- de reden waarom u vindt dat het besluit onjuist is.
Als het bezwaarschrift niet door u, maar door een ander namens u wordt ingediend,
moet een volmacht worden bijgevoegd.
De gemeente heeft niet de mogelijkheid opengesteld om een bezwaarschrift per
e-mail in te sturen.
4


Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
Afdeling Welzijnszaken

Ons kenmerk: 09.116183
Datum: 11 januari 2010


Vragen.
Als u nog vragen heeft over dit besluit, dan kunt u terecht bij mw. drs. M. Manders.
Het telefoonnummer is 030 - 286 28 87, fax 030 - 286 26 67 en het e-mail adres
luidt m.manders@utrecht.nl.


Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders,


mw. drs. H. Reints, mw. drs. M. Manders,
Hoofd Afdeling Welzijnszaken a.i. Beleidsmedewerker Afdeling Welzijnszaken


5


---- --


Deel: ' Beantwoording SV 2009, nr. 141 nieuwe ondersteuningsstructuur vrijwi.. '


Lees ook