gemeente utrecht


2007 schriftelijke vragen
54 vragen van de heer t.w. schipper en mevrouw g.a. oskam,
(ingekomen op 2 april 2007
en antwoorden door het college verzonden op 24 april 2007)


ons heeft informatie bereikt dat het umf de woning wulpstraat 27 als kantoor heeft verhuurd aan niroc bv, tegen gereduceerd tarief, nadat het pand eerst y jaar heeft leeggestaan. reeds een half jaar voordat de woning leegkwam, heeft een bewoonster het umf geïnformeerd over de aanstaande verhuizing van de bewoner van het pand.

het gaat hier om een woning die, in tegenstelling tot overige woningen aan de wulpstraat, nooit is gerenoveerd. het umf heeft in de tussentijd niets ondernomen om de woning verhuurbaar te houden en de onderhoudstoestand in overeenstemming te brengen met de overige woningen aldaar. niroc bv is weliswaar de ontwikkelaar van de 'hof van ravenna' aan het van der lindenterrein, maar dat project heeft geen andere binding met de woningen aan de wulpstraat, anders dan dat het er aan grenst.

1. is het college op de hoogte van het feit dat de woning wulpstraat 27 (tijdelijk) een andere bestemming krijgt dan wonen?


wij waren hiervan niet op de hoogte. dit is inmiddels wel het het geval.


2. is dit in overeenstemming met het vigerende bestemmingsplan?


nee


3. zo nee, is er door het umf een vrijstelling aangevraagd en verkregen?


het utrechts monumentenfonds heeft aangegeven hiervoor alsnog een verzoek om vrijstelling/tijdelijke ontrekking woonruimte in te dienen. mocht dit uitblijven dan zal na afweging van belangen zonodig een bestuursrechtelijke handhavingsactie volgen.


4. in het geval dat de verhuur als kantoor illegaal plaatsvindt; wat gaat het college hiertegen ondernemen?


zie het gestelde onder 3.


5. wat vindt het college van de hierboven beschreven handelwijze van het umf, in het licht van het belang van goede zorg voor monumenten?


het betreft hier een woning welke door het utrechts monumentenfonds zal worden gerenoveerd. in afwachting van de hiervoor benodigde bouw- en monumenten vergunning is het pand tijdelijk verhuurd aan niroc b.v. wij hebben het utrechts monumentenfonds aangesproken op het alsnog indienen van een verzoek om vrijstelling/tijdelijke onttrekking van woonruimte. van een aantasting van de monumentale waarde van het pand is geen sprake.


---- --


Deel: ' Beantwoording vervolgvragen inzake bouwplan Van der Lindenterrein '
Lees ook