Vandaag, dinsdag 28 september 1999 - Commissie van Defensie, Internationale Zaal, Huis der Parlementsleden, vanaf 10u15 Toegankelijk voor pers en publiek !!

Nieuwe Minister van Landsverdediging antwoord vandaag op vragen over geheimzinnige Amerikaanse kernwapens in Kleine Brogel

Gent - Brussel, 28 september 1999 - Vandaag zal de nieuwe regering getest worden op haar openbaarheid van bestuur in verband met de geheimzinnige aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens op de NAVO basis van Kleine Brogel sinds 1962. De voorbije jaren kregen parlementsleden nooit enig bevredigend antwoord op hun vele vragen omtrent deze Amerikaanse massavernietigingswapens. Na een vernietigende uitspraak van het Internationaal Hof in Den Haag leidde dit nukkig stilzwijgen van de Belgische overheid tot het opzetten van een reeks 'burgerinspectieteams' waaraan naast honderden vredesactievoerders ook parlementsleden en tal van BV's deelnamen. Vlaams Minister Bert Anciaux hielp onlangs nog bekende Vlaamse schrijvers over de militaire afsluiting in de zoektocht naar de waarheid over deze illegale massavernietigingstuigen.

Na deze laatste inspectie heeft Ferdy Willems (VU&ID), Kamerlid van de Commissie Defensie, op vraag van Voor Moeder Aarde vzw, tien concrete vragen gesteld aan de nieuwe Minister van Defensie. Deze vragen -in bijlage- zullen vandaag behandeld worden in de Commissie van Landsverdediging. Velen hopen dat de nieuwe Minister Flahaut (PS) woord bij daad zal voegen, en in het kader van de beloofde nieuwe politieke cultuur, de lang verwachte antwoorden zal geven. Ook Peter Vanhoutte, Agalev Kamerlid uit Limburg, interpelleert vandaag de Minister rond de Amerikaanse NAVO kernwapens in ons land. Volgens Peter Vanhoutte strookt de NAVO nucleaire afschrikkingsstrategie niet langer met de actuele politieke situatie en het internationaal recht. De antwoorden worden verwacht tegen de middag.

Nieuwe burgerinspectie van Kleine Brogel

Voor Moeder Aarde en het Forum voor Vredesactie brengen alvast alles in gereedheid voor een nieuwe burgerinspectie van de luchtmachtbasis van Kleine Brogel op vrijdagmiddag 1 oktober 1999. Deze dag valt samen met de verjaardag van het einde van het Nurnberg-oorlogstribunaal. Op 1 oktober 1946 werd in Nurnberg een vonnis uitgesproken tegen de Nazi oorlogsmisdaden. Dit vonnis legde de grondvesten voor de Nuremberg Principes. De actievoerders w.o. parlementsleden beroepen zich tijdens de geweldloze acties o.a. op deze Principes. Deze Principes stellen de individuele strafrechterlijke verantwoordelijkheid vast voor het voorkomen van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de vrede en misdaden tegen de mensheid.

Volgens de actievoerders staat de geheime opslag van Amerikaanse kernwapens op Belgisch grondgebied sinds 1962 gelijk aan de voorbereiding van oorlogsmisdaden. In de uitspraak van het International Gerechtshof op 8 juli 1996 werd trouwens bevestigd dat de Nurnberg Principes ook van toepassing zijn op het gebruik of dreigen met gebruik van kernwapens. Het Hof stelde in haar uitspraak dat 'de bedreiging met of het gebruik van kernwapens in het algemeen in strijd zou zijn met de regels van het internationaal recht die van toepassing zijn gedurende gewapend conflict, en in het bijzonder met de beginselen en regels van humanitair recht'.
Sinds deze historische uitspraak werden wereldwijd reeds tientallen nucleaire basissen geinspecteerd door burgers die hierdoor de toepassing van het internationaal recht ook in eigen land toegepast willen zijn. Ze nemen het niet dat vooral het Westen met twee maten en twee gewichten omgaat met internationale rechtsregels. Hierbij verwijzen ze bijvoorbeeld naar de inspecties op massaverbietigingswapens in Irak. Op 1 oktober zullen o.a. burgerinspecties plaatsvinden in Nederland en Engeland.

Parlementsleden van de VU-ID21 en Agalev, w.o. Peter Vanhoutte en Ferdy Willems, hebben reeds aangekondigd te zullen deelnemen aan de nieuwe actie in Kleine Brogel indien ze geen duidelijke antwoorden krijgen. Die duidelijkheid zijn nodig voor het aanvatten van een parlementair debat, dat de nucleaire NAVO strategie moet toetsen met het internationaal recht. Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel (PRL) heeft alvast positief gereageerd op de vernieuwde vraag voor zo'n debat. Dit werd ook reeds tijdens de vorige regering gevraagd, maar zoals vaak op de lange baan van het stilzwijgen gezet.

Bijlage: de 10 concrete vragen voor Minister Flahaut
----------------------------------------------------


1. Sinds wanneer bevinden er zich atoomwapens op Kleine Brogel en welk samenwerkingsakkoord tussen Belgi=EB en de Verenigde Staten regelt deze opslag?
(Graag had ik een volledige kopie van dit akkoord ontvangen.)


2. Hoeveel Amerikaanse atoomwapens bevinden er zich momenteel op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel?


3. Klopt het dat er sedert 1993 elf WS3 (Weapons Storage Security System) bunkers voor de opslag van atoomwapens op de basis van Kleine Brogel operationeel zijn?


4. Van welk type zijn de op Kleine Brogel gestationeerde kernwapens? Zijn het B61-atoombommen, model 3, 4 en of 10? Zo neen, welke?


5. Indien het in Kleine Brogel inderdaad om B61-atoombommen gaat, klopt het dan dat de tritiumkoppen van deze kernwapens periodiek moeten vervangen worden. Hoe gebeurt dit? Worden er hiervoor geregeld nieuwe tritiumkoppen uit de VS overgevlogen? Zo ja, hoe frequent gebeurt dit?


6. Wat is de precieze taak van het Amerikaanse MUNSS op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel?


7. Hoeveel Belgische F16-piloten en hoeveel Belgische F16-toestellen van het 23ste (Devils) en het 31ste (Tigers) smaldeel zijn betrokken bij de nucleaire opdrachten van het NAVO-bondgenootschap?


8. Hoeveel Belgische F16-toestellen, bemand door Belgische piloten en bewapend met een Amerikaanse atoombommen staan momenteel op "full operational alert" op Kleine Brogel?


9. Hoeveel kosten de opslag van kernwapens op ons grondgebied en de betrokkenheid van het Belgische leger in de nucleaire strategieen van de NAVO? Welk percentage van het budget van Landsverdediging wordt hieraan besteed?

10. Heeft de verantwoordelijke Minister van Landsverdediging de stafchefs van het leger en de desbetreffende F16-piloten op de hoogte gebracht van:


- de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof van Den Haag, waarin het dreigen met en het gebruik van atoomwapens, strijdig geacht worden met o.a. het internationaal humanitair recht en het oorlogsrecht?


- de recente oprichting van het International Criminal Court, dat het gebruik van wapens die strijdig zijn met het internationaal recht als oorlogsmisdaad beschouwt?


- de Neurenberg Principes, die bepalen dat personen die betrokken zijn bij de voorbereiding van en of de uitvoering van oorlogsmisdaden - ongeacht of dit in opdracht van een hogere autoriteit gebeurde - de internationale rechtsregels overtreden en zich individueel voor een internationaal tribunaal zullen moeten verantwoorden?


--------------
Perscontacten:

Voor Moeder Aarde 0495-28 02 59 (Pol D'Huyvetter) Forum voor Vredesactie 0495-47 35 25 (Hans Lammerant)


-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
For Mother Earth/Voor Moeder Aarde vzw,
Lange Steenstraat 16/d, 9000 Gent, Belgium
Phone +32-9-233 84 39
Fax +32-9-233 73 02
Mobile +32-495-28 02 59
E-mail pol@motherearth.org
WWW: http://www.motherearth.org/

Deel: ' Beantwoording vragen kernwapens in Belgisch Kleine Brogel '
Lees ook