Gemeente Utrecht


2004 SCHRIFTELIJKE VRAGEN
100 Vragen van de heer drs. H.H. Janssen
(ingekomen 25 oktober 2004)

Er is grote bezorgdheid over de beheersing van de tippelprostitutie in Utrecht. De Europalaan heeft een capaciteit van 40 tot 50 vrouwen, maar nu komen er 120 tot 130 per avond, met name uit de overige G4 steden, waar een uitsterfbeleid gevoerd wordt. De situatie wordt onbeheersbaar.
Op 9 juli 2004 heeft de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld over de tippelprostitutie naar aanleiding van het gevoerde beleid in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. In uw antwoord van 19 augustus zegt u, dat er in augustus overleg over dit onderwerp zal zijn met de andere 3 steden. Op dat moment was er volgens u nog geen sprake van een golf van prostituees uit andere steden, maar u zou 'vinger aan de pols' houden.
Volgens het CDA is er wel degelijk sprake van een grote golf prostituees, pooiers en drugdealers uit andere steden. Wil de situatie niet nog meer uit de hand lopen en nopen tot drastische beleidsmaatregelen dan is het hoog tijd voor actie vindt het CDA en stelt daartoe de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van de uit de hand lopende situatie op tippelzone de Baan en de daarmee gepaard gaande verspreiding over andere buurten in de stad?
2. Heeft het college inmiddels overleg gehad met de overige drie grote steden en wat zijn de bevindingen of afspraken? Bent u met ons van mening dat het niet de bedoeling is dat Utrecht de problemen van de andere drie grote steden op dit punt oplost?
3. Waaruit bestond het 'vinger aan de pols' houden en welke maatregelen zijn er sinds de zomer genomen?
4. Is het college met ons van mening dat de capaciteit van de tippelzone aan de Europalaan gemaximeerd dient te blijven op een beheersbaar aantal (40 tot 50 vrouwen)? Zo ja, welke maatregelen gaat u treffen om deze maximering te bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet?
5. Zal het college er daarbij ook voor zorgen dat maximering aan de Europalaan niet leidt tot verspreiding van de tippelprostitutie over de stad en zo ja: hoe?


Antwoorden van Burgemeester en wethouders
(verzonden 23 november 2004)

De antwoorden op onderstaande vragen zijn gebaseerd op de besluiten die het College op 2 november 2004 t.a.v. de tippelzone De Baan heeft genomen. Over deze besluiten zijn bij brief van 10 november jl. de leden van de commissies Maatschappelijke Ontwikkeling en Bestuur en Veiligheid geïnformeerd Deze brief is als bijlage bij de antwoorden gevoegd*.

1. Het College is op de hoogte van de situatie op De Baan c.a.
2. Ja; deze contacten hebben niet geleid tot heroverweging of verandering van hun beleid. Ambtelijk overleg ter informatie en betere afstemming is gestart. Bestuurlijke inzet richting de drie steden wordt voortgezet, gericht op voorkomen van ongewenste effecten van dit beleid voor Utrecht.
3. Frequent overleg tussen Politie Marco Pololaan, HAP, GG en GD en afd. Openbare Orde en Veiligheid om de ontwikkelingen op De Baan te volgen, maatregelen te nemen en mogelijke, verdergaande, maatregelen te inventariseren. Politietoezicht is verscherpt incl. de omgeving van de De Baan, werkmethode HAP wordt zo strikt gehandhaafd dat personeelscapaciteit voor hulpverlening beschikbaar blijft zonodig ten koste van dienstverlening, gerichte verwijzingen naar elders om prioriteit in de hulpverlening te houden bij verslaafde vrouwen uit de regio.
4. Ja, wij hebben dat maximum vastgesteld op gemiddeld 50 bezoekers per dag aan de HAP-bus, gemeten over 1 kalendermaand. Naast de al ingevoerde maatregelen is als noodmaatregel de inschrijving van nieuwe prostituees gestaakt. Zonder inschrijving mag niet gewerkt worden op De Baan. Een pasjessysteem wordt voorbereid.
5. Tippelen buiten De Baan zal niet worden geaccepteerd.


* ZIE HIERONDER DE 3 BIJLAGEN:
BIJLAGE 1:

 |     |              | |     |              | |Aan    |de (plv) leden van de commissies Maatschappelijke  | |     |Ontwikkeling en Bestuur en Veiligheid    | |     |              | |Onderwerp  |Ontwikkelingen tippelzone Europalaan     | |     |              | |Doel    |commissie informeren         | |     |              | |Behandeld door |Dick Reinking en Peter Bosman       | |     |              | |Datum   |10 november 2004          | |     |              | |Bijlagen   |3              | |     |              | |Stukken ter  |              | |inzage   |              | |In de leeskamer |              | |     |              | |Stukken ter  |              | |inzage   |              | |vak geheime  |              | |stukken   |              | |                    | 

Geachte dames en heren,

Inleiding/evaluatie 2003

Sinds 1986 kent Utrecht een tippelzone voor straatprostitutie op de Europalaan (verder: De Baan). In 2003 is de Baan geëvalueerd. Daaruit blijkt tevredenheid van de betrokkenen over de gang van zaken op de Baan tot op dat moment. Het College onderschrijft die conclusie. Van groot belang daarbij vindt het College het realiseren van de diverse doelstellingen van De Baan:
--voorkomen van overlast van tippelen in de stad;

-- het bevorderen van gezondheid en leefbaarheid van prostituees (en daarmee ook van de gezondheid van de bezoekers), door de op de Baan aanwezige hulpverlening, vooral gericht op de meest kwetsbare groepen, zoals de utrechtse verslaafde prostituee;
--het kunnen tegengaan van vrouwenhandel en het tippelen van minderjarigen, doordat De Baan zicht geeft op wat er in dit deel van de prostitutiewereld gebeurt.

Uitgangspunt voor het beleid is het duurzaam voortbestaan van deze tippelzone, zonder toename van overlast. Een beperkt aantal aanbevelingen om het functioneren te verbeteren is uit de evaluatie naar voren gekomen. Wij hebben met de aanbevelingen ingestemd. In bijlage1 zijn die aangegeven. Alleen een aanbeveling
over de omvang van het aantal afwerkplekken is door ons, gegeven de toestroom die vanaf begin 2004 heeft plaatsgevonden, niet overgenomen.


Toestroom na 1-1-2004

Die toestroom is de reden geweest dat besluitvorming over de evaluatie is aangehouden, totdat ook een rapportage aan het College beschikbaar was over genomen en mogelijk te nemen maatregelen om die toestroom te beteugelen. Over die maatregelen heeft ons College 2 november een besluit genomen. Over dit besluit en de achtergronden informeren wij u in deze brief.
De toestroom is begonnen na beleidsveranderingen en de uitvoering ervan in de andere drie grote steden. Amsterdam heeft eind 2003 zijn tippelzone gesloten, Rotterdam en Den Haag gaan dit doen in de loop van 2005 en hebben in de vorm van een vergunningenstelsel respectievelijk verkorting van de openingstijden al eerste maatregelen genomen. Deze toestroom zet het functioneren van de Baan onder druk. Van de voorgenomen sluiting in Rotterdam en Den Haag kan een verdere toestroom verwacht worden. Dat zal moeten worden verhinderd.
Aan de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is verzocht om maatregelen te nemen die voorkomen dat prostituees hun werkterrein verleggen naar Utrecht als gevolg van sluiting of verminderde toegankelijkheid van tippelzones.
De eerste contacten met de drie andere grote gemeenten hebben niet geleid tot heroverwegingen of veranderingen van hun beleid. De collega-steden verwezen naar lokale beleidsvrijheid op het prostitutiedossier en naar de bevolking gedane beloften om de zones te sluiten. Dit sluiten motiveren zij vanuit een combinatie van overlast op en onbeheersbaarheid van de tippelzones in hun steden. Wel is na een briefwisseling ambtelijk overleg gestart. Doel van dit overleg is om elkaar te informeren over het tippelbeleid en te zoeken naar betere afstemming. Ook de bestuurlijke inzet in de richting van de 3 steden wordt voortgezet. De inzet van het College daarbij is dat onwenselijke effecten van dit beleid voor Utrecht voorkomen moeten worden.


Utrechtse (mogelijke) maatregelen tegen de toestroom.

De gemeente, de politie (district Marco Pololaan en het team Commerciële Zedenzaken) en de Huiskamer Aanloop Prostituees (HAP) hebben vanaf begin dit jaar de ontwikkelingen op De Baan nauwgezet gevolgd en maatregelen genomen. Bovendien zijn verdere maatregelen geïnventariseerd die ingevoerd worden als dat nodig is. Onderstaand het overzicht van maatregelen waarmee wij op 2 november jl. hebben ingestemd. De maatregelen zijn in volgorde van ingrijpendheid aangegeven. Als toepassing van maatregelen niet leidt tot de beoogde doelstelling (zie hierna onder kopje "doelstelling van de maatregelen") dan vindt invoering van de volgende maatregel plaats. Bij realisering van de doelstelling zal worden beoordeeld of ook weer afbouw van ingevoerde maatregelen gewenst is.


1. Verscherpte controles door de politie. Deze controles richten zich met name op halers-en-brengers en pooiers. Zij kiezen veelal voor Utrecht, niet de vrouwen zelf. (maatregel begin 2004 ingevoerd)
2. Strikte handhaving werkmethode HAP bus. Het uitgangspunt voor het HAP is dat zij dienstverlening (kantinefunctie en condoom c.a. verkoop) en hulpverlening biedt. Personeelscapaciteit in de bus voor hulpverlening wordt strikt gehandhaafd, ook als dit leidt tot langere wachttijden voor dienstverlening. (maatregel begin 2004 ingevoerd)
3. Gerichte verwijzingen, om de prioriteit in de hulpverlening te houden bij verslaafde vrouwen uit de regio. Bij vrouwen met hulpverleningskaders elders in het land is verwijzing het meest aan de orde. (maatregel in september 2004 ingevoerd)
4. Geen nieuwe inschrijvingen. Vrouwen die op De Baan willen werken moeten zich inschrijven bij de politie. De Burgemeester kan op grond van de huidige APV besluiten om (tijdelijk) inschrijvingen te weigeren. Bij deze maatregel gebruikt de Burgemeester deze bevoegdheid om politie en hulpverlening in staat te stellen hun werk goed te doen. Het is een noodmaatregel waarbij geen onderscheid gemaakt kan worden tussen prostituees. (maatregel wordt november 2004 ingevoerd)
5. Een (tijdelijk) pasjessysteem. De Raad kan via een aanpassing van de APV besluiten tot invoering van de mogelijkheid van een vergunningensysteem, waarbij verdere uitwerking en invoering wordt overgelaten aan College/Burgemeester. Anders dan bij de weigering van de inschrijving kunnen aan de uitwerking van het vergunningensysteem criteria voor vergunningverlening worden verbonden, waardoor wel onderscheid gemaakt kan worden tussen prostituees. Daarmee is dus de positie van de verslaafde utrechtse prostituee te beschermen ten opzichte van anderen. Vrouwen zonder pasje worden geweerd van de zone. Een goed vergunningensysteem vergt een zorgvuldige voorbereiding. Bij aantasting van laagdrempelige toegang tot de zone zijn in de praktijk verslaafde prostituees snel de dupe. Dat moet voorkomen worden. Aan de Raad wordt een wijzigingsvoorstel voor de APV voorgelegd. Ondertussen wordt in onze opdracht aan een uitwerking van het systeem en genoemde criteria gewerkt.
6. Beperking van de omvang van de openingstijden. Op dit moment is de zone open van 19.00 - 2.00 uur.
7. Sluiting van De Baan.


Doelstelling van de maatregelen.

In onze vergadering van 2 november hebben wij vastgesteld dat de maatregelen moeten leiden tot een situatie waarbij het aantal dagelijkse bezoekers aan de hulpverleningsbus de 50 niet overschrijdt. Daarbij gaat het om een gemiddelde, gemeten over een kalendermaand. Gezien de ervaringen in de afgelopen periode, vanaf 1 januari 2004, is dat een verantwoorde grens. Gebleken is dat de moeilijke taak van het HAP bij dat niveau op een redelijke wijze is uit te voeren. Als die taakuitvoering niet meer gewaarborgd is, is daarmee het functioneren van de hele Baan in gevaar. Immers, de beheersbaarheid van de zone, ook waar het betreft de openbare orde, is in de afgelopen, jarenlange, periode een resultaat van de gezamenlijke inspanning van politie en hulpverlening.
Ter illustratie: Het gemiddeld aantal dagelijkse bezoekers in 2003 was ongeveer 45.
Dat gemiddelde aantal bezoekers steeg in de eerste 5 maanden van 2004 tot 55, stabiliseerde toen enige maanden en steeg daarna door tot 63 in oktober. Dat zijn gemiddelden, waarbij pieken van 70 bezoekers en meer geen uitzondering zijn.
Uiteraard is er niet alleen de getalsmatige benadering. Ook de eerder gememoreerde doelstellingen van de zone en de positie van de utrechtse verslaafde prostituees op de zone moeten behouden blijven.

Invoering en effect van de maatregelen.

De maatregelen 1 tot en met 3 zijn ingevoerd. De maatregelen 1 en 2 zijn in overleg met politie en HAP toegepast toen in de eerste maanden van 2004 de toeloop bleek. In de toestroom trad een stabilisering op voor en in de vakantieperiode, op een gemiddeld niveau van 55 bezoekers. Vervolgens is ook maatregel 3 ingevoerd. Bijlage 2 geeft een verslag van de ontwikkelingen op de Baan tussen 1 januari en 1 november 2004. In september/oktober heeft de stijging zich weer doorgezet tot de genoemde 63 in oktober. Vandaar invoering van maatregel 4, een bevoegdheid van de Burgemeester.

Afspraken met de politie.

Voor de uitvoering van de maatregelen is ook inzet van de politie nodig. Daarover zijn afspraken gemaakt. Door de verscherpte controles op de zone zelf zijn in de afgelopen maanden uitwaaieringsverschijnselen in de omgeving van de zone opgetreden. De politie treedt ook daar tegen op. Naast het aantal politiemensen dat zich specifiek met de Baan bezighoudt, wordt daarvoor ook een beroep gedaan op andere politiemensen van district Marco Pololaan. Daarbij is door de politie aangegeven dat, wanneer die extra inzet een periode van een aantal weken te boven gaat, structureel wordt, overleg in de driehoek noodzakelijk is ten koste van welke andere activiteiten de prioriteitstelling en inzet van extra functieplaatsen voor De Baan gaat. Ook op andere plekken wordt geklaagd over tippelen en een toename in de laatste maanden ervan. Met name vanuit de Breedstraat en omgeving komen die klachten. Door de politie wordt daartegen opgetreden. Tippelen buiten de aangewezen tippelzone zal niet worden geaccepteerd.

Kanttekeningen bij de maatregelen.

Gezien de tevredenheid met het functioneren van de Baan tot begin dit jaar is het de opzet van het College, niet meer in de structuur van de zone in te grijpen dan strikt noodzakelijk is om de doelstellingen van zone overeind te houden, met als meetbaar criterium het maximum van 50 dagelijkse bezoekers aan het HAP. Zolang dat niet bereikt wordt zullen volgende maatregelen moeten worden ingevoerd en derhalve nu voorbereid. Daarbij is de inschrijvingsstop een tijdelijke (nood)maatregel, omdat die immers zonder aanzien des persoons werkt en dus ook de primaire doelgroep treft. Als tijdelijke uitvoering, tezamen met de eerder ingevoerde maatregelen, niet tot het beoogde effect leidt, is invoering van een (tijdelijk) vergunningsysteem aan de orde. Ook invoering van het vergunningsysteem heeft risico's. Elke vorm van drempelverhoging kan een zwakke groep als de verslaafde (utrechtse) prostituees treffen. Aan hun positie moet dus extra aandacht worden besteed. Daarnaast is niet op voorhand goed in te schatten wat het effect is van invoering van het vergunningsysteem op het functioneren van (vraag en aanbod op) de zone. Invoering van het vergunningsysteem kost daarnaast ook tijd en geld.
De maatregelen 6 en 7 staan haaks op de beleidsuitgangspunten t.a.v. de zone: het open houden van de zone zonder toename van overlast en inzet bij de andere steden om ook hun verantwoordelijkheid te nemen.
Inzet van deze maatregelen 6 en 7 is dan ook alleen aan de orde bij gebleken onbeheersbaarheid.


Hoogachtend,


Burgemeester en wethouders van Utrecht,


De secretaris De burgemeester

Drs. M.J.C. Heeremans Mr. A.H Brouwer-Korf


Bijlage 2 Evaluatienotitie functioneren tot 1-1-2004 van tippelzone De Baan.

De notitie is tot stand gekomen in gesprekken tussen vertegenwoordigers van:
--de hulpverlening aan prostituees (Rode Schakel, Huiskamer Aanloop Project,
Pretty Women)
--de politie (team Marco Pololaan, afdeling Bijzondere Wetten, team Commerciële Zeden)
--de gemeente (GG en GD, OVB en DSO)
Het onderwerp is bovendien aan de orde geweest in het stedelijk prostitutieoverleg waar deze sectoren elkaar treffen onder voorzitterschap van wethouder Gispen.

Inleiding

De tippelzone is een vorm van regulering van straatprostitutie die in een tiental steden in Nederland voorkomt. Landelijke wetgeving verbiedt tippelen niet. In veel gemeenten is in de APV opgenomen dat tippelen niet is toegestaan. Ook in Utrecht is dat het geval, waarbij op dat verbod een uitzondering wordt gemaakt voor een door B & W aangewezen weg(gedeelte). Sterk toenemende overlast in het begin van de 80-er jaren heeft de aanzet gegeven tot de ontwikkeling van tippelzones. Oorzaken van de toename van overlast:
--sterke toename van het aantal verslaafde prostituees en, met hen, aanwezigheid van dealers
--ook niet onbelangrijk, een sterke toename van het autobezit, waardoor deze vorm van prostitutie voor een steeds groeiende groep tot een mogelijkheid ging behoren.
In Utrecht speelde de straatprostitutie zich m.n. op en rond de Asch van Wijckskade af. Met de instelling van de tippelzone op de Europalaan (verder: De Baan), behoorde Utrecht (in 1986) tot de voorlopers. Met de instanties die betrokken zijn bij De Baan is overleg geweest over het functioneren. Dit overleg met GG en GD, Huiskamer Aanloop Project (HAP), De Rode Draad, Pretty Women, Politie, heeft een aantal conclusies en aanbevelingen opgeleverd.
De conclusies en aanbevelingen zijn gebaseerd op het functioneren in de afgelopen jaren, tot 1-1-2004.

(toevoeging november 2004: Besluitvorming over de aanbevelingen is aangehouden i.v.m. extra toestroom naar de zone vanaf begin 2004. Die toestroom heeft geleid tot een nadere opdracht van het College over te nemen maatregelen)

Conclusies

De zone functioneert zonder grote beheerproblemen ; de tevredenheid onder de prostituees die er werkzaam zijn is groot. De grote ervaring die bij Huiskamer Aanloop Project (HAP) en politiebureau Marco Pololaan/ team Commerciële Zeden van de politie aanwezig is en goed wordt doorgegeven, de goede samenwerking tussen politie en hulpverlening, met respect voor ieders domein, het onderlinge respect dat van alle partijen op de zone wordt geëist en opgebracht, zijn zonder twijfel de belangrijkste factoren voor het goed functioneren. De dubbeldoelstelling, voorkomen van overlast door tippelen in de stad en bevorderen van gezondheid en leefbaarheid van prostituees (en daarmee ook van de gezondheid van de bezoekers) is zoals de situatie nu is, goed haalbaar.

Aanpassingsvoorstellen

Wensen t.a.v. van verbeteringen betreffen:
1--opnemen van tippelzone, inclusief plaats voor de hulpverlening en afwerkplek in stedenbouwkundige regeling. Het opnemen van de tippelzone in de stedenbouwkundige regeling is nooit geregeld. Zeker nu het gebied in stedenbouwkundig opzicht aan verandering onderhevig is, is het verstandig de positie goed te regelen.
2--opnemen van afwerkplek in de APV i.v.m. een steviger juridische basis om mensen te kunnen verwijderen die er niets te zoeken hebben
3--beperkt opknappen van afwerkplek en beperkte uitbreiding verlichting vanwege achterstallig onderhoud
4--herkenbaar maken van de individuele plaatsen op de afwerkplek t.b.v. politieopsporing bij incidenten
5--beperkte uitbreiding van aantal plaatsen op de afwerkplek i.v.m. toename bezoekers in laatste jaren waardoor filevorming op Kanaalweg ontstaat met als gevolg dat gevaar voor afwerken elders in de woonomgeving toeneemt.

(Toevoeging november 2004: deze laatste aanbeveling is i.v.m. de toestroom door het College niet overgenomen. Met de overige aanbevelingen heeft het College november 2004 ingestemd).

De aanbevelingen onder 1 en 2 zijn mee te nemen met de wijziging van de stedenbouwkundige regelingen ter plekke en in een aanpassingsvoorstel van de APV, dat met enige regelmaat aan de raad wordt voorgelegd. De aanpassingen die met onderhoud te maken hebben, zijn inmiddels in voorbereiding.


OVB,
april 2004.


BIJLAGE 3 Beoordeling trends Europalaan en overzicht bezoekers HAP-Europalaan


Utrecht,
GG&GD / OVB
November 2004


Inleiding

De gemeente (GG&GD en OVB), de politie (district Marco Pololaan en het team Commerciële Zedenzaken) en de Huiskamer Aanloop Prostituées (HAP) hebben vanaf begin 2004 de ontwikkelingen op de Baan nauwgezet gevolgd, zonodig gevolgd door afspraken over maatregelen om de toestroom en negatieve gevolgen daarvan voor de openbare orde en hulpverlening te beoordelen. Elke vier weken is er een bijeenkomst. Deze monitoringbijeenkomst worden gecontinueerd zolang ontwikkelingen op de Europalaan daar aanleiding toe blijven geven.
Deze bijlage bevat (cijfermatige) overzichten van politie en hulpverlening op de Baan, aangevuld met de beoordeling van maatregelen op de Baan in de eerste helft van 2004.


Controles en rapportages door de politie

Na eerste signalen van een toestroom naar De Baan is op grond van politiesurveillances, bevestigd door het HAP, gebleken dat het met name ging om niet-verslaafde vrouwen uit Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Tabel 1 bevat een cijfermatig overzicht van uitgevoerde controles.
De aantallen in de tabel staan voor controles, niet voor aantal vrouwen op de Baan. Vrouwen kunnen meer dan eenmaal gecontroleerd zijn. De grotere aantallen over 2004 weerspiegelen de extra activiteiten van de politie op de Baan in 2004 ten opzichte van 2003. De tabel leent zich wel voor conclusies over de plaats van herkomst van vrouwen op de Baan. Was in 2003 ongeveer 60% van de vrouwen op de Baan afkomstig is uit Utrecht, in de loop van 2004 nam dat af tot 35 - 40%. Bij navraag bleek dat illegale en minderjarige vrouwen nauwelijks worden aangetroffen op De Baan. Voor zover het gaat om deze groepen wordt onmiddellijk opgetreden.

Tabel 1 Aantallen controles van vrouwen op De Baan januari - juni 2004
 |Periode   |Plaats van herkomst          | |     |Utrecht |Den Haag |Rotterdam |Amsterdam |Elders | |Rapportage en |31  |4   |2   |1   |5   | |Contrôle 2003 |   |   |   |   |   | |Rapportage en |67  |18  |22  |27   |54  | |controle jan - |   |   |   |   |   | |mrt 2004   |   |   |   |   |   | |Rapportage en |124  |17  |23  |43   |102  | |controle april - |   |   |   |   |   | |juni 2004  |   |   |   |   |   | |Totaal 2004  |191  |35  |45  |70   |156  | 

Bezoek aan de Huiskamer Aanloop Prostitutie
Elke avond is het HAP aanwezig op de Baan. Het HAP biedt een breed palet aan diensten, variërend van uitrusten, toiletgebruik, eten / drinken, de aanschaf van condooms, en aanvullende hulpverlening. De gemeente stimuleert gebruik van de huiskamer. De overgrote meerderheid van de vrouwen doet dit. De cijfers van het Hap bieden daarmee een goede indicatie van het aantal vrouwen op de Baan.

Tabel 2 geeft de HAP registratie van individuele bezoekers uit 2002, 2003 en 2004. Het gaat om het gemiddeld aantal vrouwen per maand dat de bus heeft bezocht. Er zijn dus uitschieters bij, zowel in positieve als negatieve zin. In oktober 2004 varieerde het aantal busbezoeksters bijvoorbeeld tussen de 40 en 81 vrouwen, met een maandgemiddelde van 63 vrouwen.
Uit de tabel is een toename af te leiden in het busbezoek vanaf februari 2004. Van 40 tot 50 bezoeksters gedurende 2002 en 2003 nam het busbezoek toe tot gemiddeld 50 - 55 per avond in de eerste helft van 2004. In de maanden april - augustus was sprake van een stabiele situatie. Vanaf september en oktober 2004 werd een verdere toename geconstateerd, inclusief signalen van uitwaaiering naar de directe omgeving van de Europalaan. De politie geeft aan dat het vooral gaat om 'omhangers' -halers en brengers, pooiers e.d., die zich vanwege de extra controles verplaatsen in de richting van de hoofdrijbaan van de Europalaan en de parkzijde aan de overkant van De Baan.

Tabel 2 gemiddeld aantal bezoekers per maand HAP in 2002, 2003 en 2004
 |    |2002 |2003  |2004  | |Januari  |38  |39   |43   | |Februari  |40  |43   |49   | |Maart  |42  |46   |50   | |April  |45  |54   |54   | |Mei   |44  |49   |54   | |Juni   |41  |51   |55   | |Juli   |44  |49   |57   | |Augustus  |49  |49   |55   | |September |51  |51   |63   | |Oktober  |48  |48   |63   | |November  |45  |45   |0   | |December  |39  |39   |0   | |Gehele jaar |44  |47   |54*  | 

* jaargemiddelde tot en met 31 oktober 2004


Beoordeling maatregelen
In reactie op de toestroom hebben gemeente, politie en hulpverlening begin 2004 besloten tot het nauwlettend volgen van de ontwikkelingen en is vastgesteld dat er maatregelen nodig waren om de toestroom tot staan te brengen. Met de politie is afgesproken dat zij strikter dan voorheen zouden controleren op de Baan. Daarvoor heeft de politie extra personeel ingezet. Het HAP veranderde haar werkwijze, omdat de toename van vrouwen de hulpverlenende taken onder druk zette. Deze maatregelen zijn in het voorjaar van 2004 ingezet.
Deze maatregelen hebben bijgedragen aan het stoppen van de groei vanaf april 2004. De politie en hulpverlening spraken van een nieuw evenwicht en een goed beheersbare situatie. Signalen over het ontstaan van hot-spots voor prostitutie elders in de stad waren er niet. Evenmin was sprake van verdringing van verslaafde vrouwen. De bij politie en hulpverlening 'bekende' vrouwen bleven komen naar De Baan, zij het sommigen minder vaak dan voorheen.
De verdere toename vanaf september was aanleiding voor verdere maatregelen. De commissiebrief informeert over mogelijke maatregelen, beleidsuitgangspunten en besluiten van het college van burgemeester en wethouders.


---- --


Deel: ' Beantwoording vragen over tippelzone De Baan '
Lees ook