Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

februari 2003

Beantwoording vragen van de heer Wilders d.d. 18 februari 2003

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

DBO-CB-U-2359661

25 februari 2003

Bijgaand doe ik u de beantwoording toekomen van de vragen die de heer Wilders op dinsdag 18 februari 2003 bij de Regeling van werkzaamheden heeft gesteld naar aanleiding van ontwikkelingen op het gebied van het onderwerp fraude in de zorg.

Gelet op het ontbreken van volstrekte duidelijkheid over de reikwijdte van het in punt 2 van de heer Wilders gehanteerde begrip zorgfraude, zal het in antwoord 2 opgenomen overzicht onmogelijk volledig kunnen zijn. Desgevraagd zend ik u nadere informatie.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om u mede te delen dat ik prof. dr. R. van der Veen, hoogleraar Bestuurssociologie aan de Universiteit Twente, bereid heb gevonden om als externe deskundige de leiding op zich te nemen van de onafhankelijke frauderisicoanalyse, waarover ik u bij brief van 14 februari jl. berichtte. Prof. Van der Veen zal de drie door mij gevraagde deelrapportages verwerken in zijn eindrapport. Mede gegeven de agenda van prof. Van der Veen heb ik met hem afgesproken dat ik zijn eindrapport uiterlijk op 28 maart 2003 ontvang. Direct bij ontvangst stuur ik u dit rapport. Aansluitend ontvangt u binnen twee weken mijn commentaar en conclusies.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
mr. A.J. de Geus

Antwoorden kamervragen Wilbers
1.
Antwoorden kamervragen Wilbers
Kamerstuk, 25-2-2003

Om het kamerstuk op te halen: Zie het origineel http://www.minvws.nl/document...er=393&page=19211 .

Overzicht overleggen over zorgfraude
2.
Overzicht overleggen over zorgfraude
Kamerstuk, 25-2-2003

Briefwisseling tussen ministerie van VWS en Justitie 3. Briefwisseling tussen ministerie van VWS en Justitie Kamerstuk, 25-2-2003

Deel: ' Beantwoording vragen van de heer Wilders inzake zorgfraude '
Lees ook