Provincie Gelderland


Bebouwingsgrenzen van kernen rond centraal Veluws natuurgebied vastgesteld

24 februari 1999

Nr. 99-068

Het restrictief ruimtelijk ordeningsbeleid, uitbreidingsmogelijkheden van kernen slechts binnen vastgestelde grenzen, krijgt nu voor het Centraal Veluws Natuurgebied (CVN) vorm. Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 23 februari jl. voor de kernen die in en aan het CVN liggen de contouren in ontwerp vastgesteld. Vanaf 1 maart tot 26 april 1999 ligt het voorstel van het dagelijks bestuur van de provincie bij alle betrokken gemeenten ter inzage. Tijdens deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Voorgeschiedenis
De discussie tussen de provincie en het ministerie van VROM, die sinds de vaststelling van het streekplan Gelderland in september 1996 loopt over de maximale bebouwingscontouren, heeft geleid tot het opnemen van strikte contouren met betrekking tot woningbouw en bedrijfslocaties in het streekplan waarbuiten niet gebouwd mag worden. Deze streekplanuitwerking bevat nu maximale verstedelijkingscontouren die gezien moeten worden als absolute bebouwingsgrenzen.

Vaststelling contouren
De bescherming van het CVN bepaalt waar wel en waar niet meer bebouwd mag worden. De bepaling van de contouren vindt niet plaats op basis van bevolkingsprognoses of woningbehoeftecijfers. Bij de ruimtelijke invulling van die cijfers gelden de verstedelijkingscontouren juist als randvoor waarde. Het is de bedoeling dat gemeenten, nadat de contouren rond hun kernen zijn vastgesteld, zelf een goede ruimtelijke invulling geven. Binnen de contour is uitbreiding van de woningvoorraad alleen mogelijk door verdichting of door functiewijziging.

Het gaat in deze streekplanuitwerking om de gemeenten Apeldoorn, Arnhem, Barneveld, Brummen, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Renkum, Rheden, Rozendaal en Wageningen.

In juni van dit jaar zal, nadat de binnengekomen zienswijzen zijn verwerkt in een commentaarnota en de Provinciale Planologische Commissie en de Statencommissie voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting hebben geadviseerd, de streekplanuitwerking definitief worden vastgesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de dienst REW, afd. Regionale Plannen, de heer G. Jacobse, tel. (026) 359 97 76, e-mail: g.jacobse@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, de heer J. Visser, tel. (026) 359 90 22, e-mail: j.visser@prv.gelderland.nl

Deel: ' Bebouwingsgrenzen rond centraal Veluws natuurgebied '
Lees ook