Bedrijfsfonds voor de Pers

Bedrijfsfonds steunt NVJ-onderzoek naar internet en journalistiek 26-jul-01
Het Bedrijfsfonds voor de Pers heeft besloten een uitkering van maximaal 582.000,- ( 264.100,09) beschikbaar te stellen aan de Nederlandse Vereniging van Journalisten, voor een onderzoek naar de relatie tussen het internet en de journalistiek. Villamedia, een door de NVJ gefinancierde website, is een dagelijks geactualiseerde journalistieke nieuws- en servicesite die veel wordt geraadpleegd, overigens niet alleen door journalisten maar door velen die zich met media bezighouden. Het project voorziet erin dat deze functie verder wordt uitgebouwd. Daarbij zal Villamedia als experimenteerbank dienen. In dit onderzoek zijn deelonderzoeken voorzien naar de gevolgen van digitalisering voor journalistieke praktijk, ethiek en onafhankelijkheid. Met name worden in dit verband drie deels overlappende onderzoeksvelden genoemd, namelijk de effecten op de gebruikelijke grensafbakening tussen redacties en advertentieacquisitie, de gevolgen van nieuwe technische formats voor inhoudelijke internet journalistiek en de gevolgen voor opleidingen van journalisten. Het project heeft een duur van drie jaar. Het besluit tot het inwilligen van de aanvraag is gebaseerd op de overweging dat in de maatschappelijke informatievoorziening journalisten een belangrijke intermediaire rol vervullen in het verspreiden en bewerken van publieke informatie gericht op een pluriforme samenleving. Er zijn nog maar weinig gegevens bekend over de journalistiek in relatie tot het internet in Nederland. Door dit onderzoek wordt een bijdrage geleverd aan het inzicht in de ontwikkeling en het functioneren van de (internet)journalistiek. Daarnaast zullen dit onderzoek en de website een belangrijke stimulans zijn voor praktijk, opleiding en verder onderzoek in de journalistiek. Naar de mening van het Bedrijfsfonds komt het onderzoek waarvoor de steun is gevraagd de bedrijfstak als geheel ten goede en past dit ook binnen de doelstellingen van het Bedrijfsfonds voor de Pers.

omhoog
informatie
home

Deel: ' Bedrijfsfonds steunt NVJ-onderzoek naar internet '
Lees ook