Bedrijfsfonds voor de Pers

PersMediaMonitor


-

Persberichten

Bedrijfsfonds start uitvoering nieuwe subsidieregeling

17-jul-02

Op vrijdag 12 juli 2002 trad de tijdelijke subsidieregeling ten behoeve van persorganen gericht op culturele minderheden en stimulering van journalistieke informatieproducten via internet in werking. De uitvoering van deze regeling is door de staatssecretaris van OCenW opgedragen aan het Bedrijfsfonds voor de Pers. De regeling is bedoeld om actiever bij te dragen aan de modernisering en vernieuwing van het perslandschap.

Het Bedrijfsfonds heeft in de loop van de tijd ervaren dat de regels op het gebied van de werkingssfeer van het Bedrijfsfonds met name voor bladen van culturele minderheden beperkend kunnen werken en dat ook een meer tegemoetkomend beleid voor die bladen nodig kan zijn om ze in de toekomst werkelijk op eigen krachten goed te laten functioneren. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat er een knelpunt bestaat bij de informatievoorziening van en voor minderheden. Deze groepen missen vaak informatie door het ontbreken van informatiebronnen in de eigen taal. Op twee punten is derhalve voor persorganen gericht op culturele minderheden de huidige werkingssfeer van het Bedrijfsfonds verruimd om deze persorganen meer kansen te geven: 1. verruiming van de werkingssfeer tot nieuwe bladen met een lagere verschijningsfrequentie dan dagbladen (verruiming van art. 130, derde lid, Mediawet); 2. verruiming van de werkingssfeer tot bestaande bladen met een lagere verschijningsfrequentie dan eenmaal maandelijks (verruiming van art. 129, 2e lid onder d, MW). Voor de uitvoering van dit deel van de deze regeling is over een periode van vier jaar 0,7 miljoen euro per jaar beschikbaar. Om te bereiken dat deze steunmogelijkheid voor meerdere persorganen open staat, is de hoogte van het steunbedrag bepaald op ten hoogste 115.000 euro per project per jaar. Het Bedrijfsfonds signaleerde eerder ook dat via het internet in toenemende mate allerlei informatieproducten aangeboden, die onderling sterk variëren wat betreft hun journalistieke kwaliteit, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid. Daarbij werd tevens geconstateerd dat veel mogelijkheden die het internet biedt nog onbenut worden gelaten en dat sommige persorganen moeite hebben om de overgang naar het internet te maken. Een stimuleringsregeling kan in deze een oplossing bieden. Het betreft hier journalistieke informatieproducten, die door persbedrijven maar ook door andere (niet-pers)bedrijven vervaardigd worden, en die vooral nieuws, achtergrondinformatie, analyse en commentaar beogen te brengen, gericht op de maatschappelijke actualiteit in haar algemeenheid, mede in het belang van politieke meningsvorming. Ze zullen ook een redactiestatuut dienen te hebben. Deze regeling krijgt vanwege zijn experimentele karakter een looptijd van 3 jaar, met een evaluatie na 2 jaar. Vanwege het risicodragend karakter bedraagt de stimuleringssubsidie ten hoogste 40% van de projectkosten van dat informatieproduct, met een maximumbijdrage van 180.000 euro per project en van 2.260.000 euro per jaar voor de gehele regeling. Aanvragen voor subsidie (in de vorm van een uitkering of krediet) op basis van de tijdelijke regeling kunnen thans bij het Bedrijfsfonds voor de Pers worden ingediend.

Deel: ' Bedrijfsfonds voor de Pers start uitvoering nieuwe subsidieregeling '
Lees ook