expostbus51


MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

MIN SZW: bedrijven besteden nog weinig aandacht

Nr. 99/83
12 mei 1999

Bedrijven besteden nog weinig aandacht aan oudere werknemers

Bedrijven houden in hun personeelsbeleid nog te weinig rekening met oudere werknemers. Van een zogenoemd leeftijdsbewust personeelsbeleid is slechts in bescheiden mate sprake. Zo wordt er nog weinig gedaan aan loopbaanbegeleiding. Ook worden oudere werknemers weinig ontzien waar het gaat om belastend werk en werken op onregelmatige tijden. In een derde van de CAO.s is een afspraak opgenomen om te onderzoeken hoe ouderenbeleid gestalte kan krijgen.

Dit blijkt uit een onderzoek van de Arbeidsinspectie, dat minister de Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Tegelijkertijd met dit onderzoek is een adviesaanvraag aan de Sociaal-Economische Raad uitgegaan. Daarin wordt met het oog op de vergrijzing en de krapper wordende arbeidsmarkt de noodzaak van een hogere arbeidsdeelname van ouderen onderstreept en wordt de SER gevraagd op welke wijze dit kan worden bereikt. Leeftijdsbewust personeelsbeleid is hierbij van groot belang.

De Stichting van de Arbeid heeft in 1997 een nota uitgebracht met aanbevelingen over leeftijdsbewust personeelsbeleid. Elementen van zo.n beleid zijn: werving en selectie, ontslagbeleid, loopbaanbegeleiding, arbeidsomstandigheden, arbeidstijden, scholing en opleiding, en vervroegde pensionering.
Uit het onderzoek blijkt dat de aanbevelingen van de Stichting nog onvoldoende navolging in de praktijk vinden. Maatregelen op dit terrein worden vooral in de grotere bedrijven aangetroffen. Wel heeft de Arbeidsinspectie enkele verbeteringen geconstateerd ten opzichte van 1996, toen ze een soortgelijk onderzoek naar leeftijdsbewust personeelsbeleid deed.

Ten opzichte van 1996 is het aantal reorganisaties of fusies, gepaard gaande met een substantiële inkrimping van het personeel, aanzienlijk teruggelopen. In een klein aantal hiervan kwam de oudere werknemer bij voorrang in aanmerking om af te vloeien (in 3% van de ondernemingen, was 20% in 1996).

In 19% van de CAO.s zijn afspraken aangetroffen over loopbaanbegeleiding en in 7% afspraken over loopbaanombuiging. In de helft van de onderzochte bedrijven en instellingen worden functioneringsgesprekken gehouden, in eenderde loopbaangesprekken. In 11% van de ondernemingen die loopbaangesprekken met werknemers voeren, worden deze gesprekken niet meer gehouden met werknemers ouder dan 50 jaar.

In 63% van de bedrijven wordt op onregelmatige tijden gewerkt. In 10% daarvan bestaat voor werknemers ouder dan 55 jaar de mogelijkheid om hiervan vrijgesteld te worden.
In eveneens 63% van de onderzochte ondernemingen wordt lichamelijk dan wel psychisch belastende arbeid verricht. In 24% van deze bedrijven kunnen oudere werknemers in aanmerking komen voor functie-aanpassing als ze hun werk als belastend ervaren.

Vergeleken met 1996 is er een toename van bedrijven die scholing en opleiding aanbieden. In 1996 ging het om 53%, nu om 66%. Het aantal werknemers dat deelneemt aan scholing daalt naarmate de leeftijd toeneemt. Desalniettemin is de deelname aan scholing onder oudere werknemers behoorlijk gestegen.

In 64% van de ondernemingen kan het personeel gebruik maken van de mogelijkheid vervroegd uit te treden. De leeftijd om vervroegd uit te treden ligt tussen 55 en 60 jaar.
In 87% van de CAO.s zijn afspraken over vervroegd uittreden aangetroffen. In 5 CAO.s zijn afspraken gemaakt om na de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar door te kunnen werken.

12 mei 99 17:32

Deel: ' Bedrijven besteden weinig aandacht aan oudere werknemers '
Lees ook