Provincie Utrecht


Persbericht
18 januari 2000

BEDRIJVENTERREIN ISSELT KAN GAAN UITBREIDEN

De provincie Utrecht is bereid mee te werken aan uitbreiding van bedrijventerrein Isselt in de gemeente Amersfoort. Hiervoor heeft de provincie de zogeheten afwijkingsprocedure doorlopen. Dit was nodig omdat het plan in strijd is met het provinciale streekplan. Nu de procedure is afgerond, kan van het streekplan worden afgeweken.

De uitbreiding valt in een gebied dat in het streekplan is omschreven als agrarisch gebied met enige natuurwaarden. Het gaat om een stuk grond van vijf hectare aan de westrand van Amersfoort, dat valt binnen de stedelijke invloedssfeer. Het gebied wordt aan drie kanten omsloten door bebouwing en een spoorlijn. Bovendien is het niet gelegen in een groene bufferzone. De natuurwaarden in het gebied bestaan uit een zware houtwal die de overgang vormt naar het open weidegebied van Soest. Deze houtwal is in het bestemmingsplan ingepast en beschermd.

GS kunnen instemmen met de afwijking. Ook de provinciale planologische commissie en de statencommissie Ruimte en Groen hebben de uitbreiding goedgekeurd. Bovendien zijn tegen de voorgenomen afwijking door niemand bezwaren ingediend. De gemeente Amersfoort kan nu verder gaan met de ontwikkeling van het bestemmingsplan De Birkt-Isselt. Uiteindelijk zal de provincie dit moeten goedkeuren. Hiervoor vormt het streekplan nu geen belemmering meer.
(Voor informatie: Christiaan Bonebakker, actueel@prvutr.nl 030 - 258 33 25)

Deel: ' Bedrijventerrein Isselt mag van provincie Utrecht uitbreiden '
Lees ook