Gemeente Delfzijl


BESLUIT

01-03-1999

Project begeleid wonen voor alleenstaande minderjarige asielzoekers voorlopig afgewezen

Het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl heeft besloten voorlopig geen medewerking te verlenen aan een project "Begeleid wonen voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA's)" in de gemeente Delfzijl.

De Stichting Noordelijke Opvang Minderjarige Asielzoekers (NOMAs) heeft het college van burgemeester en wethouders onlangs verzocht om toestemming te verlenen voor een project "Begeleid wonen voor AMA's". De Stichting NOMAs verzorgt de opvang en begeleiding van ongeveer 500 AMA's in de noordelijke provincies. Deze AMA's worden in Nederland onder voogdij geplaatst van Stichting De Opbouw te Utrecht. Aan de NOMAs is verzocht haar capaciteit fors uit te breiden omdat de huidige verblijfsduur in de Centrale Opvang, als gevolg van de grote toeloop, op dit moment 5 à 6 maanden bedraagt in plaats van de gebruikelijke 3 maanden.

Door de grootschaligheid van de woonvoorzieningen in de Centrale Opvang treden ernstige nadelige effecten/vertragingen op in de ontwikkeling en integratie van deze kinderen.

De NOMAs heeft gevraagd om in Delfzijl 6 woningen te mogen openen, waarin ongeveer 24 AMA's kunnen worden geplaatst. De directeur van NOMAs, de heer drs. J.H. de Jonge, heeft het verzoek tijdens een onderhoud met burgemeester Haaksman en wethouder Huisman, mondeling toegelicht.

In de opvang van AMA's wordt een scheiding gemaakt tussen de opvang van "jonge" AMA's (van 0 tot 13 jaar) en de "oudere" AMA's (van 14 tot en met 18 jaar). Deze laatste groep wordt voornamelijk opgevangen in woningen of ook wel KWE's (Kleine WoonEenheden) genoemd. "Jonge" AMA's worden vooral opgevangen in netwerk pleeggezinnen en een klein percentage wordt in jeugdinternaten of de jeugdpsychiatrie geplaatst.

In projecten "Begeleid wonen voor AMA's" worden jongeren van 14 tot en met 18 jaar geplaatst in woningen. Per woning worden 4 AMA's ondergebracht, waarvoor per dag ongeveer 4 à 5 uur professionele begeleiding beschikbaar is.

Gezien de recente ontwikkelingen rond Stichting De Opbouw als voogdij-instelling, waarbij rond de Stichting een discussie is ontstaan in onder andere een uitzending van NOVA, heeft het college gemeend voorlopig geen medewerking aan het verzoek te verlenen.

Staatssecretaris Cohen van Justitie heeft in reactie op de nieuwsfeiten op korte termijn een notitie toegezegd over de gang van zaken bij Stichting De Opbouw. Het college wil deze notitie, alsmede een reactie daarop van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), afwachten, alvorens een definitief standpunt in te nemen.

De Stichting NOMAs, alsmede de Woningstichting Delfzijl, zijn inmiddels van dit besluit in kennis gesteld.Deel: ' Begeleid wonen minderjarige asielzoekers Delfzijl afgewezen '
Lees ook