Provincie Utrecht


Persbericht
14 september 1999

Begroting voor 2000
COLLEGE VAN GS AMBTIEUS AAN DE SLAG MET TAL VAN NIEUWE PROJECTEN

De eerste begroting van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Utrecht is een feit. Vanmiddag presenteerden de leden van GS hun plannen voor het komende jaar. Het totale bedrag aan uitgaven in deze begroting is ruim 350 miljoen. Er is veel ruimte voor nieuw beleid: in 2000 betreft dat 50 miljoen.

Het gaat de provincie Utrecht financieel voor de wind. Naast de gunstige invloed van een florerende economie heeft GS beschikking over extra geld afkomstig uit de verkoop van de UNA. De gedeputeerde financiën J.G.P van Bergen (PVDA) noemt zichzelf een tevreden penningmeester: "We kunnen waarmaken wat we in ons collegeprogramma afgesproken hebben. Centraal daarbij staat dat we voor burgers veel meer een herkenbare bestuurslaag zijn. Met deze begroting kunnen we extra geld vrij maken voor projecten die de burgers direct raken." De begroting voor 2000 kenmerkt zich door drie elementen:

* Continuïteit van bestaand beleid.

* Een ambitieus scala van nieuwe projecten.
* Een gunstig financieel beeld.

UNA-gelden
Separaat van de begroting is in een Statenvoorstel het plan voor besteding van de UNA-gelden (totaal 350 miljoen gulden) opgesteld. Ook dit plan resulteert voor 2000 in 25 miljoen gulden extra. Gedeputeerde Staten stellen voor de UNA-gelden zo te gebruiken dat er tot in lengte van jaren een structureel bedrag beschikbaar komt. Via deze spaarpot komt er jaarlijks 20 miljoen gulden beschikbaar. Met deze extra middelen wil het college van GS voor de komende collegeperiode een fonds vormen voor een zestal belangrijke, structuurversterkende , provinciale ontwikkelingen. Tenslotte kan de provincie deze gelegenheid aangrijpen om de eigen balans te saneren; dat bespaart de provincie jaarlijks weer een belangrijk deel aan kapitaallasten. De nieuwe provinciale spaarpotgelden zullen risicovrij belegd worden.

Het versterken van de sociale en fysieke infrastructuur is een belangrijke ambitie van dit college dat in april van dit jaar aantrad. Met het vormen van genoemd fonds kunnen er in deze Collegeperiode (1999-2000) de komende jaren bijna 100 miljoen gulden als volgt verdeeld worden:

Groene infrastructuur fl. 10 miljoen
Economische en toeristische ontwikkeling fl. 10 miljoen Sociale infrastructuur fl. 10 miljoen
Grote stedenbeleid fl. 12,50 miljoen
Mobiliteit fl. 49,1 miljoen
Culturele infrastuctuur fl. 6 miljoen

Het fonds heeft de naam Provinciale OntwikkelingsReserve (POR) gekregen. Met de recente toedeling van ruim 49 miljoen gulden is voor de uitvoering van het provinciale verkeers- en vervoerbeleid een wezenlijke doorbraak gecreëerd. Hiermee is er ook eindelijk geld voor nieuwe, op de toekomst gerichte projecten, naast de projecten die sowieso al op de rol stonden om te worden uitgevoerd. De provincie kan nu ook echt aan de slag met dynamisch verkeersmanagement, het managen van het verkeer met als doel het wegennet (300 km provinciale weg) optimaal te benutten.

Nieuwe projecten in de begroting
Hieronder volgt een selectie van nieuwe projecten die Gedeputeerde Staten in 2000 willen aanpakken. Dit gebeurt aan de hand van de vijf strategische beleidsthema's uit het Beleidsprogramma 1999-2003:

* Investeren in het stedelijk en landelijk gebied.
* Bereikbaarheid waarborgen.

* Kennisinfrastructuur en werkgelegenheid.
* Cultuur en cultureel erfgoed behouden.

* Sociale samenhang, zorg en participatie.

Aan deze vijf centrale thema's is het onderdeel 'kwaliteit in bestuur' uit het Beleidsprogramma 1999-2003 toegevoegd. Hieronder een toelichting op de begroting 2000, zoals die nu aan provinciale Staten is aangeboden. Daarin is sprake van 25 miljoen gulden voor nieuw beleid.

De begroting en het statenvoorstel voor de UNA-gelden worden in september en oktober in de statencommissies behandeld, waarna op 27 oktober de behandeling in Provinciale Staten volgt.

Thema: Investeren in het stedelijk en landelijk gebied Het thema 'investeren in het stedelijk en landelijk gebied' betreft vooral de ruimtelijke inrichting van de provincie Utrecht. Uitgangspunten bij de ruimtelijke ontwikkeling zijn leefbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit. Samen met de andere thema's bepaalt dit de toekomstige vitaliteit van de provincie Utrecht. Daarin moet het goed wonen, werken en ontspannen zijn. Gedeputeerde Staten van Utrecht reserveren fl. 6.861.539,- extra voor dit thema in haar begroting voor 2000.

Ruimtelijke ontwikkeling/Stedelijk gebied
In 1998 hebben Provinciale Staten de koepelnotitie "Fysieke leefomgeving, een verkenning van de toekomst" vastgesteld. Dit vormt de basis voor de nieuwe generatie provinciale strategische plannen, waaronder een nieuw streekplan voor de provincie Utrecht. Dit wordt gekenmerkt door een gebiedsgerichte benadering. GS begroten fl. 212.500,- in 2000 voor het maken van dit streekplan.

Het project 'Structurele verhoging Experimentenkrediet volkshuisvesting' is bedoeld ter stimulering van een ruime differentiatie in de woningbouw. Door de sterke toename van het aantal ouderen, de grote verscheidenheid aan huishoudensvormen, het streven mensen met een functiebeperking meer en langer zelfstandig te kunnen laten wonen, neemt het belang van toekomstgerichte vormen van wonen nog steeds toe. De woningvoorraad, woningbouw en fysieke en sociale leefomgeving moeten worden afgestemd op de veranderende woonwensen en de duurzaamheids- en leefbaarheidsaspecten. Al enige jaren kunnen veel subsidieaanvragen die vernieuwingsimpulsen in zich hebben en dus voor een bijdrage uit het Experimentenkrediet in aanmerking komen, niet worden gehonoreerd. GS willen daarom het fonds met ingang van 2000 met fl. 270.000,- per jaar verhogen.

Landelijk gebied
De laatste decennia is een forse stap gezet naar behoud en herstel van de natuur in de provincie. De kwantitatieve vermindering van het areaal is tot staan gebracht, maar de kwaliteit en de biodiversiteit hebben nog flinke impulsen nodig. Op rijksniveau zullen deze impulsen worden gegeven in de nieuwe regelingen die dit najaar uitkomen. GS willen hier actief op inspelen door middel van een aantal projecten onder de noemer 'Natuur 21' en trekken in 2000 hiervoor fl.465.000,- uit.

Water
In het Beleidsprogramma 1999-2003 hebben GS aangegeven het in juni 1999 vastgestelde Waterhuishoudingsplan en de daarbij behorende taakstellingen voor verdrogingsbestrijding prioriteit te geven en concreet te maken. Daartoe stellen GS het project 'Uitvoering Waterhuishoudingsplan 1999-2003' voor. Naast vermindering van grondwateronttrekking en het gebruik van huishoudwater worden ook andere maatregelen in beeld gebracht die daaraan kunnen bijdragen. Onderdelen van het plan zijn: het stimuleren van de gemeenten om een waterplan te maken, het opstellen van een waterkansenkaart en het in beeld brengen welke problemen de provincie Utrecht ondervond tijdens de hevige regenval van november 1998. Verder moet worden nagegaan wat de gevolgen zijn van de bodemdaling voor de waterhuishouding op middellange en lange termijn. Met een bijdrage van fl. 500.000,- denken GS het plan in 2000 te kunnen uitvoeren.

Milieu
In het Beleidsprogramma 1999-2003 hechten GS aan een integraal, gebiedsgericht milieubeleid dat blijft uitgaan van duurzame ontwikkeling. Preventie, hergebruik en het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid blijven de sleutelbegrippen. Daaraan willen GS in goede samenwerking met gemeenten en bedrijfsleven uitvoering geven. In het project 'Uitvoeren milieubeleidsplan 1998-2002' is een groot aantal samenwerkingsprojecten geformuleerd. Met dit project willen GS voldoende geld beschikbaar stellen om de milieukwaliteit en daarmee de leefbaarheid in de provincie Utrecht te verbeteren. In de begroting voor 2000 leggen zij hiervoor fl. 793.600,- vast.

In het bestaande provinciaal Milieubeleidsplan wordt maar zeer beperkt aandacht besteed aan het onderwerp energie. Daarom worden nu via het project ' Versterking energiebesparing / duurzame energie' voorstellen gedaan. GS trekken hiervoor in 2000 fl. 350.000,- uit.

Landelijk is er een stimuleringsprogramma voor natuur en milieu-educatie opgezet, waarin een groot aantal overheden samenwerken. GS leggen hiervoor fl.105.000,- in de begroting van 2000 vast.

Als laatste op het beleidsterrein milieu stellen GS het project 'Samenwerking milieuhandhaving' voor. Met dit project wordt de samenwerking op het gebied van milieuhandhaving gentensiveerd. GS reserveren hiervoor in de begroting fl. 425.000,-

Toerisme en recreatie
In het Beleidsprogramma 1999-2003 hebben GS aangegeven het beleid met betrekking tot toerisme en recreatie te willen intensiveren. Overwegingen hierbij zijn de bevolkingsgroei, de toenemende vrije tijd en economische motieven. Samen met gemeenten, particulier initiatief en recreatieschappen willen GS een eigentijds recreatiebeleid voeren met aandacht voor nieuwe vormen van openluchtrecreatie.
Zo heeft het project 'Ronde-tafelgesprekken Recreatie en Toerisme' tot doel gegevens te verzamelen voor het provinciale toeristisch-recreatief beleid. Dit kan door het faciliteren van gemeenten bij het opzetten en formuleren van gemeentelijk toeristisch-recreatief beleid. Veel kleine (landelijke) gemeenten zien hier niet of nauwelijks de mogelijkheden toe. De Ronde-tafelgesprekken kunnen per gemeente maar ook voor een aantal gemeenten gezamenlijk worden georganiseerd. De uitkomsten van deze interactieve sessies zijn richtinggevend voor het op te stellen beleidsplan van gemeenten en de provincie. Voor het stimuleren van concrete acties bij de gemeenten ontbraken tot op heden financiële middelen. GS trekken daarom in de begroting van 2000 fl. 100.000,- uit om dit van de grond te krijgen.

Thema: Bereikbaarheid waarborgen
Het garanderen van een goede bereikbaarheid van het centrum van het land vinden GS n van de belangrijkste opgaven voor de komende jaren. In samenwerking met het rijk en gemeenten moeten verkeers- en transportstromen in goede banen worden geleid. Hierbij staat een integrale aanpak van het beleid voorop. Hierin vormen de versterking van het openbaar vervoer, het op peil brengen van de noodzakelijke wegeninfrastructuur en het inspelen op nieuwe technieken de speerpunten. Gedeputeerde Staten van Utrecht reserveren fl. 1.102.500,- extra voor dit thema in haar begroting voor 2000.

GS achten het van belang om de ontwikkelingen op rijksniveau op het gebied van "rekeningrijden" nauwgezet te blijven volgen. Eventuele nadere stappen dienen kritisch te worden beoordeeld met het oog op de provinciale belangen. In de Kadernota is voor elk van de jaren 1999 en 2000 (50.000,- beschikbaar gesteld voor het laten uitvoeren van contra-expertises. Dit is vooralsnog voldoende.

250 nieuwe abri's
Op het gebied van het openbaar vervoer stellen GS twee projecten voor. Met het project 'Randstadspoor' streven GS ernaar dat in eerste instantie meer mensen gebruik maken van het openbaar vervoer. Een tijdige introductie c.q. exploitatie van (delen van) Randstadspoor is van groot belang. Naast de ontsluiting van de nieuwe woningbouwlocaties kan het vernieuwde exploitatiesysteem ook leiden tot een kentering in de groei van het onnodig autogebruik. GS trekken hiervoor in 2000 fl.150.000,- uit. Het tweede project 'Realiseren haltevoorzieningen' levert een bijdrage aan de aantrekkingskracht en het comfort van het openbaar vervoer. Het streven is erop gericht om dit plan in 2001 geheel uitgevoerd te hebben. Dit project voorziet onder andere in het plaatsen van totaal 250 nieuwe abri's. GS reserveren hiervoor fl. 382.500,- in de begroting voor 2000.

Twee meer algemene projecten zijn 'Dynamisch Verkeersmanagement' en 'Publiek Private Samenwerking'. Het zoeken naar nieuwe innovatieve mogelijkheden om de verkeersproblemen op te lossen, onder andere door het beter benutten van de bestaande infrastructuur staat centraal in het project Dynamisch Verkeersmanagement. Innovatieve en kosteneffectieve oplossingen voor de verkeers- en vervoersproblematiek in Utrecht zijn noodzakelijk. Het meedoen en meedenken in ontwikkelingen op het gebied van DVM is hierbij een belangrijk spoor. De provincie is met de wegen in haar beheer actief (o.a. N230) betrokken bij deze ontwikkelingen. GS willen hiervoor de komende vier jaar fl. 600.000,- opzij leggen.

MIP 2000-2004
In hun vergadering van 14 september hebben Gedeputeerde Staten het Meerjaren Investeringsprogramma infrastructuur (MIP) 2000-2004 vastgesteld, onder voorbehoud van een positief advies van de statencommissie Verkeer en Vervoer op 23 september. Het MIP-infra is een programma met daarin alle mobiliteits- en wegenprojecten die de provincie de komende jaren wil uitvoeren. Het MIP-infra wordt ieder jaar opnieuw bijgesteld en vastgesteld.

In het door GS vastgestelde MIP-infra 2000-2004 zijn de POR-gelden nog niet in projecten vertaald. De komende maanden gaat de provincie daarmee aan de slag.
Het MIP-infra 2000-2004 biedt dus nog weinig verassingen, maar laat wel zien dat de provincie zich in grote lijnen kan houden (ook financieel) aan de uitvoering van de projecten uit eerdere programma's. Op die manier gaat de provincie door met het op niveau brengen en houden van het eigen wegennet. Vanuit een dergelijke basis kunnen in het nieuwe millennium stappen voor de toekomst worden gezet met als doel het oplossen van bestaande en te verwachten verkeersknelpunten.

Thema: Kennisinfrastructuur en werkgelegenheid Voor de economische ontwikkeling en groei op middellange termijn is een goed evenwicht in wonen en werken en een goede bereikbaarheid van groot belang. Het beleid van GS is erop gericht de voorwaarden te scheppen om tenminste voldoende werkgelegenheid voor de huidige en toekomstige beroepsbevolking te realiseren. Voor de toekomst van het Utrechtse bedrijfsleven en de werkgelegenheid is tijdige beschikbaarheid van voldoende bedrijfs- en kantoorterreinen noodzakelijk. Bij het invullen van de ruimtelijke voorwaarden gaat de prioriteit uit naar een duurzame (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen.

GS handhaven hun inspanningen met betrekking tot het verbeteren van de kennisinfrastructuur en de samenwerking tussen bedrijven, instellingen van wetenschap, onderwijs en onderzoek. Ook daarbij wordt aandacht geschonken aan de relatie tot de arbeidsmarkt.

De komst van nieuwe media en nieuwe communicatienetwerken vraagt om een alert mediabeleid. Openbare bibliotheken vervullen hierin een belangrijke schakel. GS zullen de bibliotheken en andere betrokkenen in de provincie uitnodigen een gezamenlijk actieplan op te stellen dat inspeelt op deze vernieuwingen in de communicatie Gedeputeerde Staten van Utrecht reserveren fl. 300.000,- extra voor dit thema in haar begroting voor 2000.

Thema: Cultuur en cultureel erfgoed behouden
Kunst en cultuur zijn medebepalend voor de sfeer en de identiteit van provincie en gemeenten. Daarom hechten GS grote waarde aan pluriformiteit in kunst- en cultuuruitingen en aan ons cultureel erfgoed. GS willen de sectoren cultuur en cultureel erfgoed stimuleren. Daarvoor zal in het kader van de cultuurnota 1999-2002 extra geld beschikbaar komen.

Projecten die mensen direct raken
In het Beleidsprogramma 1999-2003 zijn cultuureducatie, amateurkunst, beeldende kunst in de openbare ruimte en culturele festivals expliciet genoemd als terreinen waaraan aandacht besteed moet worden. In de planning voor 2000 zijn diverse projecten in voorbereiding, van zowel incidentele als structurele aard. Het project ' Uitvoering Kunstennota' staat daarom voor fl. 1.003.500 op de begroting 2000.

Naast de uitvoering van de kunstennota willen GS nu al heel concreet een aantal projecten steunen. Het gaat dan om de verbouwing van het Intercultureel centrum RASA en het initiatief voor een nieuwe jeugdtheatervoorziening op de locatie van het voormalige Universiteitsmuseum. GS willen dit project 'Werkplaats/productiehuis voor kinderen en jongeren in Utrecht' ondersteunen. In totaal reserveren Gedeputeerde Staten van Utrecht extra fl. 2.395.500,- voor het thema ' Cultuur en cultureel erfgoed behouden'.

Thema: Sociale samenhang, zorg en participatie Sociale infrastructuur zal de komende jaren een belangrijk onderwerp van beleid vormen. Leefbaarheid, veiligheid, sociale samenhang, sociale activering en maatschappelijke participatie zullen in hun onderlinge verband moeten worden bekeken. GS zullen de sociale samenhang en de maatschappelijke integratie bevorderen en willen sociale en culturele uitsluiting voorkomen. Gedeputeerde Staten van Utrecht reserveren fl. 3.780.000,- extra voor dit thema in hun begroting voor 2000.

Van deze 3,8 miljoen gaat een aanzienlijk bedrag richting jeugdhulpverlening. In de jeugdhulpverlening zijn de afgelopen jaren nogal wat knelpunten gesignaleerd in de huisvesting, het aantal plaatsen en de kwaliteit van jeugdhulpverlening. Daarom willen GS met een structurele bijdrage van 1 miljoen gulden (bovenop de rijksgelden die de provincie voor jeugdhulpverlening krijgt) een bijdrage leveren aan het oplossen van deze knelpunten. Dit zal gebruikt worden om het aanbod meer aan te passen aan de vraag naar jeugdzorg.

Extra provinciaal geld is er ook om de toegang tot de jeugdzorg in onze provincie te verbeteren. GS reserveren voor het project 'Bestrijding Wachtlijst bureau jeugdzorg'voor 2000 1,6 miljoen gulden en voor 2001 fl. 800.000,-. Dit geld komt bovenop het bedrag dat het ministerie van VWS beschikbaar stelt voor de vormgeving van de bureaus Jeugdzorg; ook landelijk erkent men dat extra geld noodzakelijk is voor de bestrijding van de wachtlijsten en om een inhoudelijke kwaliteitsverbetering te realiseren.

Onderdeel van het collegeprogramma: Kwaliteit in bestuur Aan de hand van de vijf voorgaande thema's willen GS kansen oppakken en bedreigingen aanpakken. Een duurzame samenleving met dynamiek en kwaliteit, dat is het doel waaraan de provincie een bijdrage wil leveren. Het gaat om een provinciale samenleving die de eigen identiteit, vrijheid en verantwoordelijkheid van burgers respecteert, en die gekenmerkt wordt door tolerantie, pluriformiteit en sociale samenhang.
Randvoorwaarde daarvoor is dat de provincie investeert in de kwaliteit van het bestuur. Dat kan door investeringen in eigen kring en in de eigen medewerkers, maar het kan ook door aandacht, energie en/of geld te steken in ontwikkelingen die samen met of door andere overheden worden opgepakt. Voor het opstellen van strategische gebiedsperspectieven is bijvoorbeeld een extra bedrag van bijna f 1 miljoen voor 2000 voorgesteld

Subsidietrajecten
Europa wordt steeds belangrijker. Daarom is er ook een locatie in Brussel van waaruit de Randstadprovincies samenwerken om goed genformeerd en gedocumenteerd te worden over Europees beleid, regelgeving en fondsen. Heel concreet kunnen bedrijven en instellingen onder bepaalde voorwaarden rekenen op ondersteuning bij subsidie-trajecten.
Maar ook het organiseren van werkbezoeken en van een conferentiepogramma achten Gedeputeerde Staten van belang.

Rampenbestrijding
Overheid en bedrijfsleven werken samen aan een gemoderniseerd communicatiesysteem waardoor rijk, provincie, gemeenten en operationele diensten hun samenwerking kunnen optimaliseren. Onder de naam "Telebrains" wordt een project ontwikkeld waardoor de modernste middelen en methoden ingezet kunnen worden in het rampenbestrijdingsbeleid.
De veiligheid van de burgers vraagt meer inzet en mogelijkheden. Daarom stellen Gedeputeerde Staten in deze begroting voor ook op dit terrein f 413.000,- extra te investeren.

Deze en nog een flink aantal andere projecten zijn in de begroting te vinden. Het gaat dan om onderwerpen als:

* Vernieuwing van de bestuurlijke organisatie.
* Het opstellen van strategische gebiedsperspectieven .
* Evaluatie van het Randstadkantoor in Brussel.
* Het aanpassen van de organisatiestructuur van de provinciale organisatie

* Het uitvoeren van beleidsaudits.

Gedeputeerde Staten van Utrecht reserveren extra fl. 8.157.404,- voor de kwaliteit van bestuur in hun begroting voor 2000. (Voor informatie: Walter Sans, actueel@prvutr.nl 030 - 258 24 34)

Deel: ' Begroting 2000 GS Utrecht gereed '
Lees ook