Ministerie van Financien

Persbericht     embargo tot dinsdag 18 september 2001, 15.15 uur

No 01/245
Den Haag
18 september 2001

Begroting 2002 Financiën (IX-B)


De begroting IX-B 2002 is opgebouwd uit acht beleidsartikelen met uiteenlopende beleidsterreinen en twee niet-beleidsartikelen. De beleidsartikelen weerspiegelen bijna het gehele werkterrein van het ministerie van Financiën; voor het beheer van de staatsschuld en het kasbeleid is een aparte begroting, begroting IX-A.

Hieronder volgt een korte toelichting op een aantal beleidsartikelen. Belastingen

Fiscale bouwstenen voor een nieuw kabinet
Op 1 januari 2001 is een belastingherziening ingevoerd, waarvan de Wet Inkomstenbelasting 2001 de kern vormt. De Verkenning belasting- en premieheffing bevat als vervolg op de invoering van deze belastingherziening een analyse van de wijze waarop de structuur van het nieuwe belastingstelsel verder kan worden benut om een bijdrage te leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. In deze Verkenning ligt de nadruk op de volgende thema's: "arbeidsmarkt en armoedeval", "inkomenspolitiek" en "grondslagverbreding- en verschuiving". Doel van de Verkenning is het aandragen van bouwstenen die kunnen worden gebruikt bij de komende kabinetsformatie en bij het opstellen van het nieuwe regeerakkoord. Ook het rapport van de Studiegroep vennootschapsbelasting in internationaal perspectief en het rapport van de werkgroep Vergroening van het fiscale stelsel II zijn mede in dit licht uitgebracht. In het rapport van de Studiegroep vennootschapsbelasting in internationaal perspectief dat in juni 2001 is uitgebracht staat de vraag centraal of Nederland op het gebied van de vennootschapsbelasting Europees gezien nog in de pas loopt of dat er aanleiding is tot bijsturing. De werkgroep Vergroening van het fiscale stelsel II heeft potentiële maatregelen onderzocht op het gebied van onder meer het invoeren van een energiebelasting voor het grootverbruik, het belasten van het parkeren en nieuw in te voeren maatregelen op het terrein van de bestelwagen, drankverpakkingen en geluidsoverlast.

Directe belastingen
In het kader van het fiscale beleids- en wetgevende programma voor 2002 zullen de activiteiten op het gebied van de directe belastingen, naast de hierboven genoemde onderwerpen rond de Verkenning belasting- en premieheffing en de Studiegroep vennootschapsbelasting, onder meer in het teken staan van een forse beleidsinzet op het gebied van het formele fiscale recht. Ook het tweede deel van de integrale herziening van de successiewetgeving, de fiscale wetgeving rond de uniformering van het loonbegrip en de afronding van diverse wijzigingen in de vennootschapsbelasting in het belang van het Nederlandse vestigingsklimaat staan centraal in het wetgevend programma.

Indirecte belastingen
Wat betreft de verbruiksbelastingen zullen de activiteiten in 2002 op milieugebied onder andere zien op de inbedding van het groencertificaten-systeem in de Wet belastingen op milieugrondslag in het kader van de liberalisering van de markt voor groene stroom. Ten aanzien van het mobiliteitsbeleid zullen de werkzaamheden in het bijzonder zijn gericht op de wetgeving inzake de kilometerheffing en de daaraan te verbinden verlaging van de indirecte belastingen zoals bijvoorbeeld de motorrijtuigenbelasting. Met betrekking tot de BTW zal de huidige tijdelijke regeling voor het verlaagde BTW-tarief voor arbeidsintensieve diensten worden geëvalueerd om in EU-verband te kunnen beslissen over het al dan niet voortzetten van de regeling. Douane Op douanegebied zal in 2002 een belangrijke rol zijn weggelegd voor de aanpassing van de Europese wetgeving aan de uitbreiding van Europa. Verder zal een aantal verdragen voor bestuurlijke bijstand tussen douane-administraties onderling en tussen de EU en derde landen tot stand worden gebracht. Tevens zal worden gewerkt aan een wereldomvattend verdrag voor bestuurlijke bijstand dat in de loop van 2002 zal worden uit onderhandeld in het kader van de Wereld Douane Organisatie.

Belastingverdragen
Ten slotte zal in 2002 op internationaal gebied worden gewerkt aan de verdere uitbreiding van het netwerk van belastingverdragen en een actieve participatie in OESO- en EU-verband. Belangrijke onderdelen van de werkzaamheden in 2002 zullen zijn: de herziening van het belastingverdrag met het Verenigd Koninkrijk, de gedeeltelijke herziening van het belastingverdrag met de Verenigde Staten van Amerika en de uitdrukkelijke parlementaire goedkeuringsprocedure van het belastingverdrag met België.

Dienstverlening Belastingdienst
Het verbeteren van de bereikbaarheid heeft prioriteit bij de inrichting van de organisatie van de Belastingdienst. De één-loketgedachte vormt hierbij één van de uitgangspunten. Verder wordt er verwacht dat er nog meer via e-mail gecommuniceerd zal worden. Ten slotte wordt het gebruik van internet aangemoedigd door alle transacties (aangiften, verzoeken, bezwaren, vergunningen en betalingen) via internet mogelijk te maken.

Invoering euro
Om een soepele overgang van de Nederlandse samenleving op de euro te bevorderen worden diverse activiteiten ondernomen. Gestreefd wordt om de omschakeling begin 2002 binnen twee weken goeddeels te laten plaatsvinden. Ter gewenning zullen alle Nederlandse ingezetenen van zes jaar en ouder aan het einde van 2001 op vertoon van een eerder opgestuurde afhaalcoupon een gratis eurokit kunnen afhalen met daarin van alle euromunten een exemplaar.

Vormgeving toezicht
Het toezicht op de financiële markten is thans verdeeld over De Nederlandsche Bank, de Stichting Toezicht Effectenverkeer en de Pensioen- en Verzekeringskamer. De dynamische financiële markt en het voorkomen van overlap en lacunes in het toezicht alsook toezichtsarbitrage, stellen een continue aandacht voor een slagvaardig en effectief toezichtsmodel voor de financiële markt centraal. Activiteiten hiervoor zijn een evaluatie van de Raad van Financiële Toezichthouders (samenwerkingsverband voor de verschillende toezichthouders) en implementatie van het wetsvoorstel tot introductie van een niet-sectorspecifieke toezichtdimensie in de financiële toezichtwetgeving. Publiek-Private Samenwerking
In 2001 is besloten te proberen PPS te verbreden naar andere sectoren en is begonnen met onder andere de groene infrastructuur en de nutssector. Voorts zal waarschijnlijk in de loop van 2001 een aanvang worden gemaakt met proefprojecten in de sectoren zorg en overheidsgebouwen. Wat betreft de rol van het kenniscentrum is ervoor gekozen het kenniscentrum niet langer alleen als adviseur te betrekken bij rijksprojecten, maar ook als adviseur van de opdrachtgevende overheid.

Anticiperende aankopen
Om als Rijk versneld grond aan te kunnen kopen en tegen zo laag mogelijke kosten vastgoed beschikbaar te hebben voor het realiseren van publieke doelstellingen is het beleid gericht op het mogelijk maken van anticiperende aankopen. In 2002 zal aan de Tweede Kamer een beleidsbrief worden aangeboden waarin de kaders voor het programma van anticiperende aankopen worden geschetst.

Inrichting benzinemarkt
Een aantal jaren geleden werd geconstateerd dat de Nederlandse benzinemarkt niet goed functioneert, onder andere omdat de toetredingsmogelijkheden beperkt zijn en er niet voldoende op prijs wordt geconcurreerd. Voor wat betreft het hoofdwegennet wordt beoogd meer prijsconcurrentie en betere toetredingsmogelijkheden te realiseren. Alle langs het hoofdwegennet door de Staat uitgegeven locaties voor benzinestations worden in een periode van 21 jaar geveild. Daarbij worden contracten voor een bepaalde duur (15 jaar), afgesloten. In het jaar 2002 is de eerste veiling voorzien. Gemiddeld zullen 10 stations per jaar worden geveild. De nieuwe vergoedingsystematiek zal worden ingevoerd met ingang van 2002.

Invoering baten-lastenstelsel
De invoering van het baten-lastenstelsel vergt voor alle departementen een omvangrijk veranderproces, onder regie van het ministerie van Financiën. Dit najaar zal een meer diepgaande inventarisatie van de te ondernemen activiteiten en de kosten worden gemaakt. Het nieuw ontworpen begrotingsstelsel zal in de volgende kabinetsperiode worden ingevoerd. Hiervoor zal in 2002 al veel werk moeten worden verricht.

Woordvoerders:    drs. P.A.W. Lamers
                          drs. R. Dolstra

Deel: ' Begroting 2002 Financiën (IX-B) '
Lees ook