Verbond van verzekeraars

Begroting 2002: minder economische groei en waakzaamheid

Verkorten van de wachtlijsten, terugdringen van arbeidsongeschikten en meer geld voor criminaliteitsbestrijding: het kabinet heeft veel plannen voor het volgende jaar, maar waarschuwde afgelopen dinsdag dat de jaren van uitbundige economische groei voorbij zijn. De terreuraanslagen in de VS maken de kans op herstel niet groter.

Verkorten van wachtlijsten speerpunt van zorgbeleid Ondanks de verminderde economische groei trekt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport volgend jaar 3,5 miljard gulden extra uit, waarvan het grootste gedeelte (1 miljard) wordt besteed aan het verkorten van wachttijden.
Daarnaast wordt in het komend jaar ten behoeve van de modernisering van het zorgstelsel (zoals beschreven in de nota Vraag & Aanbod) onderzoek verricht naar onder meer de verschillende aspecten van de premiestructuur, de vormgeving van financiële prikkels voor verzekerden/patiënten en de vormgeving van systemen voor risicoverevening tussen verzekeraars. Mede op basis van de uitkomsten van die onderzoeken worden mogelijk in het regeerakkoord 2002 duidelijke afspraken gemaakt over de daadwerkelijke invoering van het nieuwe stelsel.
De ziekenfondspremie en de premie voor AWBZ blijven respectievelijk 7,95% en 10,25%. De premie voor de standaardpakketpolis stijgt met 8,5%.

Aantal arbeidsongeschikten terugdringen
Gezien de stijging van het aantal mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (860.000 in 1997 en naar verwachting 956.000 in 2002) heeft het kabinet maatregelen getroffen om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid tegen te gaan. Er wordt 200 miljoen gulden minder uitgegeven om WAOers aan het werk te krijgen. De reïntegratie van WAOers wordt niet langer door middel van subsidies gestimuleerd, maar werkgevers die komend jaar zieke werknemers aan het werk helpen worden daarvoor beloond door ze minder WAO-premie te laten betalen. Extra inspanningen zijn er voor reïntegratie van zieken en arbeidsongeschikten. Voor een gerichte wachtlijstaanpak is in totaal 422 miljoen euro beschikbaar.
Verder heeft het kabinet het rapport van de commissie-Donner over de toekomst van de WAO aan de SER en aan de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid gestuurd. Na een advies van deze instanties bepaalt het kabinet haar standpunt over de toekomst van de WAO. Tot slot komt er aan het eind van het jaar een verkenning voor een nieuw levensloopbeleid. Het kabinet acht dit nodig omdat de grenzen tussen de drie levensfasen (werk/zorg/pensioen) onder invloed van de emancipatiebeweging en de toenemende individualisering vervaagd zijn.

Meer geld voor criminaliteitsbestrijding
Criminaliteitsbestrijding staat centraal bij het ministerie van Justitie. Het kabinet wil investeren in een zichtbare overheid om de criminaliteit aan te pakken. Hiermee is een extra financiële inspanning gemoeid oplopend tot 845 miljoen euro per jaar in 2005. Verder vindt het kabinet dat er een nieuwe visie op het aansprakelijkheidsrecht moet komen. Burgers eisen in toenemende mate bescherming van de overheid tegen risicos. Om hieraan grenzen te stellen is een nieuwe visie nodig.

Budget voor rampenbestrijding vertienvoudigd
Gerekend over de komende twee jaar zal de regering tien keer zoveel geld besteden aan rampenbestrijding als aan het begin van deze kabinetsperiode (toen 20 miljoen gulden, in 2003 zal dit 200 miljoen zijn). Er moet een lokaal, integraal veiligheidsbeleid komen met een nieuwe communicatiestructuur voor politie, ambulance en brandweer.

Aantal verkeersslachtoffers moet omlaag
Het aantal verkeersdoden moet met 30% omlaag en het aantal ziekenhuisgewonden met 25%. Voor beginnende bestuurders van motorvoertuigen wordt een beginnersrijbewijs ingevoerd. Voor hen wordt ook het wettelijk alcoholpromillage verlaagd. Begin 2002 komt er een verbod op het handmatig telefoneren in de auto. In het kader van het meerjarenprogramma campagnes wordt onder meer aandacht besteed aan agressie in het verkeer; een campagne waarin ook het Verbond participeert.

Bondig, september 2001

Deel: ' Begroting 2002 minder economische groei en waakzaamheid '
Lees ook