Gemeente Roermond

Roermond, 30 augustus 2001

College van burgemeester en wethouders presenteert begroting 2002

Begroting 2002 sluitend; meerjarenperspectief zorgelijk

Het stadsbestuur ziet grote uitdagingen op de gemeente Roermond afkomen. Daarbij zullen enorme inspanningen nodig zijn om de totale leefbaarheid van de stad op peil te houden en te verbeteren. Roermond wil namelijk een leefbare en veilige stad zijn voor iedereen die hierin vertoeft. Bij het realiseren van deze doelstelling stuit het college op een aantal vraagstukken, die hoe dan ook moeten worden aangepakt. Daarom brengt het college Roermond in stelling. Onder dit motto presenteert het college van burgemeester en wethouders van Roermond op vrijdag 31 augustus om 14.00 uur de begroting voor het jaar 2002.

"Het is ons college uiteindelijk gelukt om met de nodige inspanningen voor komend jaar een sluitende begroting te presenteren", zo zegt verantwoordelijk wethouder Ben Harbers. "Desondanks moeten wij constateren dat de opgaven voor de stad onze kracht te boven gaan, zowel bestuurlijk als financieel". Roermond kenmerkt zich door grootstedelijke problematiek. Gezamenlijk met enkele collega-gemeenten in het land, de zogenaamde MIGRO-gemeenten, pleit het stadsbestuur dan ook voor een nieuw stedenbeleid. Rijksmiddelen moeten rechtvaardiger over de steden worden verdeeld.

Roermond wacht in ieder geval niet af en gaat zelf aan de slag, vol gedrevenheid, energie en vindingrijkheid. De brochure 'Roermond in stelling', die tijdens de persconferentie wordt uitgereikt, geeft dat nog eens treffend met weinig woorden weer. "Om de opgave van het college te doen slagen is onze stad echter afhankelijk van anderen. Rijk, provincie en regiogemeenten kunnen niet om Roermond heen. De betrokkenheid die op dit moment door de partners wordt getoond, gaat nog lang niet ver genoeg om de toekomst van Roermond onbezorgd tegemoet te treden. Ook al zouden wij als gemeente de belastingen sterk kunnen verhogen, dan nog biedt dit geen oplossing voor de problemen van Roermond. Er zal altijd geld vanuit het Rijk nodig zijn", zo vervolgt Harbers zijn betoog.

In het licht van de grote uitdagingen, waar Roermond voor staat, heeft het college in de begroting 2002 de nodige prioriteiten gesteld. Er is met name aandacht voor de leefbaarheid van de stad door het voeren van een integraal veiligheidsbeleid en een samenhangend beleid op het terrein van welzijn. Wanneer deze maatregelen, ondanks de krappe financiële huishouding, nu niet worden ingezet, zal de sociaal-economische problematiek van Roermond vormen aannemen, die het stadsbestuur op termijn niet meer alleen kan oplossen. Het geschetste beeld bevat dus ook risico's, die onze stad kunnen bedreigen. Daarom zal het nauwkeurig volgen van de diverse ontwikkelingen en het snel overschakelen naar andere scenario's bepalen of Roermond in de komende periode een sprong voorwaarts kan maken.

"Uit het voorgaande blijkt overduidelijk dat onze stad voor grote opgaven staat, die onze kracht zowel bestuurlijk als financieel te boven gaan. Ondanks de sluitende begroting voor 2002 geeft het meerjarenperspectief echter een negatief resultaat te zien. Dit gegeven vraagt om bijzondere aandacht. Zodra signalen komen dat gelden uit het gemeentefonds, eventueel aangevuld met extra subsidies, niet voldoende rek in de financiële armslag gaan bieden, zal de noodzaak van een sluitende begroting voor 2003 en volgende jaren ons dwingen het ingezette beleid bij te stellen", zo besluit wethouder Harbers van Financiën zijn verhaal.

Deel: ' Begroting 2002 Roermond sluitend, toekomst zorgelijk '
Lees ook