Gemeente Den Haag


7 september 1999

Begroting van Den Haag voor 2000:
Investeren in de stad en haar inwoners.

Met de begroting voor 2000 zet het college van Den Haag een stap voorwaarts op weg naar een verder herstel van de gemeente. Een versterking van de economische en sociaal-educatieve structuur van de stad en een solide financieel beleid zijn voor het college de belangrijkste doelstellingen. Maar voordat er sprake kan zijn van een werkelijk herstel is een oplossing van de ruimtenood van Den Haag, aldus het college, dringend noodzakelijk.

Door de gunstige economische ontwikkelingen in de afgelopen jaren en het gevoerde sobere financiële beleid, biedt de begroting voor Den Haag enige financiële ruimte. Deze ruimte wordt met name ingezet voor de financiering van noodzakelijke en nieuwe activiteiten, en voor de lastenverlichting voor de burgers.

Voor het college is het verbeteren van de Haagse concurrentiepositie één van de belangrijkste opgaven voor het komende jaar. De aandacht van de gemeente zal zich in het komende jaar richten op een verdere versterking van de specifieke punten van Den Haag, zoals de diensten-economie, het centrum van internationaal recht en openbaar bestuur, de cultuurstad en het toerisme. De uitgangspunten voor de noodzakelijke investeringen in de stad en haar inwoners staan in de vier ontwikkelde masterplannen: Hoog Hage, Stadseconomie, Herstructurering en Mensenwerk (het Sociaal Educatief Masterplan).

Ook wil het college het vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen in Den Haag aantrekkelijker maken. Meer geschikte bedrijventerreinen, een goed en gedifferentieerd woonvoorzieningenniveau en de kwaliteit van het arbeidspotentieel.

De kernpunten zijn:

matiging van de lokale lasten;
versterking van de economische structuur en stimulering van de werkgelegenheid;
voortzetting van het solide financiële beleid; versterken van het sociaal herstel en het bevorderen van een ongedeelde stad;
vergroting van de culturele aantrekkelijkheid en attractiviteit van de stad;
verbetering van de leefomgeving en de openbare ruimte; verbetering van de gemeentelijke organisatie en dienstverlening.

Het college stelt voor om de extra financiële ruimte in het bijzonder in te zetten voor:

OZB tarieven. De beleidslijn wordt voortgezet om de tarieven voor de onroerende zaakbelastingen (OZB) in 2000 omlaag te brengen. Voor woningen daalt het tarief met 5% en voor niet-woningen met 2,7%. De afvalstoffenheffing stijgt licht met 1,4%. De korting van fl. 100 (de zogenaamde Zalmsnip) wordt vanaf 2000 via de afvalstoffenheffing aan de burgers uitgekeerd. In het algemeen worden de overige gemeentelijke tarieven trendmatig met de gemiddelde loon- en prijsstijging met 2,5% verhoogd.

Inhaalslag voor onderhoud en leefbaarheid. Voor het onderhoud en de exploitatie van groen- en speelvoorzieningen stelt het college structureel 2 miljoen extra beschikbaar. Verder is er extra ter verbetering van de brandveiligheid van de schoolgebouwen. Voor spoedeisende aanvragen voor onderwijshuisvesting is 0.7 miljoen beschikbaar.

Bedrijfsvoering. Extra middelen worden beschikbaar gesteld voor uitgaven voor archiefzaken, automatisering, Arbo-voorzieningen en vorming en opleiding van de medewerkers van de gemeente.

Nieuwe voorzieningen. Voor 2000 wil het college extra geld beschikbaar stellen voor de zondag openstelling van de centrale bibliotheek (0.35 miljoen) het versterken van het jeugdbeleid (0.5 miljoen), de brede buurtschool en sportactiviteiten (0.7 miljoen.) Verder is er extra geld beschikbaar voor onder meer het maatschappelijk werk (aanpak wachtlijsten), het versterken van de culturele diversiteit, de organisatie van de Schamhartvleugel/Kunsthal, de uitvoering van de drugsnota en de infectieziektenbestrijding.

Uitvoering van de gemeentelijke I-visie. Ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers wil Den Haag inspelen op de snelle ontwikkelingen op het terrein van de informatie- en communicatietechnologie. Het gaat onder meer om het realiseren van telematica-centra in alle bibliotheek- filialen, de aansluitingen voor Hagenaars op Internet (Residentie.net) en de vervanging van de bibliotheek- automatisering.

Ruimtenood. De extra financiële ruimte lost structureel de ruimtenood van Den Haag niet op. Op korte termijn is gebiedsuitbreiding noodzakelijk voor de versterking van het sociaal, economisch en financieel draagvlak van de gemeente. Grondexploitaties en investeringen, die noodzakelijk zijn voor een structureel herstel van de stad, kunnen door het ontbreken van ruimte en middelen nog niet worden uitgevoerd.

Raadsbehandeling:

De eerste behandeling van de begroting door de gemeenteraad: donderdag 28 oktober vanaf 16.00 uur. De besluitvormende raadsvergadering: donderdag 4 november vanaf 16.00 uur.

Deel: ' Begroting Den Haag 2000 Investeren in stad en inwoners '
Lees ook