Gemeente Haarlem

Begroting gemeente Haarlem 2002: Slotakkoord college positief

De begroting 2002 is de laatste die door het huidige college wordt gepresenteerd, daarom ook de gelegenheid voor een korte terugblik. Het college constateert dat vrijwel al de voornemens uit het collegeprogramma 1998 2002 zijn gerealiseerd of in gang gezet. Met als stevige basis een samenhangende Toekomstvisie Haarlem 2000-2010 en een daarop gebaseerd uitvoeringsprogramma (het Ontwikkelingsprogramma Haarlem 2000-2004) is in deze jaren gericht gewerkt aan de ontwikkeling van onze stad.

Concrete voorbeelden
Veel concrete zaken zijn in gang gezet. Genoemd kunnen worden grote stedelijk projecten zoals de Appelaar, de Raaks, de Toneelschuur, de Schouwburg en het Concertgebouw. Daarnaast is ook op andere terreinen veel bereikt. Zoals op het gebied van economie en werk, met nadruk op zakelijke dienstverlening en de ICT; veiligheid met veel wijkveiligheidsprojecten en het project 'Geweld in het gezin'; en cultuur, met het project 'De kunst en de Baat'. Daarnaast is een nieuwe besturingsvisie ontwikkeld waarbij veel aandacht wordt besteed aan een verbetering van de cultuur van het besturen, verduidelijking van de rol van de Raad en B&W, en het betrekken van burgers en organisaties bij het beleid. Tot slot mogen de reorganisaties en organisatieverbeteringen die binnen de ambtelijke organisatie hebben plaatsgevonden niet onvermeld blijven.

Ruimte voor nieuwe uitgaven
Het college doet aan de raad een aantal voorstellen ter invulling van de begrotingsruimte. Voor een deel betreft het voorstellen met een blijvend (structureel) beslag op de middelen en voor een deel uitgaven die alleen op de begroting 2002 drukken (incidentele uitgaven). Voorgesteld wordt de volgende structurele uitgaven (x f 1.000)

 
- Subsidie Mondiaal Centrum 150

- Versterken ondersteunende functies Brandweer 80
- Schoonhouden van de binnenstad 150

- Eerste fase uitbreiding Peuterspeelzaalwerk 200
- Structurele financiering Loket Schalkwijk 265
- Uitvoering eerste stap nota Topsport 50
- Professionaliseren schoolsport 20

- Verhogen budget Vorming en Opleiding van ambtenaren 200
- Subsidie Patronaat (structureel) 150 1.265
en de volgende incidentele uitgaven

- Verlenging project Jeugdvriendelijke Sportvereniging 80
- Maatregelen voor brandveiligheid scholen 200
- Subsidie Patronaat (2002) 100 380
Tussenrapportage 2001
Tijdens de behandeling van de begroting heeft het college ook de tweede Bestuursrapportage over 2002 besproken. Daarin worden de realisatiecijfers over het eerste halfjaar van 2001 op een rij gezet en wordt een prognose gemaakt voor het gehele jaar 2001. De rapportage wijkt op een aantal punten af van de eerdere tussenstand op basis van de eerste Bestuursrapportage. Zo is er een aantal nadelen die vooral zijn veroorzaakt door oorzaken van buitenaf. Daar staan meevallers op de algemene uitkering uit het Gemeentefonds en op het renteresultaat tegenover. Per saldo leiden alle bijstellingen tot een lichte verbetering van het verwachte voordelige rekeningsresultaat voor 2001 van f 0,8 miljoen naar f 0,9 miljoen. Hoe het resultaat uiteindelijk zal uitpakken hangt uiteraard mede af van de financiële ontwikkelingen die zich in de tweede helft van dit jaar voordoen.

Gemeentelijke belastingen en tarieven
Zoals gebruikelijk stelt het college voor om de tarieven aan te passen aan de inflatie. Deze wordt voor 2002 geraamd op 3%. Voor de kostendekkende tarieven geldt een afwijkend percentage. Zo stijgt de afvalstoffenheffing met 8,3%. Een kostenverhogende factor daarbij zijn de investeringen in de reiniging en afvalverwijdering, waartoe al eerder was besloten. Voor het rioolrecht wordt rekening gehouden met een stijging met 8,8%. Ook in 2002 blijft de gemeente f 100,-- (45,40 euro) per huishouden, de zgn. Zalmsnip, uitkeren.

De belangrijkste tarieven voor 2001 zijn als volgt (in guldens: voor 2002 ook in euro):

 Onroerend zaakbelasting  2001  3%  2002  in euro Woningen 
Tarief eigenaren 6,26 0,19 6,45 2,92 Tarief gebruikers 5,01 0,15 5,16 2,34 Totaal 11,27 0,34 11,61 5,26
Niet-woningen
Tarief eigenaren 7,51 0,23 7,74 3,50 Tarief gebruikers 6,01 0,18 6,19 2,80 Totaal 13,52 0,41 13,93 6,30

Afvalstoffenheffing 2001 8,3% 2002 in euro Eenpersoonshuishoudens 300,00 24,90 324,90 147,36 Meerpersoonshuishoudens 498,00 41,33 539,33 244,68

Reinigingrecht 2001 8,3% 2002 in euro Tarief bedrijfsafval (40 liter/week) 100,00 8,30 108,30 49,14

Rioolrecht 2001 8,8% 2002 in euro Zakelijk gerechtigden 167,00 15,00 182,00 82,58 Idem verlaagt tarief 72,00 6,00 78,00 35,39

Verdere procedure
Op 28 september worden de gedrukte begrotingsstukken aan de raadsleden verzonden. De openbare behandeling in de raadscommissies vindt plaats op 17, 18 en 19 oktober. De raad behandelt de begroting op 29 en 31 oktober en 2 november. Alle vergaderingen vinden plaats in het Stadhuis, Grote Markt 2.

Zoekwoorden:

Deel: ' Begroting gemeente Haarlem 2002 gepresenteerd '


Lees ook