Gemeente Hoogezand-Sappemeer

persberichten

(terug)

Hoogezand, 27 september 2001 Persbericht 2001/65

Begroting 2002 geeft gunstig beeld

Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting 2002 aangeboden aan de gemeenteraad. Dit is de laatste begroting van het huidige college. In maart 2002 zijn er immers raadsverkiezingen. De begroting 2002 is de eerste die in euros is opgesteld. De begroting 2002 vertoont een overschot van 288.000,-. Bovendien blijkt uit de begroting een gezonde vermogenspositie.

Al met al stemt dit tot tevredenheid: ondanks het hoge ambitieniveau en de forse investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan, voor bijvoorbeeld het stadscentrum en de herstructureringsprojecten, is er een solide financiële basis voor de komende jaren. In de begroting is namelijk al rekening gehouden met de financiële consequenties van het Algemeen Beleidsplan 1999-2002 en het nieuwe beleid zoals opgenomen in de Voorjaarsnota 2001.

Nieuw beleid

Voor wat betreft het nieuwe beleid uit de Voorjaarsnota kan gedacht worden aan de huisvesting van het Dr. Aletta Jacobscollege, het Brandweerbeleidsplan en de investeringen in de automatisering van de gemeentelijke organisatie, Heel de Buurt en het CMZ. Het college is vooral ook tevreden over de uitkomst van de begroting 2002, vooral omdat hiermee in 2002 aan de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college een degelijke financiële uitgangspositie wordt meegegeven.

Terugblik

Omdat dit de laatste begroting is blikt het college kort terug op de afgelopen college- en raadsperiode. Het college noemt een aantal resultaten: de uitbreiding en verfraaiing van het winkelcentrum Groot Gorecht, de herstructurering van de winkelkern in Sappemeer (winkelcentrum Martenshoek is op korte termijn aan de beurt), de nieuwe woonwijk Compagniesterpark (woonwijk De Vosholen is inmiddels in ontwikkeling), Meerwijck-Zuid en de herstructurering van Woldwijck en het Noorderpark-Margrietpark. Hoewel zich hier en daar vertragingen hebben voorgedaan zijn er toch structurele ontwikkelingen in gang gezet die de kaart van Hoogezand-Sappemeer hebben veranderd en zullen veranderen.

Daarnaast is het voorzieningenniveau van de gemeente op een hoger niveau gebracht. Denk alleen maar aan De Kalkwijck, het nieuwe Centrum voor Sport en Vrije Tijd aan de Nieuweweg. Het Centraal Meldpunt Zorg aan de Haydnlaan heeft zich steeds meer ontwikkeld tot een informatiepunt op het gebied van aangepast wonen, zorg en welzijn. De opwaardering van de buitensportaccommodaties is nagenoeg afgerond. In het basisonderwijs wordt flink geïnvesteerd in nieuwe ICT-middelen, etc.

Ook de uitvoering van het sociaal beleid staat op een hoog niveau. Dat geldt bijvoorbeeld voor de bijzondere bijstand. De inkomensgrens die gehanteerd wordt voor kwijtschelding van belastingen en tarieven is de afgelopen jaren versoepeld waardoor burgers eerder in aanmerking komen voor kwijtschelding van belastingen. Natuurlijk heeft onze gemeente ook geprofiteerd van de economische groei van de afgelopen jaren. Dat heeft er bijvoorbeeld toegeleid dat het aantal arbeidsplaatsen is gestegen en het aantal uitkeringsgerechtigden fors is gedaald. Het bedrijventerrein Sappemeer Oost is nagenoeg vol en in het Bedrijvenpark Rengers wordt volop gebouwd.

Begrotingspositie 2002

De totale omvang van de begroting 2002 bedraagt bijna 84 miljoen, dat wil zeggen dat, zowel de totale kosten als de totale baten bedragen 84 miljoen. De begroting 2002 heeft een overschot van 288.000,-. Het college stelt voor om het voordelig resultaat van 2002 te storten in de reserve grote projecten. Dit met het oog op nog te plegen investeringen voor grote projecten.

Meerjarenramingen 2003 t/m 2005

Voor 2004 en 2005 worden nog tekorten geraamd. Deze vallen echter aanmerkelijk lager uit dan in de Voorjaarsnota 2001 voorspeld. De mei-circulaire van de beheerders van het Gemeentefonds waaruit de gemeente de algemene uitkering ontvangt blijkt gunstiger uit te vallen dan bij de Voorjaarsnota 2001 werd verwacht. In de begroting wordt een aantal maatregelen beschreven waarmee deze geraamde tekorten op eenvoudige wijze omgezet kunnen worden in overschotten. Het college laat de besluitvorming hierover echter bewust over aan het nieuwe in 2002 te vormen college.

Vermogenspositie

De gemeente heeft een gezonde vermogenspositie. Het totaal van de reserves en voorzieningen wordt voor eind 2001 geraamd op 46 miljoen. Voor eind 2002 wordt dit op 47 miljoen geraamd. Uit landelijke onderzoeken blijkt dat de vermogenspositie van onze gemeente er gunstig uit ziet.

Lastendruk

Tarieven/OZB

Ondanks de grote financiële inspanningen mogen de vele investeringen niet leiden tot een vergroting van de lastendruk. Daarom zijn de belastingtarieven de afgelopen jaren hooguit gestegen met het inflatiepercentage. Nu het inflatieniveau (circa 4,5%) feitelijk hoger ligt stelt het college voor om de tarieven voor 2002 te verhogen met 4%.

Rioolrechten en afvalstoffenheffing

De rioolrechten en de afvalstoffenheffing zijn in de begroting 100% kostendekkend geraamd, d.w.z. de opbrengsten uit deze tarieven dekken de kosten van reiniging en riolering. Deze tarieven zijn voor 2002 opnieuw berekend. Het college stelt voor om de volgende tarieven voor 2002 te hanteren: rioolafvoerrecht 53,- (nu 50,82), rioolaansluitrecht 54,- (nu 52,18), afvalstoffenheffing 219,- (nu 208,74,-). Aan het eind van dit jaar zal de gemeenteraad een definitief besluit nemen over deze tarieven.

Behandeling begroting 2002/Algemene beschouwingen

Deze begroting wordt behandeld in de raadsvergadering van 12 november a.s. (vanaf 14.00 uur). Tijdens deze raadsvergadering worden ook de Algemene Beschouwingen gehouden. Daarmee geven de raadsfracties een oordeel over het door het college gevoerde beleid en het door het college voorgestane beleid zoals opgenomen in de begroting 2002 en de hierbij behorende ramingen voor de verdere jaren.

(top)

Zoekwoorden:

Deel: ' Begroting Hoogezand-Sappemeer 2002 '
Lees ook