Algemene Onderwijsbond


Onderwijsbegroting mist voornemens om beroep leraar aantrekkelijk te maken

Utrecht 21 september - De Algemene Onderwijsbond (AOb) is teleurgesteld over het ontbreken van gerichte plannen van de minister van Onderwijs om het lerarentekort terug te dringen. In reactie op de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCenW) laat de grootste onderwijsvakorganisatie in Nederland weten dat een arbeidsconflict over de cao's 2000 verre van uitgesloten is, nu de prijsverhoging 2 procent in plaats van de verwachte 1 procent zal bedragen.
De collectieve investeringen stagneren, zo blijkt uit de rijksbegroting. Tegenover 35 miljoen gulden aan impulsen staat 173 miljoen gulden aan bezuinigingen in het onderwijs. De Algemene Onderwijsbond constateert dat het percentage van de totale rijksuitgaven en het bruto binnenlands product dat aan onderwijs wordt besteed, weer daalt. Dit staat tegenover de constatering van de minister dat goede arbeidsvoorwaarden nodig zijn om het imago van het beroep van leraar te verbeteren.
Positief is de Algemene Onderwijsbond over het doorgaan van de klassenverkleining in het basisonderwijs. Minister Hermans laat echter in het midden of er voldoende personeel is om dit plan in de praktijk te brengen. De AOb pleit voor concrete maatregelen om het aantal onvervulde vacatures terug te dringen en het beroep van leraar weer aantrekkelijk te maken.

Sterke branche

De gekozen benadering van scholen als `publieke ondernemingen' draagt het gevaar in zich van desintegratie van het onderwijs in elkaar beconcurrerende bedrijfjes. De bewindslieden gaan voort op de weg van deregulering, maar de balans dreigt te ver door te slaan naar autonomie. De Algemene Onderwijsbond maakt zich zorgen over het gevaar dat dreigt wanneer teveel wordt overgelaten aan de scholen en de werking van de leerlingenmarkt. Een voorbeeld van deze ongewenste ontwikkeling is het loslaten van de centrale sturing van het onderwijsaanbod in het hoger beroepsonderwijs (hbo). De Algemene Onderwijsbond vindt dat werkgevers en werknemers zich pas gezamenlijk verantwoordelijk kunnen maken voor een sterke branche als de overheid voldoende middelen ter beschikking stelt en richting geeft.

Deel: ' Begroting mist voornemens aantrekkelijkheid beroep leraar '
Lees ook