Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-096
DATUM: 7 juli 1999

Begroting provincie Flevoland ook op lange termijn sluitend

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland heeft de begroting voor het jaar 2000, inclusief de meerjarenraming, aangeboden aan Provinciale Staten. De begroting zal worden besproken in de commissies op 6, 7 en 8 oktober, waarna de statenbehandeling plaats vindt op 27 en 28 oktober 1999. In het werkprogramma van de Staten is vastgelegd dat de provincie een verantwoord beheer voert ten aanzien van de provinciale financiën. Als uitvloeisel hiervan wordt ook nu weer een reëel sluitende begroting voorgelegd. Ook de meerjarenraming, 2001-2003, is sluitend en is er ook voor de wat langere termijn financiële ruimte beschikbaar voor nieuwe uitgaven. In 2000 zal de provincie totaal 181,7 miljoen gulden ontvangen en vervolgens voor het grootste deel ook weer uitgeven. Met name aan het verkeer en vervoer zal de provincie veel geld besteden, ca. 65 miljoen gulden. Voor welzijn is 45 miljoen gulden uitgetrokken. Voor het milieu is ruim 16 miljoen gulden te besteden. De provincie ontvangt het meeste geld, bijna 88 miljoen, uit het provinciefonds. Aan belastingen, heffingen en leges ontvangt Flevoland ruim 25 miljoen gulden. In de begroting is rekening gehouden met een post onvoorziene uitgaven van circa 1 miljoen gulden. Daarnaast is een stelpost opgenomen van 400.000 gulden voor door de Staten voorgestaan nieuw beleid ten tijde van de begrotingsbehandeling.

Deel: ' Begroting provincie Flevoland ook op lange termijn sluitend '
Lees ook