Persbericht

De Bilt, embargo tot 21 september 1999, 15.15 uur

Ir. G.J.M. Braks, voorzitter Bve Raad:

`Begroting stimuleert sterker beroepsonderwijs

in de regio'

De begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen biedt openingen voor een debat om het beroepsonderwijs flexibeler in te richten en sterker op de regio te richten. Volgens de heer ir. G.J.M. Braks, voorzitter a.i. van de de Bve Raad, de landelijke brancheorganisatie voor beroepsonderwijs en volwasseneducatie (bve), zijn flexibilisering en regionalisering belangrijk om het beroepsonderwijs te versterken. Dat is van groot belang omdat de aanhoudende economische groei leidt tot grote tekorten aan voldoende opgeleide vaklieden.

Versterking regionale functie

Het onderwijsbeleid draagt bij aan een versterking van de regionale functie van de bve-instellingen. Zo wordt in de regio's f 61 miljoen gulden geïnvesteerd in vermindering van het voortijdig schoolverlaten in het kader van het grotestedenbeleid. De daarbij gebruikte aanpak is een goede aanzet voor de door bve-instellingen gewenste ontkokering van het overheidsbeleid.

De voorgenomen bezuinigingen op de landelijke organen beroepsonderwijs mogen er niet toe leiden dat er in de regio onvoldoende bedrijven met goede beroepspraktijkvormingsplaatsen komen.

Autonomie

Het onderwijsbeleid richt zich tevens op grotere zelfstandigheid en flexibiliteit bij de bve-instellingen. Daarover is de Bve Raad positief. Voorbeelden zijn de grotere ruimte om opleidingen te starten en de eigen verantwoordelijkheid die bve-instellingen hebben gekregen voor de f 72 miljoen aan middelen voor onderwijsvernieuwing.

Personeelstekorten

Volgens de Bve Raad is moderner personeelsbeleid nodig om een aantrekkelijke werkgever te blijven. Eerder zijn door de minister ook positieve voornemens geuit over bestrijding van personeelstekorten in de notitie Maatwerk voor morgen. De financiële onderbouwing daarvan staat helaas nog niet in deze begroting.

Financiële positie

De Bve Raad neemt met instemming kennis van de versterking van de financiële positie van de bve-sector door de middelen voor apparatuur, die aanvankelijk incidenteel zijn toegekend, structureel te maken. De Bve Raad maakt zich echter grote zorgen over onder meer de financiering van de toenemende examenkosten.

Het feit dat de onderwijsbegroting binnen een nieuw meerjarenbeleid, getiteld Agenda bve, wordt geplaatst, ziet de Bve Raad als een kans voor versterking van de bve-sector.

Deel: ' `Begroting stimuleert sterker beroepsonderwijs in de regio' '
Lees ook