Tweede Kamer der Staten Generaal


26800xiv.74-76 moties begroting lnv 2000

Gemaakt: 20-12-1999 tijd: 15:6

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


2

Vergaderjaar 1999-2000


26 800 XIV

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 2000

Nr. 74

MOTIE VAN HET LID STELLINGWERF C.S.

Voorgesteld 16 december 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:


- het prijsdrukkend effect van een melkquotumbeurs niet aantoonbaar is;


- op dit moment een flexibel en doelmatig systeem van quotumtransacties voorhanden is;


- het verleasde melkquotum slechts circa 5% van het nationale melkquotum bedraagt;


- de huidige melkleaseregeling een aantal positieve sociale neveneffecten tot gevolg heeft gehad en dat de beoogde aanpassingen in sociaal opzicht tot een aanzienlijke verslechtering zullen leiden;

van mening dat de vermeende voordelen van introductie van een melkquotumbeurs en van inperking van het melkleasen niet opwegen tegen de nadelen;

spreekt uit dat van de introductie van de beoogde melkquotumbeurs en van aanpassing van de melkleaseregeling dient te worden afgezien,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stellingwerf

Oplaat

Atsma

Van der Vlies

Poppe

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


2

Vergaderjaar 1999-2000


26 800 XIV

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 2000

Nr. 75

MOTIE VAN HET LID M.B. VOS

Voorgesteld 16 december 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de minister zijn voorstel ten aanzien van het structureel verleasen van melkquotum heeft aangepast om de sociale gevolgen voor de verleasers te beperken;

van mening, dat deze aanpassingen een stap in de goede richting zijn maar onvoldoende zijn om alle sociale gevolgen op te vangen;

verzoekt de regering:


- voor het verstrijken van de termijn van drie jaar waarin het verleasers toegestaan is hun gehele quotum te verleasen te komen met aanpassingen in de sociale wetgeving en fiscale sfeer of de leaseregeling zelf om de laatste knelpunten te verhelpen;


- bij het voorbereidend onderzoek om te komen tot de benodigde aanpassingen de gegevens van Stichting "Handen af van melklease" te betrekken;


- indien de knelpunten niet opgelost kunnen worden binnen de gestelde termijn van drie jaar de mogelijkheid van verlenging van de huidige melkleaseregeling open te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

M.B. Vos

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


2

Vergaderjaar 1999-2000


26 800 XIV

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 2000

Nr. 76

MOTIE VAN HET LID M.B. VOS

Voorgesteld 16 december 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het instellen van de voorgestelde melkquotumbeurs de prijs van de quota niet zal laten dalen;

van mening, dat een prijsdaling van belang is voor boeren, met name jonge veehouders;

overwegende, dat een melkquotumbeurs met aanvullende maatregelen als afroming wel een instrument kan zijn om een prijsdaling te veroorzaken;

verzoekt de regering:


- binnen een half jaar te komen met voorstellen die binnen de systematiek van een melkquotumbeurs zullen leiden tot prijsdaling van de melkquota;


- bij het onderzoek van mogelijkheden om te komen tot prijsdaling het voorstel van de NAJK ten aanzien van afroming te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

M.B. Vos

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Begroting van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij '
Lees ook